dnes je 25.9.2023

Kontrolní otázky a procvičení k lekci 4Garance

21.9.2023, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, JUDr. Magda Václavíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Řešení otázek a procvičení lekce 4Garance

21.9.2023, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, JUDr. Magda Václavíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Informovaný souhlasGarance

20.9.2023, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, JUDr. Magda Václavíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyhledá-li pacient pomoc ve zdravotnickém zařízení, právo jednak požaduje po zdravotnících, aby mu poskytli kvalifikovanou péči z medicínského hlediska, jednak jim stanoví též povinnost předem informovat pacienta o všech plánovaných úkonech a vyžádat si jeho…

Řešení otázek a procvičení k lekci 2Garance

19.9.2023, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, JUDr. Magda Václavíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kontrolní otázky a cvičení k lekci 2Garance

19.9.2023, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, JUDr. Magda Václavíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Lékařská dokumentaceGarance

14.9.2023, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, JUDr. Magda Václavíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zdravotníci mají etickou i právní povinnost vést zdravotnickou dokumentaci a uvádět v ní všechny významné okolnosti týkající se zdravotního stavu pacienta a postupu při léčbě.

Pohledávky a závazky ve zdravotním pojištěníGarance

18.7.2023, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pohledávky jsou obecně velmi aktuálním tématem a i zdravotní pojišťovny evidují nemalý počet subjektů neplnících jednu ze základních zákonných povinností ve zdravotním pojištění. Touto povinností je placení pojistného, případně záloh na pojistné u…

Plnění poskytnutá zaměstnavatelem a zdravotní pojištěníArchiv

23.5.2023, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

V otázce poskytnutých plnění a jejich (ne)zahrnování do vyměřovacího základu pro placení pojistného na zdravotní pojištění je primárně důležitá přímá vazba na jejich zdaňování. Vyměřovacím základem zaměstnance je úhrn příjmů ze závislé činnosti, s výjimkou…

Paušální daň pro soukromé lékařeGarance

6.4.2023, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákonem č. 540/2020 Sb., který novelizoval zákon o daních z příjmů, došlo k zavedení paušálního režimu pro určité skupiny poplatníků s příjmy ze samostatné činnosti s účinností od 1. 1. 2021. Zákonem č. 366/2022 Sb. došlo s účinností od 1. 1. 2023 k podstatnému…

Zdanění dohod, pokud poplatník neučiní prohlášení k daniGarance

4.4.2023, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Plátce daně, u kterého poplatník neučinil na příslušné zdaňovací období prohlášení k dani podle § 38k odst. 4 ZDP, při výpočtu zálohy na daň ze závislé činnosti nepřihlédne k žádné měsíční slevě na dani podle § 35ba ZDP ani k měsíčnímu daňovému…

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr a pojištěníGarance

3.4.2023, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Z bodu 5 § 5 písm. a) zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění vyplývá, že nemocenského pojištění jsou účastni zaměstnanci činní na základě dohody o pracovní činnosti a zaměstnanci činní na základě dohody o provedení práce, přičemž pro účast těchto…

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr podle zákoníku práceGarance

3.4.2023, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

V § 3 ZP se uvádí, že závislá práce může být vykonávána výlučně v základním pracovněprávním vztahu. Základními pracovněprávními vztahy jsou podle téhož ustanovení pracovní poměr a právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr.…

Zdanění dohod, pokud poplatník učiní prohlášení k daniGarance

3.4.2023, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokud poplatník učiní prokazatelně na příslušné zdaňovací období prohlášení k dani podle § 38k odst. 4 ZDP, zdanění odměny z dohod probíhá vždy podle § 38h odst. 1 ZDP, a to bez ohledu na výši odměny z dohody. Plátce daně (zaměstnavatel) vypočte zálohu na daň…

Zálohy na daň z příjmůGarance

1.4.2023, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnost platit zálohy na daň vyplývá z § 174 DŘ. Zde se uvádí, že daň lze zajistit prostřednictvím placení záloh, jestliže daň není ještě známa a neuplynul-li den její splatnosti. Daňový subjekt je povinen platit zálohy na daň ve výši a lhůtách stanovených…

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr a jejich zdaněníGarance

1.4.2023, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Řada fyzických osob má kromě příjmů z hlavního zaměstnání ještě další příjmy ze zaměstnání u druhého zaměstnavatele, v převážné většině na základě uzavřené dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti. Rovněž řada starobních důchodců pobírajících…

Zaměstnanec může požádat o provedení ročního zúčtováníArchiv

1.4.2023, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

V § 38ch odst. 1 a odst. 2 ZDP je specifikován postup poplatníka, který učinil prohlášení k dani u svého zaměstnavatele, v souvislosti s ročním zúčtováním záloh a daňového zvýhodnění. Termín pro požádání ročního zúčtování je stanoven nejpozději do 15. února po…

Řádné daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osobGarance

31.3.2023, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

V § 38g ZDP se stanoví případy, kdy poplatník daně z příjmů fyzických osob podává a kdy nepodává daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

Zaměstnanec je povinen podat daňové přiznáníArchiv

31.3.2023, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Případy, kdy je poplatník s příjmy ze závislé činnosti povinen a kdy není povinen podat daňové přiznání, je obsahem § 38g odst. 2, 4 a 5 ZDP. V dalším textu si ukážeme případy, kdy je poplatník s příjmy ze závislé činnosti povinen podat daňové přiznání k dani…

Režimy daňových výdajůGarance

31.3.2023, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poplatník daně z příjmů s příjmy ze samostatné činnosti vymezené v § 7 odst. 1 písm. a) až c) ZDP a v § 7 odst. 2 ZDP (tedy i soukromý lékař, lékárník apod.) se může kdykoliv rozhodnout, zda uplatní výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení, zajištění a…

Použití soukromého vozidla zaměstnanceGarance

10.2.2023, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákoník práce rozeznává v § 157 ZP dva případy použití silničního motorového vozidla, s výjimkou vozidla poskytnutého zaměstnavatelem, k pracovní cestě zaměstnance. Jde o následující…

Cestovní náhrady při tuzemských pracovních cestáchGarance

9.2.2023, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnanci vyslanému na pracovní cestu je zaměstnavatel v souladu s § 156 ZP povinen poskytnout následující náhrady:

Cestovní náhrady při zahraničních pracovních cestáchGarance

9.2.2023, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Při zahraniční pracovní cestě příslušejí zaměstnanci v souladu s § 166 ZP následující náhrady:

Použití osobního automobilu podnikatele na pracovní cestuGarance

9.2.2023, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Při použití automobilu zahrnutého do obchodního majetku nebo pořizovaného na finanční leasing, v případě najatého automobilu, resp. v případě automobilu užívaného na základě smlouvy o výpůjčce uzavřené s věřitelem na dobu zajištění dluhu převodem vlastnického…

Daňové řešení cestovních náhradGarance

9.2.2023, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle § 6 odst. 7 písm. a) ZDP se za příjmy ze závislé činnosti nepovažují a předmětem daně nejsou náhrady cestovních výdajů poskytované v souvislosti s výkonem činnosti, ze které plyne příjem ze závislé činnosti, do výše stanovené nebo umožněné zákoníkem…

Sdílený lékový záznam pacientaGarance

8.2.2023, RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D., České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství, Kladno, Zdroj: Verlag Dashöfer

Již několik desetiletí dochází k pokusům prosadit v rámci zdravotnictví v České republice alespoň částečnou elektronizaci a využít sdílené databáze informací o pacientech. To by vedlo k tomu, že by si jednotlivá zdravotnická pracoviště mohla jednoduše…

Daňové zvýhodnění na vyživované dětiGarance

7.2.2023, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Daňové zvýhodnění na dítě patří k jedné z početných slev na dani u poplatníka daně z příjmů fyzických osob. Jeho správné uplatnění má však určitá pravidla a podmínky, které jsou stanovené v zákonu o daních z příjmů. To platí jak pro poplatníky s příjmy ze…

Uplatnění výše minimální a průměrné mzdy v zákoně o daních z příjmůGarance

6.2.2023, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

V zákoně o daních z příjmů nalezneme několik ustanovení, ve kterých jsou stanovené daňové limity ovlivněny výší minimální mzdy a výší průměrné mzdy. V roce 2023 činí minimální mzda 17 300 Kč/měsíc na základě nařízení vlády č. 465/2022 Sb. a průměrná mzda 40 324…

Dohody o provedení práce a ZP v příkladechGarance

3.2.2023, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podívejme se formou příkladů na řešení některých situací u dohod o provedení práce v právních podmínkách platných od 1. ledna 2023 v situaci, kdy musí být u zaměstnance dodržen minimální vyměřovací základ (výjimku představuje pouze příklad č. 8).…

Zdravotní pojištění a zálohy OSVČ-lékařeGarance

2.2.2023, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Lékaři (osoby samostatně výdělečně činné) jako jediná ze skupin plátců platí pojistné formou záloh a (případného) doplatku pojistného. Vždy je třeba dbát na to, aby byly veškeré platby prováděny zdravotní pojišťovně na správný účet a pod správným variabilním…

Některé chyby OSVČ - lékaře ve zdravotním pojištěníGarance

10.1.2023, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokud lékař, zpravidla neúmyslně či nedopatřením, udělá chybu, pak je zdravotní pojišťovna ze zákona povinna vyměřovat dlužné pojistné a penále. Zdravotní pojišťovny nevyměřují pouze aktuální dlužné pojistné do 200 Kč a penále, které nepřesáhne v úhrnu 100 Kč…

Bezúplatná plnění (dary) jako odpočet od základu daněGarance

13.10.2022, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro poplatníky daně z příjmů fyzických i právnických osob umožňuje zákon o daních z příjmů odpočet hodnoty bezúplatných plnění (darů) od základu daně z příjmů při splnění určitých zákonem stanovených podmínek. Za bezúplatná plnění, jejichž hodnotu lze odečíst…

Slevy na dani u poplatníkaGarance

12.10.2022, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Každý poplatník daně z příjmů fyzických osob může uplatnit za zdaňovací období slevy na dani, specifikované v § 35ba odst. 1 ZDP, v následující výši:

Příklady daňového řešení poskytnutí vozidla zaměstnanciGarance

12.10.2022, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Manažer má od společnosti s r. o. bezplatně poskytnuté služební vozidlo k používání pro služební i soukromé účely od roku 2020. Vstupní cena automobilu činí 720 000 Kč, jedná se o běžné, nikoliv nízkoemisní vozidlo. V době od 5. 10. 2022 do 5. 12. 2022 je…

Daňové řešení na straně zaměstnavateleGarance

11.10.2022, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Postupem zaměstnavatele z hlediska možného uplatnění nákladů na provoz služebního vozidla poskytnutého k bezplatnému využívání zaměstnancem i pro soukromé účely se zabývá bod 26 pokynu GFŘ č. D-22 k § 24 odst. 2…

Vstupní cena vozidla pro stanovení nepeněžního příjmu zaměstnanceGarance

11.10.2022, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vstupní cenou vozidla pro účely stanovení nepeněžního příjmu zaměstnance se rozumí vstupní cena uvedená v ustanovení § 29 ZDP. Je nutno postupovat následovně:

Manažerské vozidloGarance

10.10.2022, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

K častým zaměstnaneckým benefitům patří bezplatné poskytnutí služebního motorového vozidla zaměstnanci k používání pro služební i soukromé účely. Vzhledem k tomu, že ve většině případů jde o vozidlo poskytnuté pracovníkům ve střední až nejvyšší vedoucí…

Uplatnění mimořádných odpisůGarance

10.10.2022, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákonem č. 609/2020 Sb. byla dle § 30a ZDP opětovně zavedena možnost uplatnění tak zvaných mimořádných odpisů, a to pro hmotný majetek zařazený v první a druhé odpisové skupině, pokud byl tento hmotný majetek pořízen v období od 1. ledna 2020 do 31. prosince…

Daňové řešení poskytnutí vozidla na straně zaměstnanceGarance

10.10.2022, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Daňové řešení na straně zaměstnance vyplývá z ustanovení § 6 odst. 6 ZDP. Zákonem č. 142/2022 Sb. došlo s účinností od 1. 7. 2022 k novelizaci § 6 odst. 6 ZDP v souvislosti s poskytováním nízkoemisních motorových vozidel. Z nového znění tohoto ustanovení…

Výčet osob, které mohou využít manažerské vozidloGarance

10.10.2022, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Možnosti bezplatného využívání poskytnutého služebního motorového vozidla i pro soukromé účely mohou využít fyzické osoby, které mají příjmy ze závislé činnosti podle § 6 ZDP a jsou považovány podle ustanovení § 6 odst. 2 ZDP za zaměstnance. Půjde o…

Média pro zálohování a archivaci datGarance

1.7.2022, RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D., České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství, Kladno, Zdroj: Verlag Dashöfer

V této části jsou shrnuty informace o možnostech médií pro zálohování s ohledem spíše na jednotlivého uživatele. Ceny jsou uváděny ilustrativní, podle kvality média nebo podle materiálu se mohou velmi lišit, navíc cena může kolísat nahoru i dolů, nejen trvale…

Úmrtí lékařeGarance

8.6.2022, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dědickým právem se zabývá § 1475 až § 1720 NOZ. Dědické právo je právo na pozůstalost nebo na poměrný podíl z ní. Dědí se na základě dědické smlouvy, ze závěti nebo ze zákona, přičemž tyto důvody mohou působit i vedle sebe. Dědické právo vzniká smrtí…

Přerušení lékařské praxeGarance

7.6.2022, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stejným způsobem, jak je uvedeno pro poplatníky, kteří ukončí svou činnost, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti zdaňované dle § 7 ZDP, nebo ukončí nájem (zdaňovaný dle § 9 ZDP), postupují i poplatníci daně z příjmů fyzických osob, kteří v průběhu…

Ukončení soukromé lékařské praxe a vyměřovací základ pojistnéhoGarance

7.6.2022, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle znění § 3a odst. 1 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, je stanoveno, že vyměřovacím základem osoby samostatně výdělečně činné je 50 % daňového základu; daňovým základem se pro účely tohoto zákona rozumí dílčí základ daně z…

Ukončení soukromé lékařské praxeGarance

7.6.2022, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Důvody ukončení soukromé lékařské praxe mohou být různé, buď lékař odchází do starobního důchodu a nechce již dále podnikat, nebo je dlouhodobě nemocen a nemoc mu brání v podnikání, popř. má jiné rodinné či ekonomické důvody pro ukončení podnikání, resp.…

Zdroje pro poskytování benefitůGarance

2.6.2022, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnanecké benefity může zaměstnavatel poskytovat z různých zdrojů:

Srovnání benefitu a zvýšení mzdyGarance

2.6.2022, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Správně zvolené zaměstnanecké benefity mohou být jak u zaměstnance, tak u zaměstnavatele výhodnější než vlastní zvýšení mzdy o stejnou částku. Uvedeme si to na příkladu, kdy ve variantě A zaměstnavatel (právnická osoba) zaměstnanci vyplatí mimořádnou odměnu ve…

Benefity a jejich zdaněníGarance

2.6.2022, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Směrování zaměstnaneckých benefitůGarance

2.6.2022, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přehled hlavních benefitůGarance

1.6.2022, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nahrávám...
Nahrávám...