dnes je 14.6.2024

Input:

Zdravotní průkaz

22.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.9
Zdravotní průkaz

JUDr. Anna Janáková

Činnosti epidemiologicky závažné

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví”), definuje pro úpravu ochrany veřejného zdraví činnosti epidemiologicky závažné.

Za činnosti epidemiologicky závažné se podle § 19 zákona o ochraně veřejného zdraví považují provozování stravovacích služeb, výroba potravin, uvádění potravin do oběhu, výroba kosmetických přípravků, provozování úpraven vod a vodovodů, provozování holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry, solária, kosmetických, masérských, regeneračních nebo rekondičních služeb, provozování živnosti, při níž je porušována integrita kůže.

Riziko vzniku a šíření přenosných onemocnění

Právní úprava ochrany veřejného zdraví na úseku činností epidemiologicky závažných je zaměřena na ochranu před zdravotním rizikem vzniku a šíření přenosných onemocnění a před vznikem epidemií. Má charakter preventivní (úprava v § 19 a násl. zákona o ochraně veřejného zdraví), ale také „zakročovací” charakter (např. § 53 odst. 2 téhož zákona).

Podmínky výkonu činnosti epidemiologicky závažných

Fyzické osoby přicházející při pracovních činnostech:

ve stravovacích službách při výrobě potravin nebo při uvádění potravin do oběhu do přímého styku s potravinami, pokrmy, zařízením, náčiním nebo plochami, které jsou ve styku s potravinami nebo pokrmy,

v úpravnách vod a při provozování vodovodů do přímého styku s vodou a

• v ostatních činnostech epidemiologicky závažných (viz předchozí výčet) do přímého styku s kosmetickými přípravky, jejich ingrediencemi nebo tělem spotřebitele (dále jen „fyzické osoby vykonávající činnosti epidemiologicky závažné”) musejí mít zdravotní průkaz a znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví.

Vydávání zdravotního průkazu

Zdravotní průkaz před zahájením činnosti epidemiologicky závažné vydává:

• registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo

• registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru praktický lékař pro děti a dorost nebo

• poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Vydání zdravotního průkazu nenahrazuje vstupní lékařskou preventivní prohlídku (viz kapitoly 6.7.1 a 6.7.2 této příručky).

V dalším výkladu se soustředíme na posouzení zdravotní způsobilosti fyzické osoby k výkonu činnosti epidemiologicky závažné a na vydání zdravotního průkazu, protože tato činnost náleží také poskytovateli pracovnělékařských služeb.

Lékařské prohlídky před vydáním zdravotního průkazu

Fyzická osoba vykonávající činnosti epidemiologicky závažné je povinna podrobit se lékařským prohlídkám (§ 20 zákona o ochraně veřejného zdraví). To platí jak:

• pro osobu fyzickou vykonávající činnosti epidemiologicky závažné mimo pracovněprávní vztah, tak i

• pro fyzickou osobu, která je zaměstnancem.

Žádost o posouzení zdravotní způsobilosti

Posouzení zdravotní způsobilosti k činnosti epidemiologicky závažné se provede na žádost fyzické osoby (která není v pracovněprávním vztahu) nebo na žádost zaměstnavatele (stávajícího či budoucího) u fyzické osoby, jímž je nebo se předpokládá, že bude.

Informace o druhu a pracovní činností fyzické osoby

Fyzická osoba je povinna informovat posuzujícího poskytovatele zdravotních služeb o druhu své pracovní činnosti.

U fyzické osoby, kterou k posouzení zdravotní způsobilosti k výkonu činností epidemiologicky závažných vysílá zaměstnavatel (ať stávající nebo budoucí), jsou navíc všechny údaje o pracovním zařazení zaměstnance, údaje o předpokládaném pracovním zařazení osoby ucházející se o zaměstnání, údaje o druhu práce, režimu práce, o rizikových faktorech ve vztahu ke konkrétní práci, míře rizikových faktorů pracovních podmínek vyjádřené kategorií práce podle jednotlivých rozhodujících rizikových faktorů pracovních podmínek, uvedeny v žádosti o provedení pracovnělékařské prohlídky a posouzení zdravotní způsobilosti ve vztahu k práci (viz kapitola 6. 4 této příručky).

Posouzení zdravotní způsobilosti

Samotná posudková činnost se řídí § 41 a násl. zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, a to částí řešící posudkovou péči a lékařské posudky (viz též kapitola 5 této příručky). Posuzující lékař zhodnotí:

a) výsledky lékařské prohlídky, případně dalších potřebných odborných vyšetření,

b) informace z výpisu ze zdravotnické dokumentace vedené o posuzované osobě jejím registrujícím poskytovatelem v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, je-li posuzovaná osoba u takového poskytovatele registrována.

Jde-li o posuzovanou osobu, o jejímž zdravotním stavu je vedena zdravotnická dokumentace na území jiného státu, zhodnotí posuzující lékař informace z výpisu z této dokumentace, ke kterému je přiložen úředně ověřený překlad do českého jazyka (není třeba, pokud je ve slovenštině).

Pokud je posuzujícím lékařem lékař, u kterého je posuzovaná osoba registrována, pak není třeba výpis, neboť lékař má všechny informace přímo ve své evidenci,

c) zdravotní náročnost potřebná pro výkon činnosti epidemiologicky závažné, pro kterou je osoba posuzována, a podmínek, za nichž je činnost vykonávána, nebo nároků činnosti na zdraví posuzované osoby.

Náplň lékařské prohlídky

Při posouzení zdravotní způsobilosti k výkonu epidemiologicky závažných činností, bez kterého se vydání zdravotního průkazu neobejde, vychází posuzující lékař z náplně lékařské prohlídky stanovené vyhláškou č.79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách. Příloha č. 2, část II, bod 2. této vyhlášky upravuje činnosti epidemiologicky závažné. Stanoví se, že při vstupní prohlídce a periodické prohlídce se provádí základní vyšetření (viz kapitola č. 6.6 této příručky); stejně tak, pokud se provádí výstupní prohlídka.

Ohledně nemocí vylučujících zdravotní způsobilost k práci vyhláška stanoví, že nejsou známy. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k výkonu činnosti epidemiologicky závažných, a to na základě závěru odborného vyšetření, jsou zejména:

1. závažné duševní poruchy a poruchy chování,

2. nosičství podle zvláštního právního předpisu (§ 53 zákona o ochraně veřejného zdraví), pokud cesta přenosu vylučuje bezpečný výkon činnosti epidemiologicky závažné,

3. alkoholová nebo drogová závislost včetně závislosti v anamnéze.

Podle zákona o ochraně veřejného zdraví nosič břišního tyfu a paratyfu A, B a C nesmí být po dobu nosičství držitelem zdravotního průkazu. Pokud mu byl zdravotní průkaz vystaven, je povinen ihned poté, kdy mu bylo lékařem sděleno, že je nosičem, odevzdat ho registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost (§ 53 zákona o ochraně veřejného zdraví). Ten mu zdravotní průkaz vrátí, jakmile pominuly důvody pro jeho odevzdání.

Proces vydání zdravotního průkazu

Zákon o ochraně veřejného zdraví bohužel nereaguje výslovně, pokud se týče zdravotního průkazu, na novou úpravu posudkové činnosti upravené v zákoně č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, a ponechává na praxi, jak oba zákony skloubí. Pokusíme se tedy situaci následně vyložit.

Podle posledně citovaného zákona závěry posudkové činnosti vyjádří posudkový lékař v lékařském posudku o zdravotní způsobilosti nebo o zdravotním stavu. Zákon dále stanoví minimální obsah, termíny, do kdy má být vydán, možnosti posudkového závěru, obsah poučení, možnost návrhu na přezkum a další související záležitosti. Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti vydá poskytovatel zdravotních služeb na žádost pacienta, který je posuzovanou osobou, nebo jiné k tomu oprávněné osoby:

a) pokud žádá o zdravotní průkaz fyzická osoba, která nemá pracovněprávní vztah, pak je tato žádost považována za žádost o posouzení zdravotní způsobilosti k výkonu činností epidemiologicky závažných (ve smyslu § 42 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách). Žádost může být písemná nebo ústní. Po zhodnocení všech předepsaných skutečností posuzující lékař vydá posuzované osobě písemné vyhotovení lékařského posudku o zdravotní způsobilosti k činnostem epidemiologicky závažným.

Pokud je posudkový závěr lékařského posudku kladný, vydá posuzující lékař žadateli také písemný zdravotní průkaz.

Pokud je posudkový závěr záporný, zdravotní průkaz posuzující lékař nevydá. Pokud posuzovaná osoba považuje za nesprávné, že jí nebyl vydán zdravotní průkaz, pak může hned namístě uplatnit návrh na přezkum lékařského posudku o zdravotní způsobilosti se závěrem, že není zdravotně způsobilá k činnostem epidemiologicky závažným. Návrh na přezkum posudku může uplatnit i později, ale vždy ve lhůtách stanovených zákonem o ochraně veřejného zdraví,

b) pokud se provádí posouzení zdravotní způsobilosti na základě žádosti zaměstnavatele o posouzení zdravotní způsobilosti k práci, při níž je vykonávána též činnost epidemiologicky závažná, posuzující lékař vydá lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práci; pokud je na základě lékařského posudku posuzovaná osoba (stávající zaměstnanec nebo předpokládaný budoucí zaměstnanec) zdravotně způsobilá k činnostem epidemiologicky závažným, vydá jí zdravotní průkaz; v opačném případě ji zdravotní průkaz nevydá. Možnost podat návrh na přezkum lékařského posudku mají jak zaměstnavatel, tak zaměstnanec (či uchazeč o zaměstnání).

Lékařský posudek versus zdravotní průkaz

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti je „odborné dobrozdánío zdravotním stavu posuzované osoby vydané poskytovatelem zdravotních služeb. Není sice správním aktem, nicméně zákon č. 373/2011 Sb. stanoví řadu regulací ohledně jeho vydání, obsahových náležitostí, doručování či předávání, platnosti, právní účinnosti a podmínek přezkumu. Rovněž prováděcí vyhlášky obsahují řadu dalších podrobných požadavků.

Zdravotní průkaz je na rozdíl od lékařského posudku doklad, který obsahuje oficiálně potvrzenou informaci, že osoba držitele je zdravotně způsobilá k výkonu činností epidemiologicky závažných. Zákonná úprava je velmi střídmá a omezuje se na to, při kterých činnostech fyzická osoba musí mít zdravotní průkaz, kdo může zdravotní průkaz vydat a že jeho vydání nenahrazuje vstupní lékařskou preventivní prohlídku.

Zdravotní průkaz

Zákon o ochraně veřejného zdraví ani zákon č. 373/2011 Sb. nestanovují žádné obsahové nebo formální náležitosti zdravotního

Nahrávám...
Nahrávám...