dnes je 20.7.2024

Input:

20/1966 Sb., Zákon o péči o zdraví lidu, ve znění účinném k 30.12.2011, platné do 31.3.2012

č. 20/1966 Sb., Zákon o péči o zdraví lidu, ve znění účinném k 30.12.2011, platné do 31.3.2012
ZÁKON
ze dne 17. března 1966
o péči o zdraví lidu
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
210/1990 Sb.
(k 1.9.1990)
mění, doplňuje
425/1990 Sb.
(k 24.11.1990)
mění, doplňuje
548/1991 Sb.
(k 1.1.1992)
mění, doplňuje
(k 1.4.1992)
§ 40
550/1991 Sb.
(k 1.1.1992)
ruší § 29
ÚZ 86/1992 Sb.
 
 
590/1992 Sb.
(k 1.1.1993)
v § 77 doplňuje odst. 7
15/1993 Sb.
(k 1.1.1993)
mění § 9 odst. 3
161/1993 Sb.
(k 1.7.1993)
mění, doplňuje nový § 82
307/1993 Sb.
(k 1.1.1994)
§ 11 odst. 3 doplňuje písm. f)
60/1995 Sb.
(k 1.5.1995)
mění § 34, odst. 2 a § 75 odst. 5
nález ÚS
206/1996 Sb.
(k 1.8.1996)
ruší § 11 odst. 4 k datu 1.4.1997
14/1997 Sb.
(k 24.2.1997)
mění § 1 odst. 1, § 40
79/1997 Sb.
(k 1.1.1998)
mění, doplňuje
110/1997 Sb.
(k 1.9.1997)
mění, doplňuje
83/1998 Sb.
(k 1.7.1998)
mění § 4 odst. 2 a 3
167/1998 Sb.
(k 1.1.1999)
ruší § 82
71/2000 Sb.
(k 3.4.2000)
mění, doplňuje § 4 a § 62
123/2000 Sb.
(k 1.7.2000)
mění § 10a odst. 1 písm. b, § 11 odst. 3 písm. c), § 20, § 55 doplněn o pozn. pod čarou, § 62 a 63 zrušeny
132/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění, též přílohu 1
149/2000 Sb.
(k 1.8.2000)
mění § 71 odst. 2 písm. b)
258/2000 Sb.
(k 1.10.2000)
mění § 61
(k 1.1.2001)
mění, též ruší část první, § 34, 71, 75 a přílohu 1 (celkem 24 novelizačních bodů)
164/2001 Sb.
(k 18.6.2001)
ruší § 43 až 51 a § 72
260/2001 Sb.
(k 1.8.2001)
vkládá novou pátou část
285/2002 Sb.
(k 1.9.2002)
mění, § 17 odst. 2, § 26, § 28, § 37, § 39, § 67b, 67c a § 67d, § 70, § 77, vkládá § 77a a 77b
285/2002 Sb.
(k 1.3.2003)
vkládá § 26a a § 28a
290/2002 Sb.
(k 1.7.2002)
mění § 18b
320/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
mění, též ruší § 56 a vkládá nový § 81a
10 novelizačních bodů;
novelizační bod č. 1 - § 39 odst. 3 již vložen ve stejném znění novelu č. 285/2002 Sb. a č. 9 § 77 již změněn
130/2003 Sb.
(k 1.09.2003)
ruší § 61
274/2003 Sb.
(k 1.10.2003)
mění § 9 odst. 2, § 16 odst. 2, § 32 odst. 1, § 32 odst. 2, § 35a
356/2003 Sb.
(k 1.5.2004)
nové znění § 20
37/2004 Sb.
(k 1.1.2005)
v § 67b odst. 10 písm. l) doplňuje písm. m)
53/2004 Sb.
(k 1.4.2004)
v § 67a doplňuje odst. 2, v § 67c na konci odst. 2 doplňuje větu
121/2004 Sb.
(k 18.4.2004)
ruší § 52, 53, 57, 58 a 59, § 54 odst. 1 a část ust. § 67b odst. 11
156/2004 Sb.
(k 9.4.2004)
v § 67b odst. 10 písm. l) ruší slova
v § 67c odst. 2 nahrazuje slova
nové znění § 67d, vkládá § 67e a
doplňuje přílohu
422/2004 Sb.
(k 1.9.2004)
v § 67b doplňuje odst. 20
436/2004 Sb.
(k 1.10.2004)
v § 9 odst. 3 doplňuje větu
379/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
ruší druhou větu v bodě 13 přílohy
381/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 67b odst. 10 doplňuje písm. n)
109/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
mění § 11 odst. 1 a vkládá nový § 67f
115/2006 Sb.
(k 1.7.2006)
v § 23 odst. 1 vkládá slova
189/2006 Sb.
(k 1.1.2009)
mění § 77
225/2006 Sb.
(k 1.7.2006)
v § 67b odst. 10 vkládá písm. o)
227/2006 Sb.
(k 1.6.2006)
v § 27a odst. 1 nahrazuje slova, vkládá nové § 27d až 27h a vkládá v § 70 odst. 2 písm. c) a v příloze bod 14
245/2006 Sb.
(k 31.5.2006)
vkládá § 12a
267/2006 Sb.
(k 1.1.2013)
mění - dosud neuvedeno
342/2006 Sb.
(k 3.7.2006)
vkládá § 67g až § 67i
111/2007 Sb.
(k 15.5.2007)
mění § 11, § 17, § 20,§ 23, § 55, § 67b; vkládá nové § 67ba a § 67bb
28/2008 Sb.
(k 12.2.2008)
v § 18b vkládá větu
129/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
mění § 9 odst. 2, § 26 odst. 5 písm. c), § 27b odst. 2 a § 80
189/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
mění § 12
274/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
mění § 9 odst. 2; v § 77 vkládá odst. 9
296/2008 Sb.
(k 18.10.2008)
mění, celkem 25 novelizačních bodů
479/2008 Sb.
(k 1.7.2009)
mění § 9 odst. 3
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 12a odst. 7 písm. a), § 67g, § 67h odst. 1, § 67i a slova v příloze
73/2011 Sb.
(k 1.4.2011)
mění § 67b odst. 10 písm. j)
466/2011 Sb.
(k 30.12.2011)
ruší v § 12a odst. 11
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
Hlavní zásady péče o zdraví lidu
Článek I
(vypuštěn 548/1991 Sb.)
Článek II
Péči společnosti o zdraví lidu musí odpovídat snaha každého jednotlivce žít zdravě a vyvarovat se vlivů škodlivě působících na jeho zdraví. Zároveň má každý občan napomáhat dobrému vývoji zdraví svých spoluobčanů, a proto aktivně přispívat k vytváření zdravých podmínek a zdravého způsobu života a práce.
Článek III
K hlavním předpokladům péče o zdraví lidu patří stálý rozvoj vědy a techniky a pohotové uplatňování výsledků vědeckého výzkumu v praxi. Věda proto musí v předstihu zajišťovat dostatek potřebných poznatků a uplatňovat je na všech úsecích národního hospodářství, jejichž činnost má vliv na zdraví lidu.
Článek IV
Péče o zdraví lidu se zaměřuje především preventivně k ochraně a k soustavnému upevňování a rozvíjení tělesného i duševního zdraví lidu; zvláštní pozornost je přitom věnována péči o novou generaci a ochraně zdraví pracujících.
Článek V
(vypuštěn 548/1991 Sb.)
Článek VI
K provedení těchto zásad péče o zdraví lidu upravuje zákon zabezpečování zdravotní péče.
PRVNÍ ČÁST
(zrušena 258/2000 Sb.)
DRUHÁ ČÁST
ÚČAST OBČANŮ, PROFESNÍCH ORGANIZACÍ, PROFESNÍCH A JINÝCH OBČANSKÝCH SDRUŽENÍ V PÉČI O ZDRAVÍ
HLAVA PRVNÍ
ÚČAST OBČANŮ
§ 8
Občané se aktivně podílejí na zabezpečování péče o zdraví lidu zejména tím, že
a)  uplatňují při své činnosti hygienické zásady a spolupracují na opatřeních k ozdravění životních podmínek,
b)  dávají podněty ke zlepšení péče o zdraví lidu, upozorňují na hygienické závady a projednávají opatření k rozvoji zdraví lidu,
c)  účastní se na zdravotnických akcích; své vysoké občanské uvědomění projevují též dárcovstvím krve.
§ 9
(1)  Občané mají právo na poskytování zdravotní péče podle ustanovení tohoto zákona, zákona o všeobecném zdravotním pojištění a předpisů vydaných k jejich provedení a zákona o ochraně veřejného zdraví.
(2)  Občanům s výjimkou osob ve výkonu zabezpečovací detence, vazby a ve výkonu trestu odnětí svobody se umožňuje volba lékaře, klinického psychologa a zdravotnického zařízení. Možnost volby se netýká závodní preventivní péče podle § 18a a zdravotnických zařízení v případech, kdy jsou tato zařízení příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví stanovena k provedení protiepidemických opatření. Možnost volby se také netýká vyšetření osoby lékařem ke zjištění, zda ji lze umístit do policejní cely nebo je nutno ji z ní propustit.
(3)  Volbu lékaře u vojáků v činné službě žáků vojenských škol, kteří se připravují na službu vojáka z povolání a nejsou vojáky v činné službě, upravují zvláštní předpisy15) . U občanů, kterým jsou poskytovány služby v oblasti zaměstnanosti, a u občanů, jejichž zdravotní stav je posuzován pro účely poskytnutí dávek a mimořádných výhod15a) , je výběr lékaře a zdravotnického zařízení omezen zvláštními právními předpisy15b) .
(4)  V zájmu svého zdraví a zdraví spoluobčanů je každý povinen
a)  podrobit se v případech stanovených obecně závaznými předpisy zdravotnickým prohlídkám, vyšetřením a diagnostickým zkouškám, léčení nemocí společensky zvlášť závažných, asanačním, dezinfekčním a jiným opatřením na ochranu před nákazou,
b)  poskytnout nebo zprostředkovat nezbytnou pomoc osobě, která
Nahrávám...
Nahrávám...