dnes je 20.7.2024

Input:

Přezkoumání lékařského posudku

31.10.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.9
Přezkoumání lékařského posudku

JUDr. Ivo Krýsa, Ph.D., LL.M.

Návrh na přezkoumání lékařského posudku může podat posuzovaná osoba nebo osoba, které uplatněním lékařského posudku vznikají práva nebo povinnosti (zaměstnavatel). Návrh je třeba podat poskytovateli zdravotních služeb, který posudek vydal, do 10 pracovních dnů ode dne jeho prokazatelného předání. Tato lhůta se počítá u každé osoby samostatně; posuzované osobě započne běžet dnem, kdy jí poskytovatel předal lékařský posudek, osobě, které byl posudek předán posuzovanou osobou, započne tato lhůta běžet ode dne tohoto předání.

Práva na přezkoumání lékařského posudku se lze vzdát. Písemné prohlášení o vzdání se práva na přezkoumání lékařského posudku nebo záznam o ústním sdělení o vzdání se práva na přezkoumání lékařského posudku je součástí zdravotnické dokumentace; záznam stvrdí svým podpisem osoba, která se práva na přezkoumání lékařského posudku vzdala, a zdravotnický pracovník, který tento záznam provedl.

Možnost podat návrh na přezkoumání lékařského posudku je právem posuzované osoby plynoucí ze zákona o specifických zdravotnických službách. Lze tak učinit ve lhůtě 10 dnů ode dne prokazatelného předání lékařského posudku. Poslední novela zavedla možnost posuzované osoby vzdát se tohoto práva na přezkoumání lékařského posudku. Písemné prohlášení o vzdání se práva na přezkoumání lékařského posudku nebo záznam o ústním sdělení o vzdání se práva na přezkoumání lékařského posudku je součástí zdravotnické dokumentace; záznam stvrdí svým podpisem osoba, která se práva na přezkoumání lékařského posudku vzdala, a zdravotnický pracovník, který tento záznam provedl.

Vzdání se práva na přezkoumání lékařského posudku má význam tehdy, pokud posuzovaná osoba je se závěrem lékařského posudku srozuměna, resp. s ním souhlasí, nezamýšlí podat návrh na jeho přezkoumání a je pro ni výhodné, že lékařský posudek nabude právních účinků již následující pracovní den. Vzdáním se práva na přezkoumání lékařského posudku totiž nastávají právní účinky lékařského posudku (které by jinak nastaly až uplynutím 10denní lhůty pro podání návrhu na přezkum) již prvním pracovním dnem následujícím po dni vzdání se práva na přezkum, s výjimkou posudků se závěrem o zdravotní nezpůsobilosti, dlouhodobém pozbytí zdravotní způsobilosti posuzované osoby nebo zdravotní způsobilosti s podmínkou, která je stanovena poprvé, jejichž právní účinky vždy nastávají pro osobu, které byl předán, dnem jeho prokazatelného předání.

Jednou učiněné vzdání se práva na podání návrhu na přezkoumání lékařského posudku nelze vzít zpět.

Opožděný návrh na přezkoumání

Jestliže byl návrh na přezkoumání lékařského posudku podán po uplynutí uvedené lhůty, poskytovatel návrh odloží a tuto skutečnost písemně sdělí osobě, která návrh na přezkoumání lékařského posudku podala, a dále osobě, které uplatněním lékařského posudku vznikají práva nebo povinnosti, pokud je mu známa, a posuzované osobě, nejde-li o osoby, jež návrh podaly. Zmeškání lhůty lze prominout, pokud osoba jinak oprávněná k podání návrhu na přezkoumání prokáže takové závažné důvody, které jí objektivně bránily v podání návrhu ve stanovené lhůtě.

Požádat o prominutí zmeškání lhůty pro podání návrhu na přezkoumání lze do 10 pracovních dnů ode dne, kdy pominul důvod, který bránil osobě uvedené ve větě druhé toto právní jednání učinit. K žádosti o prominutí lhůty se připojí návrh na přezkoumání, jinak se jí poskytovatel nezabývá. Zmeškání lhůty nelze prominout, jestliže ode dne, kdy měl být podán návrh na přezkoumání, uplynulo 60 dnů. Prominutím zmeškání lhůty nejsou dotčeny lhůty stanovené pro uplatnění lékařského posudku. Poskytovatel odložení návrhu na přezkoumání lékařského posudku anebo prominutí lhůty k podání návrhu na přezkoumání nebo neprominutí této lhůty včetně důvodů bezodkladně písemně sdělí osobě, která návrh na přezkoumání lékařského posudku podala, a dále osobě, které uplatněním lékařského posudku vznikají práva nebo povinnosti, pokud je mu známa, a posuzované osobě, nejde-li o osoby, které návrh podaly.

Účinky podání návrhu na přezkoumání

Návrh na přezkoumání lékařského posudku nemá odkladný účinek, jestliže z jeho závěru vyplývá, že posuzovaná osoba je pro účel, pro nějž byla posuzována:

  • zdravotně nezpůsobilá,

  • zdravotně způsobilá s podmínkou, nejde-li o podmínku, která je v lékařském posudku vydaném pro stejný účel uvedena opakovaně a spočívá v užívání určitého kompenzačně upraveného zařízení nebo zdravotnického prostředku, nebo

  • pozbyla dlouhodobě zdravotní způsobilost.

V těchto případech tedy lékařské posudky nabývají právních účinků a je třeba podle jejich závěrů postupovat bez ohledu na podaný návrh na přezkoumání.

Pokud poskytovatel návrhu na přezkoumání lékařského posudku nevyhoví v plném rozsahu, postoupí spis s tímto návrhem, včetně příslušné části zdravotnické dokumentace nebo její kopie, a dalších podkladů potřebných pro přezkoumání lékařského posudku a svého stanoviska, příslušnému správnímu orgánu.

a) do 10 pracovních dnů, jde-li o lékařský posudek o zdravotní způsobilosti,

b) do 45 pracovních dnů, jde-li o lékařský posudek o nemoci z povolání, nebo podle § 43 odst. 1 písm. c)

c) do 30 pracovních dnů, jde-li o lékařský posudek v ostatních případech, ode dne doručení návrhu na přezkoumání. Jestliže je třeba provést došetření zdravotního stavu posuzované osoby nebo ověřit podmínky vzniku nemoci z povolání, lze lhůty podle písmene b) nebo c) prodloužit o dalších 30 pracovních dnů.

Postup poskytovatele po podání návrhu na přezkoumání

Poskytovatel zdravotních služeb, jemuž byl podán návrh na přezkoumání jím vydaného lékařského posudku, může jej sám vyřídit, pokud návrhu v plném rozsahu vyhoví. V takovém případě lékařský posudek bezodkladně zruší a na základě zjištěných skutečností, popřípadě nového posouzení zdravotní způsobilosti vydá posudek nový. Tento lékařský posudek se doručuje způsobem stanoveným pro lékařské posudky a je proti němu možné opět podat návrh na jeho přezkoumání. Doklad o zrušení posudku je součástí zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi.

Pokud poskytovatel návrhu na přezkoumání lékařského posudku nevyhoví v plném rozsahu, je povinen postoupit spis s návrhem na přezkoumání včetně příslušné části zdravotnické dokumentace nebo její kopie a dalších podkladů potřebných pro přezkoumání lékařského posudku a svého stanoviska příslušnému správnímu orgánu

  • do 10 pracovních dnů, jde-li o lékařský posudek o zdravotní způsobilosti,

  • do 45 pracovních dnů, jde-li o lékařský posudek o nemoci z povolání, nebo podle § 43 odst. 1 písm. c) ZoSZS,

  • do 30 pracovních dnů, jde-li o lékařský posudek v ostatních případech,

Lhůty pro předání se počínají ode dne doručení návrhu na přezkoumání. Jestliže je třeba provést došetření zdravotního stavu posuzované osoby nebo ověřit podmínky vzniku nemoci z povolání, lze lhůty podle druhé a třetí odrážky prodloužit o dalších 30 pracovních dnů.

Poskytovatel bezodkladně písemně oznámí skutečnost, že mu byl návrh na přezkoumání lékařského posudku podán, osobě, které uplatněním lékařského posudku vznikají práva nebo povinnosti, pokud je mu známa, a posuzované osobě, nejde-li o osoby, které návrh podaly. Obdobně postupuje, vyhoví-li návrhu na přezkoumání lékařského posudku v plném rozsahu nebo postoupí-li návrh na přezkoumání příslušnému správnímu orgánu. Pokud poskytovatel vyhoví návrhu na přezkoumání posudku v plném rozsahu, uvede ve svém sdělení skutečnosti, které ho k tomu vedly.

Vzory oznámení poskytovatele

Níže nabízíme poskytovateli pracovnělékařských služeb vzory písemných oznámení, která je podle ustanovení § 46 odst. 6 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, povinen učinit bezodkladně, a to:

  • oznámení o podání návrhu na přezkoumání lékařského posudku,

  • oznámení o vyhovění návrhu na přezkoumání lékařského posudku,

  • oznámení o postoupení návrhu na přezkoumání příslušnému správnímu orgánu.

Oznámení
o podání návrhu na přezkoumání lékařského posudku

Vzor

Poskytovatel zdravotních služeb:

(identifikační údaje a adresa poskytovatele zdravotních služeb, který vydal lékařský posudek, nebo údaje na „hlavičkovém” papíře poskytovatele)

Adresát:

(jméno a adresa osoby, které vznikají práva nebo povinnosti uplatněním lékařského posudku a které je oznámení zasíláno)

V …………….……. dne …………….…….

Oznámení o podání návrhu na přezkoumání lékařského posudku poř. č. …………….…….

Dne …………….……. jsem na Vaši žádost vydal lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práci, poř. č. …………….……. posuzované osoby …………….……. (identifikační údaje posuzované osoby – uchazeče o zaměstnání nebo zaměstnance). Lékařský posudek byl předán posuzované osobě téhož dne, kdy byl posudek vydán.

Oznamuji Vám tímto, že posuzovaná osoba podala dne …………….……., v zákonné desetidenní lhůtě, návrh na přezkoumání lékařského posudku.

Lékař:

(identifikační údaje lékaře, který posudek jménem poskytovatele zdravotních služeb vydal, a to jméno, popřípadě jména, příjmení a podpis lékaře)

Oznámení o vyhovění návrhu na přezkoumání lékařského posudku
Vzor

Poskytovatel zdravotních služeb:

(identifikační údaje a adresa poskytovatele zdravotních služeb, který vydal lékařský posudek, nebo údaje na „hlavičkovém” papíře poskytovatele)

Adresát:

(jméno a adresa osoby, které vznikají práva nebo povinnosti uplatněním lékařského posudku a které je oznámení zasíláno)

V …………….……. dne …………….…….

Oznámení o vyhovění návrhu na přezkoumání lékařského posudku poř. č. …………….…….

v plném rozsahu

Dne…………….……. jsem na Vaši žádost vydal lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práci poř. č. …………….……. posuzované osoby …………….……. (identifikační údaje posuzované osoby – uchazeče o zaměstnání nebo zaměstnance). Proti uvedenému lékařskému posudku podala posuzovaná osoba v zákonné lhůtě návrh na přezkoumání.

Vzhledem k tomu, že jsem uznal důvody nesprávnosti lékařského posudku poř. č. …………….……., které posuzovaná osoba uvedla v návrhu na přezkoumání, a to:

……………………………………………………………………………………………………………………….

(uvedou se konkrétní důvody, které byly uvedeny v návrhu posuzované osoby na přezkoumání lékařského posudku), rozhodl jsem se vyhovět návrhu posuzované osoby na přezkoumání lékařského posudku, a to v plném rozsahu.

Lékařský posudek poř. č. …………….……. jsem dne …………….……. zrušil a téhož dne jsem vydal nový lékařský posudek pod poř. č. …………….…….

Lékař:

Nahrávám...
Nahrávám...