dnes je 14.6.2024

Input:

Posudkový závěr

31.10.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.5
Posudkový závěr

JUDr. Ivo Krýsa, Ph.D., LL.M.

Požadavky na posudkový závěr

Přestože lékařský posudek není rozhodnutím vydaným ve správním řízení, ale úkonem lékaře jako zdravotnického pracovníka odborně způsobilého zjišťovat zdravotní stav a posuzovat zdravotní způsobilost k práci, službě a dalším zákonem předpokládaným činnostem, musí jeho závěr být jednoznačný, srozumitelný a v souladu s přípustnými závěry podle zákona o specifických zdravotních službách.

Přípustné závěry lékařského posudku

Ze závěru lékařského posudku musí být zřejmé, zda je posuzovaná osoba pro účel, pro který je posuzována:

  • zdravotně způsobilá,

  • zdravotně nezpůsobilá,

  • zdravotně způsobilá s podmínkou, případně

  • pozbyla dlouhodobě zdravotní způsobilost, anebo zda zdravotní stav posuzované osoby

  • splňuje/nesplňuje předpoklady nebo požadavky, ke kterým byla posuzována.

Přípustných je tedy pouze těchto pět posudkových závěrů, přičemž jiný posudkový závěr není přípustný.

Pozor na chyby

Není tedy zejména možné učinit závěr, že posuzovaná osoba je schopna či neschopna práce. Toto jsou závěry, které se vyskytují v oblasti nemocenského pojištění pro uznávání dočasné pracovní neschopnosti. Neslučují se však s lékařskými posudky, kterými se posuzuje zdravotní stav či způsobilost posuzované osoby.

Je současně potřeba mít na paměti, že se jedná o univerzální posudkové závěry platné jak při posuzované zdravotní způsobilosti k práci či službě, tak ke vzdělání či vrcholovému sportu. S ohledem na zaměření této příručky se dále budeme zabývat jen zdravotní způsobilostí k práci či službě.

Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti vykonávat dosavadní práci

V této souvislosti je třeba pamatovat na to, že s ohledem na dikci § 52 písm. e) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, (dále jen „ZP”), může zaměstnavatel dát zaměstnanci výpověď, jen pokud zaměstnanec pozbyl vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo podle rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dlouhodobě zdravotní způsobilost (srov. rozsudek Nejvyššího soudu čj. 21 Cdo 2785/2010 ze dne 4. 10. 20111, rozsudek Nejvyššího soudu čj. 21 Cdo 4118/2013 ze dne 15. 1. 20152). Ačkoli se tyto rozsudky zabývaly lékařskými posudky vydanými podle tehdy platného zákona č. 20/1966 Sb., jsou jejich závěry aplikovatelné i nyní.

Podle § 61 odst. 1 písm. a) zákona č. 234/2014 Sb., zákona o státní službě, se státní zaměstnanec převede na jiné služební místo, nemůže-li vykonávat službu na dosavadním služebním místě ze zdravotních důvodů, Podle tohoto ustanovení se převede státní zaměstnanec na služební místo, na kterém je služba pro něj vhodná, jestliže pozbyl vzhledem ke svému zdravotnímu stavu na základě lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí orgánu státní zdravotní správy dlouhodobě způsobilost vykonávat dosavadní službu nebo ji nesmí konat pro služební úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo ohrožení touto nemocí, Nemůže-li být státní zaměstnanec v tomto případě převeden na jiné služební místo, zařadí se mimo výkon služby, nejdéle však na 6 měsíců.

Jde-li o lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práci, lze posudkový závěr, že je posuzovaná osoba zdravotně nezpůsobilá, uvést v lékařském posudku pouze v případě vstupní lékařské prohlídky; v ostatních případech se uvádí závěr, že posuzovaná osoba pozbyla dlouhodobě zdravotní způsobilost vykonávat dosavadní práci. Dlouhodobým pozbytím zdravotní způsobilosti vykonávat dosavadní práci se rozumí stabilizovaný zdravotní stav, který omezuje tělesné, smyslové nebo duševní schopnosti zaměstnance významné pro jeho schopnost vykonávat dosavadní práci, pokud tento zdravotní stav trvá déle než 180 dnů nebo lze předpokládat, že tento zdravotní stav bude trvat déle než 180 dnů, a výkon této práce by vážně ohrozil jeho zdraví. Podle zákona o státní službě dlouhodobé pozbytí způsobilosti vykonávat dosavadní službu spočívá ve zdravotním stavu, který omezuje tělesné, smyslové nebo duševní schopnosti státního zaměstnance významné pro jeho schopnost vykonávat službu, pokud tento zdravotní stav trvá déle než 1 rok nebo podle poznatků lékařské vědy lze předpokládat, že bude trvat déle než 1 rok.

Je-li lékařský posudek vydáván pro účely pracovněprávních vztahů, avšak nikoliv za účelem posouzení zdravotní způsobilosti k práci, ale pro určení, zda je onemocnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, v posudkovém závěru o dlouhodobém pozbytí zdravotní způsobilosti se uvede, zda posuzovaná osoba smí, nebo nesmí nadále konat dosavadní práci pro pracovní úraz nebo nemoc z povolání. Tento posudkový závěr může být uveden již v lékařském posudku o dlouhodobém pozbytí zdravotní způsobilosti, je-li v době jeho vydání zřejmé, že důvodem dlouhodobého pozbytí zdravotní způsobilosti konat dosavadní práci je pracovní úraz nebo nemoc z povolání.

Zdravotní způsobilost s podmínkou

Pokud je osoba uznána za zdravotně způsobilou s podmínkou, znamená to, že s ohledem na její zdravotní stav je u ní dáno určité omezení způsobilosti k práci, které ovšem nezasahuje do samotné podstaty druhu práce, kterou zaměstnanec u zaměstnavatele vykonává a do její základní náplně. Nejsou tedy přípustné takové podmínky, které by ve své podstatě negovaly základní

Nahrávám...
Nahrávám...