dnes je 14.6.2024

Input:

Zdravotnická dokumentace o PLS

1.4.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

12.3
Zdravotnická dokumentace o PLS

JUDr. Anna Janáková

Obsah zdravotnické dokumentace obecně

Obecné požadavky na obsah zdravotnické dokumentace upravuje zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních sužbách. Stanoví, že zdravotnická dokumentace obsahuje:

a) identifikační údaje pacienta, kterými jsou jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, rodné číslo, je-li přiděleno, číslo pojištěnce veřejného zdravotního pojištění, není-li tímto číslem rodné číslo pacienta, adresu místa trvalého pobytu na území České republiky, jde-li o cizince, místo hlášeného pobytu na území České republiky a v případě osoby bez trvalého pobytu na území České republiky adresu bydliště mimo území České republiky,

b) pohlaví pacienta,

c) identifikační údaje poskytovatele, kterými jsou jméno, popřípadě jména, příjmení poskytovatele a adresu místa poskytování zdravotních služeb v případě fyzické osoby, obchodní firmu nebo název poskytovatele, adresu sídla nebo adresu místa podnikání v případě právnické osoby, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, název oddělení nebo obdobné části, je-li zdravotnické zařízení takto členěno,

d) informace o zdravotním stavu pacienta, o průběhu a výsledku poskytovaných zdravotních služeb a o dalších významných okolnostech souvisejících se zdravotním stavem pacienta a s postupem při poskytování zdravotních služeb,

e) údaje zjištěné z rodinné, osobní a pracovní anamnézy pacienta, a je-li to důvodné, též údaje ze sociální anamnézy,

f) údaje vztahující se k úmrtí pacienta,

g) další údaje podle tohoto zákona nebo jiných právních předpisů upravujících zdravotní služby nebo poskytování zdravotní péče.

Rozsah shora uvedených informací o pacientovi se ve zdravotnické dokumentaci, která je součástí dokumentace o PLS, může lišit podle účelu zaměření zdravotnické dokumentace.

Nahrávám...
Nahrávám...