dnes je 20.7.2024

Finanční leasing a uplatňování paušálních výdajůGarance

21.5.2024, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poplatník daně z příjmů fyzických osob, který uplatňuje paušální výdaje podle § 7 odst. 7 ZDP ve zdaňovacím období, ve kterém dochází k ukončení finančního leasingu a k převedení vlastnického práva k předmětu finančního leasingu za kupní cenu nebo bezúplatně…

Ukončení finančního leasingu před uplynutím minimální dobyGarance

21.5.2024, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

V tomto případě se postupuje dle § 24 odst. 6 ZDP, kde se uvádí, že je-li finanční leasing ukončen před uplynutím minimální doby finančního leasingu, je výdajem k dosažení, zajištění a udržení příjmů pouze poměrná část úplaty, která je výdajem (nákladem),…

Převod vlastnictví po ukončení smlouvy o finančním leasinguGarance

20.5.2024, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Při ukončení smlouvy o finančním leasingu mohou nastat následující případy převodu vlastnického práva předmětu finančního leasingu na uživatele:

Daňové vymezení a řešení finančního leasinguGarance

20.5.2024, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Řešením nájmu se zabývají ustanovení § 2201 až § 2331 OZ, přičemž obecná ustanovení k nájmu nalezneme v § 2201 až § 2234 OZ. Pronajmout lze věc nemovitou i nezuživatelnou věc movitou. Nájmem dopravního prostředku se zabývají ustanovení § 2321 až § 2325 OZ.…

Daňové řešení vozidla kategorie M1 pořízené na finanční leasingGarance

20.5.2024, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela ZDP obsažená v zákoně č. 349/2023 Sb. s účinností od 1. 1. 2024 limituje uplatňování daňových odpisů jako daňově uznatelných výdajů vozidel kategorie M1, a to v nových ustanoveních § 30e až § 30g ZDP. Vozidlem kategorie M1 se dle § 30g odst. 1 ZDP pro…

Paušální výdaje na dopravu v případě vozidla pořízeného v rámci finančního leasinguGarance

20.5.2024, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Uplatněním paušálních výdajů na dopravu se zabývá ustanovení § 24 odst. 2 písm. zt) ZDP. Jak vyplývá ze znění tohoto ustanovení zákona, paušální výdaj na dopravu lze uplatnit nejvýše za tři vlastní silniční motorová vozidla zahrnutá nebo nezahrnutá do…

Úplatné nabytí majetku, který je předmětem finančního leasinguGarance

20.5.2024, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

V § 24 odst. 5 ZDP se uvádí, že pokud je poplatníkem úplatně nabyt majetek, který předtím úplatně užíval, a pokud nejsou splněny podmínky finančního leasingu, je úplata za užívání výdajem podle odstavce 1 pouze za podmínky, že poplatník zahrne tento majetek do…

Ukončení podnikání fyzické osoby v průběhu finančního leasinguGarance

20.5.2024, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

V případě, že poplatník daně z příjmů fyzických osob, který má sjednán finanční leasing hmotného majetku a úplatu zahrnuje do daňových výdajů (nákladů), ukončí podnikání, musí postupovat dle § 23 odst. 8 ZDP. Jak u poplatníka, který vede účetnictví, tak u…

Daňové řešení spoření na stáříGarance

2.5.2024, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákonem č. 462/2023 Sb. došlo s účinností od 1. 1. 2024 ke změně zákonů týkajících se podpory spoření na stáří. Jednak jde o zákon o daních z příjmů, zákon o penzijním připojištění se státním příspěvkem, zákon o podnikání na kapitálovém trhu, zákon o doplňkovém…

Daňové řešení vybraných benefitůGarance

23.4.2024, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

V této části se blíže zaměříme na daňové řešení zdravotních a volnočasových benefitů v roce 2024, které vyplývá z upraveného znění § 6 odst. 9 písm. d) ZDP a z nového § 6 odst. 9 písm. g) na základě novely ZDP s účinností od 1. 1. 2024 obsažené v zákoně č.…

Daňové řešení pracovních obědů a občerstvení na pracovištiGarance

23.4.2024, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokud zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci plnění v podobě jídla či nápojů, je třeba se vždy pro účely daňového posouzení u zaměstnance zabývat účelem tohoto poskytnutí. Může jít o případ, kdy poskytnutí jídla či nápoje je prostředkem pro možnost realizace…

Příklady poskytování zaměstnaneckých benefitůGarance

22.4.2024, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nejčastějšími zaměstnaneckými benefity se zabýváme v samostatných kapitolách tohoto produktu. Jedná se např. o následující:

Poskytování zaměstnaneckých benefitů z hlediska pojistného na sociální zabezpečení a na zdravotní pojištěníGarance

22.4.2024, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyměřovacím základem zaměstnance pro pojistné na důchodové pojištění a pojistné na veřejné zdravotní pojištění je úhrn příjmů ze závislé činnosti, které jsou (nebo by byly, pokud by podléhaly zdanění v ČR) předmětem daně z příjmů fyzických osob podle zákona o…

Poskytování zaměstnaneckých benefitů z hlediska zákoníku práceGarance

20.4.2024, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákoník práce, založený na filozofii „co není zakázáno, je dovoleno”, umožňuje zaměstnavateli poskytovat nadlimitní plnění zaměstnancům a různá plnění ve formě zaměstnaneckých…

Zaměstnanecké benefityGarance

19.4.2024, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poskytování různých zaměstnaneckých benefitů ve formě peněžitých a nepeněžitých plnění zaměstnancům je nezbytným nástrojem v oblasti řízení lidských zdrojů. Správně zvolený systém zaměstnaneckých výhod spolu s optimálně zvoleným systémem odměňování zaměstnanců…

Vymezení zaměstnaneckých benefitů a jejich zásadyGarance

19.4.2024, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Samotné slovo benefit představuje výhodu, přínos nebo určitý prospěch. Za zaměstnanecký benefit je pak považováno plnění zaměstnavatele vůči zaměstnanci nad rámec odměny za práci, které je pro zaměstnance výhodné, resp. přináší nějaký využitelný přínos či…

Doklady zaměstnavatele a zaměstnance ve zdravotním pojištěníGarance

2.4.2024, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právní úprava zdravotního pojištění nemůže obsáhnout všechny situace, které se mohou v praxi vyskytnout. Z tohoto důvodu musejí zaměstnavatel nebo zaměstnanec dokladovat určité (rozhodné) skutečnosti ve formě žádosti, vystavení potvrzení, čestného prohlášení…

Daňové řešení cestovních náhradGarance

8.3.2024, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle § 6 odst. 7 písm. a) ZDP se za příjmy ze závislé činnosti nepovažují a předmětem daně nejsou náhrady cestovních výdajů poskytované v souvislosti s výkonem činnosti, ze které plyne příjem ze závislé činnosti, do výše stanovené nebo umožněné zákoníkem…

Cestovní náhrady při zahraničních pracovních cestáchGarance

8.3.2024, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Při zahraniční pracovní cestě příslušejí zaměstnanci v souladu s § 166 ZP následující náhrady:

Použití soukromého vozidla zaměstnanceGarance

8.3.2024, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákoník práce rozeznává v § 157 ZP dva případy použití silničního motorového vozidla, s výjimkou vozidla poskytnutého zaměstnavatelem, k pracovní cestě zaměstnance. Jde o následující…

Použití osobního automobilu podnikatele na pracovní cestuGarance

7.3.2024, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Při použití automobilu zahrnutého do obchodního majetku nebo pořizovaného na finanční leasing, v případě najatého automobilu, resp. v případě automobilu užívaného na základě smlouvy o výpůjčce uzavřené s věřitelem na dobu zajištění dluhu převodem vlastnického…

Cestovní náhrady při tuzemských pracovních cestáchGarance

7.3.2024, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnanci vyslanému na pracovní cestu je zaměstnavatel v souladu s § 156 ZP povinen poskytnout následující náhrady:

Práce na dálkuGarance

6.3.2024, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výkon práce na dálku se stává v současné době významným zaměstnaneckým benefitem, a stoupá počet profesí, ve kterých je možné vykonávat částečně (jeden nebo několik dnů v týdnu) nebo plně práci na dálku (například práci z domova). Při práci na dálku…

Základní otázky související s pracovní cestouGarance

6.3.2024, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právním předpisem pro poskytování cestovních náhrad při tuzemských a zahraničních pracovních cestách je zákoník práce vydaný zákonem č. 262/2006 Sb. V zákoně je poskytování cestovních náhrad rozděleno…

Daňové řešení ostatních příjmů dle § 10 ZDPGarance

5.3.2024, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ostatními příjmy rozumíme příjmy, při kterých dochází ke zvýšení majetku poplatníka daně z příjmů fyzických osob, pokud nejde o příjmy zdaňované podle § 6 až § 9 ZDP. Jejich zdaněním se zabývá § 10 ZDP. Pokud tedy má poplatník daně z příjmů fyzických osob…

Daňová optimalizace prostřednictvím daňových odpisů hmotného majetku u poplatníka daně z příjmů fyzických osobGarance

4.3.2024, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokud vyčíslí poplatník daně z příjmů za zdaňovací období vyšší základ daně ze samostatné činnosti dle § 7 ZDP nebo z nájmu dle § 9 ZDP a ve zdaňovacím období roku 2024 pořídil nový hmotný majetek, může využít k daňové optimalizaci následující postupy daňového…

Odpisování nadlimitního vozidlaGarance

4.3.2024, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela ZDP obsažená v zákoně č. 349/2023 Sb. s účinností od 1. 1. 2024 limituje uplatňování daňových odpisů jako daňově uznatelných výdajů vozidel kategorie M1, a to v nových ustanoveních § 30e až § 30g ZDP. Vozidlem kategorie M1 se dle § 30g odst. 1 ZDP pro…

Způsob uplatnění zrychleného odpisováníGarance

3.3.2024, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Při zrychleném odpisování hmotného majetku jsou odpisovým skupinám přiřazeny následující koeficienty pro zrychlené odpisování:

Uplatnění mimořádných odpisůGarance

3.3.2024, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novelou ZDP obsaženou v zákonu č. 349/2023 Sb. dochází s účinností od 1. ledna 2024 k podstatným změnám v uplatnění mimořádných odpisů dle § 30a ZDP. S účinností od 1. 1. 2024 se nově uplatnění mimořádných odpisů vztahuje výlučně na silniční motorová vozidla,…

Způsob uplatnění rovnoměrného odpisováníGarance

3.3.2024, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Při rovnoměrném odpisování se stanoví odpisy hmotného majetku za dané zdaňovací období ve výši jedné setiny součinu jeho vstupní ceny a přiřazené roční odpisové sazby.

Vstupní cena majetkuGarance

2.3.2024, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Daňové odpisy se stanoví ze vstupní ceny. Při zařazení majetku do obchodního majetku je velmi důležité správné stanovení této vstupní ceny. Součástí vstupní ceny je i technické zhodnocení provedené po uvedení věci do stavu způsobilého k obvyklému užívání (s…

Odpisy hmotného majetkuGarance

1.3.2024, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Hmotným majetkem pro účely zákona o daních z příjmů rozumíme:

Postup daňového odpisováníGarance

1.3.2024, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

V prvním roce odpisování zatřídí poplatník hmotný majetek do jedné z odpisových skupin v souladu s přílohou č. 1 ZDP, přičemž minimální doba odpisování je stanovena dle § 30 odst. 1 ZDP pro tyto odpisové skupiny…

Zdravotní pojištění a vliv nemoci u lékaře - podnikateleGarance

8.2.2024, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

V případě nemoci lékaře–osoby samostatně výdělečně činné je ve zdravotním pojištění důležité, jak dlouho tato nemoc trvá. Pokud se jedná o krátkodobou záležitost, nemusí mít nemoc podstatný vliv na provozování lékařské praxe. Ovšem při déletrvajícím onemocnění…

Pohledávky a závazky ve zdravotním pojištěníGarance

7.2.2024, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pohledávky jsou obecně velmi aktuálním tématem a i zdravotní pojišťovny evidují nemalý počet subjektů neplnících jednu ze základních zákonných povinností ve zdravotním pojištění. Touto povinností je placení pojistného, případně záloh na pojistné u…

OSVČ a snížení zálohy ve zdravotním pojištěníGarance

6.2.2024, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokud se na osobu samostatně výdělečně činnou vztahuje ve zdravotním pojištění povinnost placení záloh na pojistné, pak musí být tyto zálohy placeny ve stanovené výši a pravidelně v určeném termínu, tedy za příslušný kalendářní měsíc nejpozději do osmého dne…

Neplacené volno a neomluvená absence ve zdravotním pojištěníGarance

5.2.2024, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

V oblasti neplaceného volna (a také neomluvené absence) došlo ve zdravotním pojištění k zásadní změně k datu 1. 1. 2015, kdy byly novelizovány zákony č. 592/1992 Sb. a 48/1997 Sb. v ustanoveních řešících tuto problematiku. V této souvislosti lze konstatovat,…

OSVČ a opravný Přehled ve zdravotním pojištěníGarance

3.2.2024, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro účely veřejného zdravotního pojištění je osobou samostatně výdělečně činnou:

Nejčastější chyby zaměstnavatele ve zdravotním pojištěníGarance

2.2.2024, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Chybu může udělat každý. Pochybení je skutečným přínosem tehdy, pokud se chybující dostatečně poučí a konkrétní chybu již neopakuje. Je-li však člověk v oboru své působnosti dostatečně znalý, pak k omylům dochází spíše výjimečně. Důsledkem chyby při placení…

Některé chyby OSVČ - lékaře ve zdravotním pojištěníGarance

2.2.2024, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokud lékař, zpravidla neúmyslně či nedopatřením, udělá chybu, pak je zdravotní pojišťovna ze zákona povinna vyměřovat dlužné pojistné a penále. Zdravotní pojišťovny nevyměřují pouze aktuální dlužné pojistné do 200 Kč a penále, které nepřesáhne v úhrnu 100 Kč…

Specifické případy nástupu zaměstnance do zaměstnání a zdravotní pojištěníGarance

2.2.2024, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zdravotní pojišťovny svojí kontrolní činností u zaměstnavatelů stále zjišťují spoustu nedostatků, kterých se tito plátci pojistného dopouštějí v souvislosti se zaměstnáváním zaměstnanců, a to i při nástupu zaměstnance do zaměstnání.…

Lékaři a autorské honoráře za rok 2023Garance

1.2.2024, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Lékaři vedle výkonu své praxe průběžně přispívají do novin, časopisů či médií, takže vykazují příjmy jako autoři. Jak se postupuje ve zdravotním…

Zdravotní pojištění - lékaři z tzv. třetích zemí a působnost koordinačních nařízení Evropské unieGarance

31.1.2024, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vstupem České republiky do Evropské unie k datu 1. 5. 2004 se výrazně zlepšily podmínky našich občanů pro volný pohyb v rámci Unie, jakož i států Evropského hospodářského prostoru (Norska, Islandu, Lichtenštejnska) a Švýcarska. Pokud se občan České republiky…

Dlouhodobé ošetřovné ve zdravotním pojištěníGarance

30.1.2024, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podmínky poskytování dlouhodobého ošetřovného jsou upraveny v § 41a až 41f zákona č. 187/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kdy tento nárok mají osoby pečující o osobu blízkou od června 2018.…

Plnění poskytnutá zaměstnavatelem a zdravotní pojištěníGarance

29.1.2024, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

V otázce poskytnutých plnění a jejich (ne)zahrnování do vyměřovacího základu pro placení pojistného na zdravotní pojištění je primárně důležitá přímá vazba na jejich zdaňování. Vyměřovacím základem zaměstnance je úhrn příjmů ze závislé činnosti, s výjimkou…

Změny ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2024Garance

24.1.2024, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podívejme se blíže na nejdůležitější změny ve zdravotním pojištění k datu 1. 1. 2024. Přijaté změny se dotýkají všech skupin plátců pojistného, kterými jsou zaměstnavatelé (platící pojistné za sebe a za své zaměstnance) a tzv. samoplátecké skupiny, tedy osoby…

Slevy na dani u poplatníkaGarance

19.1.2024, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Každý poplatník daně z příjmů fyzických osob může uplatnit za zdaňovací období 2024 slevy na dani, specifikované v § 35ba odst. 1 ZDP, v následující výši:

Uplatnění výše minimální a průměrné mzdy v zákoně o daních z příjmůGarance

19.1.2024, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

V zákoně o daních z příjmů nalezneme několik ustanovení, ve kterých jsou stanovené daňové limity ovlivněny výší minimální mzdy a výší průměrné mzdy. V roce 2024 činí minimální mzda 18 900 Kč/měsíc na základě nařízení vlády č. 396/2023 Sb. a průměrná mzda 43 967…

Zákoník práce v kontextu zdravotního pojištěníGarance

18.1.2024, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro placení pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatelem je důležité, zda se osoba považuje z pohledu zdravotního pojištění za zaměstnance. Osoba je ve zdravotním pojištění zaměstnancem tehdy, pokud jí plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé…

Nahrávám...
Nahrávám...