dnes je 20.7.2024

Input:

98/2012 Sb., Vyhláška o zdravotnické dokumentaci, ve znění účinném k 1.7.2020

č. 98/2012 Sb., Vyhláška o zdravotnické dokumentaci, ve znění účinném k 1.7.2020
VYHLÁŠKA
ze dne 22. března 2012
o zdravotnické dokumentaci
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
236/2013 Sb.
(k 30.8.2013)
mění § 1 odst. 1 a přílohu č. 1 a 3
364/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění přílohu
137/2018 Sb.
(k 24.7.2018)
mění, nová přechodná ustanovení
137/2018 Sb.
(k 1.11.2018)
mění § 1, § 2, § 3, § 6 a přílohu č. 1
279/2020 Sb.
(k 1.7.2020)
mění § 1, § 2, § 3 a přílohu č. 3; vkládá § 4a a § 4b a přílohu č. 4
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), k provedení § 69 písm. a) až d) zákona o zdravotních službách:
§ 1
(1)  Zdravotnická dokumentace, s ohledem na rozsah poskytovaných zdravotních služeb, obsahuje údaje o zdravotním stavu pacienta a skutečnostech souvisejících s poskytováním zdravotních služeb pacientovi, a to
a)  identifikační údaje poskytovatele, kterými jsou
1.  jméno, popřípadě jména, příjmení poskytovatele,
2.  adresa místa poskytování zdravotních služeb v případě fyzické osoby,
3.  obchodní firma nebo název poskytovatele, adresa sídla nebo adresa místa podnikání v případě právnické osoby,
4.  identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno,
5.  název oddělení nebo obdobné části, je-li zdravotnické zařízení poskytovatele takto členěno (dále jen „oddělení zdravotnického zařízení”),
b)  identifikační a kontaktní údaje pacienta, kterými jsou
1.  jméno, popřípadě jména, příjmení pacienta,
2.  datum narození, rodné číslo, je-li přiděleno, číslo pojištěnce veřejného zdravotního pojištění, není-li tímto číslem rodné číslo pacienta, a kód zdravotní pojišťovny,
3.  adresa místa trvalého pobytu na území České republiky, jde-li o cizince, místo hlášeného pobytu na území České republiky, a v případě osoby bez trvalého pobytu na území České republiky adresa bydliště mimo území České republiky,
4.  korespondenční adresa, pokud není totožná s adresou podle bodu 3, a pokud je pacientem sdělena,
5.  telefonní číslo, adresa elektronické pošty, případně další kontaktní údaje, pokud jsou pacientem sděleny,
6.  jedinečný resortní identifikátor pacienta přidělený pacientovi Ústavem zdravotnických informací a statistiky České republiky,
c)  pohlaví pacienta, je-li určeno,
d)  jméno, popřípadě jména, příjmení a podpis zdravotnického pracovníka nebo jiného odborného pracovníka, který provedl zápis do zdravotnické dokumentace; to neplatí v případě poskytovatele, který poskytuje zdravotní služby vlastním jménem,
e)  datum provedení zápisu do zdravotnické dokumentace, datum a čas poskytnutí neodkladné zdravotní péče nebo vykonání návštěvní služby u pacienta,
f)  v případě poskytování jednodenní nebo lůžkové péče datum a čas přijetí pacienta do péče a datum a čas ukončení péče o pacienta, včetně informace o způsobu vyrozumění osoby, která by měla zajistit další péči o pacienta, který se s ohledem na svůj zdravotní stav neobejde bez pomoci další osoby, nebo o způsobu a čase podání informace o zamýšleném propuštění tohoto pacienta příslušnému obecnímu úřadu, datum a čas přeložení pacienta k jinému poskytovateli, popřípadě jeho přeložení na jiné oddělení zdravotnického zařízení, nebo datum a čas úmrtí pacienta,
g)  informace o průběhu a výsledku poskytovaných zdravotních služeb a o dalších významných okolnostech souvisejících se zdravotním stavem pacienta a s postupem při poskytování zdravotních služeb, včetně anamnestických údajů potřebných pro poskytování zdravotních služeb,
h)  informace
Nahrávám...
Nahrávám...