dnes je 14.6.2024

Input:

Sdílený lékový záznam pacienta

8.2.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.5.11
Sdílený lékový záznam pacienta

RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D., České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství, Kladno

Již několik desetiletí dochází k pokusům prosadit v rámci zdravotnictví v České republice alespoň částečnou elektronizaci a využít sdílené databáze informací o pacientech. To by vedlo k tomu, že by si jednotlivá zdravotnická pracoviště mohla jednoduše zobrazovat informace o pacientech a jejich zdravotnické záznamy i z jiných pracovišť a nemusela se spoléhat pouze na papírové lékařské zprávy a často příliš strohé až nejasné odpovědi pacientů při dotazech na jejich ostatní zdravotní problémy.

Během posledních let konečně došlo k několika velmi podstatným krokům vedoucím k elektronizaci zdravotnictví, z nichž jedním z nejvýznamnějších je zavedení "eReceptu" – elektronického předpisu na léky – a přidružené databáze, tzv. CÚER: Centrálního úložiště elektronických receptů. Ve své podstatě je e-recept elektronickou náhradou klasického papírového receptu, pacient si může vyzvednout léky například přes kód, který mu přijde do SMS, do e-mailu atd. E-recept je recept vystavený v elektronické podobě. Lékařem vystavený e-recept je uložen do tzv. Centrálního úložiště elektronických receptů (CÚER). Každému e-receptu je přidělen unikátní identifikátor. V lékárně pak lékárník načte identifikátor e-receptu, a pokud je e-recept v CÚER nalezen, vydá předepsaný lék pacientovi. Informace o výdeji léku se zároveň zapíše do CÚER. CÚER se provozuje v SÚKL. E-receptu jsme se věnovali zde.

Při epidemii covidu se ukázalo, jak zásadní krok to byl, a dnes si již nikdo ani nevzpomene, s jakými potížemi a počátečním odporem lékařů se zavedení potýkalo. Tisíce lidí nemusely během epidemie navštívit svého lékaře (který ani často neordinoval), nemusely čekat s ostatními v čekárně, nemusely se vystavovat nebezpečí nákazy. Dnes je tedy již zcela běžné, že lékař pošle recept, a to nejčastěji na mobilní telefon. Tím však možnosti e-receptu nekončí: díky tomu, že se údaje o vydaných lécích ukládají do zmíněného centrálního úložiště, je možné je využít pro vyhodnocení stavu pacienta a předepisování dalších léků, včetně kontraindikace. Namísto spoléhání se na kusé informace v rámci lékařských zpráv a zpovědí pacienta má nyní lékař k dispozici naprosto jasné údaje o tom, jaké léky pacient užívá (resp. má předepsány), v jakém množství, jak často apod. Stejně tak lékárník může na základě těchto informací vyhodnocovat možné alternativy například v případě množících se výpadků v dostupnosti konkrétních léků. Tato databáze údajů o lécích pacienta je součástí systému eRecept, nazývá se Sdílený lékový záznam pacienta a byla zpřístupněna 1. 6. 2020, tedy poněkud později, než se původně plánovalo. Lékový záznam pacienta je v podstatě evidence všech vystavených, případně vydaných e-receptů konkrétnímu ztotožněnému pacientovi. Až do této legislativní změny byl seznam e-receptů dostupný samotnému pacientovi prostřednictvím webové nebo mobilní aplikace. Lékař měl dále přehled pouze o těch léčivých přípravcích, které sám předepsal. Farmaceut při výdeji pak měl možnost zkontrolovat léčivé přípravky pouze na současně předložených receptech. To se od 1. 6. 2020 zásadně změnilo.

Sdílený lékový záznam (SLZ) umožňuje, aby s informacemi o tom, jaké léky pacient užívá, mohli pracovat lékaři a lékárníci a díky tomu správně pacientovi nastavit léčbu a chránit jeho zdraví. Přístup ke sdílenému lékovému záznamu upravuje § 81d zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, který vymezuje okruh osob, které mohou do záznamu nahlížet. S novelou zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, která nabyla účinnosti 8. 10. 2021, se součástí systému eRecept stalo i centrální úložiště záznamů o očkování. Zde ale došlo k zásadní změně. V návaznosti na právní úpravu obsaženou v zákoně č. 314/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, tato změna nabyla účinnosti dne 1. prosince 2022, se mění povinnost lékařů / poskytovatelů zdravotních služeb při zápisu provedených očkování do evidence očkování.

Na základě poslaneckého pozměňovacího návrhu došlo k úpravě ustanovení § 81fb ZoLEČ. Dle nového znění zákona byl k 30. 11. 2022 ukončen zápis elektronických záznamů o provedeném očkování do systému eRecept. Tato legislativní změna tak zrušila povinnost zapisování aplikovaných vakcín do systému eRecept, která byla platná již od 1. 1. 2022. V tuto chvíli (tedy počátkem roku 2023) je situace poněkud složitá, dle platné legislativy SÚKL již nadále nemůže umožnit lékařům provádění zápisů. Jak uvádí SÚKL, tak data mají do systému eRecept přicházet zprostředkovaně ze systému ISIN ve správě MZ/ÚZIS, který však není aktuálně na poskytování dat Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv připraven. Dosud zapsaná data se tak vzhledem k nedodržení kontinuity zápisů stanou neaktuálními. Upozornění na blížící se další dávku vakcíny u vakcín aplikovaných po 30. 11. 2022 nebudou moci chodit do doby, než budou data v systému eRecept opět aktuální. To znamená, že notifikace mohou přijít pouze k záznamům provedeným před 1. 12. 2022. Autorka tohoto článku nahlédla do svého SLZ a zde se uvádí, že: "Od 1. 12. 2022 není možné zapisovat záznamy o očkování přímo do systému eRecept. Z důvodu změny § 81fb ZoLEČ je k záznamům určen Informační systém infekční nemoci (ISIN), nikoliv systém eRecept. Výpis provedených očkování tedy nemusí být zcela aktuální a správný!"

Přístup do systému má celou řadu omezení, která zajišťují, aby nedocházelo k situacím, kdy by se k těmto dosti citlivým záznamům o pacientech dostal někdo nepatřičný. Jedná se například o schválení přístupu nahlížejících ze strany Státního ústavu pro kontrolu léčiv, nutnost přistupovat přes platný SSL certifikát, který zajišťuje v prohlížeči bezpečný přenos informací mezi databází a nahlížející osobou, a další opatření. Stejně tak jsou v zákoně zahrnuty i poměrně zásadní postihy pro případ zneužití systému, od vysokých pokut až po odejmutí licence vykonávat zdravotnické služby. Vzhledem k tomu, že se do systému zaznamenává i doba přístupu konkrétního uživatele do databáze, je možnost zneužití informací z databáze bez rizika postihu dosti malá. Na rozdíl od papírové dokumentace ve zdravotnickém zařízení, kde je evidenci nahlížejících obtížné monitorovat, je elektronický lékový záznam prakticky nemožné navštívit bez přesného zaevidování přístupu, jedině že by lékař sdílel záznam přes zobrazovací zařízení někomu jinému, nicméně tím by se postihu vystavoval sám. Pacient má též možnost vyjádřit nesouhlas s nahlížením do databáze jak celkově, tak i pro konkrétní lékaře, nicméně standardně je v systému nastaveno, že s nahlížením pacient automaticky souhlasí.

Zdravotník či zdravotnické zařízení se do systému eReceptu (a tedy i do systému sdíleného lékového záznamu) musí nejprve zaregistrovat. To se děje prostřednictvím vyplnění žádosti o zřízení účtu, přičemž je nutné užívat elektronický podpis, kterým je pak žádost podepsána. Je také nutné být členem příslušné profesní komory (ČLK, ČSK, ČLnK), bez členství a ověření ze strany některé z těchto komor nebude přístup do systému eReceptu zdravotníkovi či zdravotnickému zařízení udělen. V případě žádosti lékárny o zapojení do systému eReceptu se jedná o jinou žádost, kterou je nutné doručit na regionální pracoviště SÚKL. Pro využívání systému

Nahrávám...
Nahrávám...