dnes je 14.6.2024

Input:

Posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců jednotek HZS podniků a členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí nebo podniků

20.7.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.8.3
Posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců jednotek HZS podniků a členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí nebo podniků

Mgr. Michal Barák

Jednotky požární ochrany

Jednotky požární ochrany se podle § 65 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, člení na jednotky, jejichž členové vykonávají tuto činnost jako své povolání, a na jednotky složené z dobrovolníků.

První skupinu představují jednotky, ve kterých její členové působí jako příslušníci ve služebním poměru a které jsou zřizovány v rámci krajské samosprávy, generálního ředitelství nebo jako záchranný útvar hasičského záchranného sboru, a dále jednotky tvořené z řad zaměstnanců podniku, kteří tuto činnost vykonávají jako předmět svého zaměstnání.

Sbory dobrovolných hasičů jsou pak tvořeny jednak jednotkami dobrovolných hasičů obce a jednak jednotkami dobrovolných hasičů podniku. V obou případech není činnost hasiče předmětem jejich zaměstnání.

Členění jednotek požární ochrany:

 • jednotka hasičského záchranného sboru, která je složena z příslušníků hasičského záchranného sboru,

 • jednotka hasičského záchranného sboru podniku, která je složena ze zaměstnanců, kteří vykonávají činnost v této jednotce jako své zaměstnání,

 • jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, která je složena z fyzických osob, které nevykonávají činnost v této jednotce jako své zaměstnání,

 • jednotka sboru dobrovolných hasičů podniku, která je složena ze zaměstnanců, kteří nevykonávají činnost v této jednotce požární ochrany jako své zaměstnání.

Po projednání s hasičským záchranným sborem kraje je možné, aby i členové jednotek sboru dobrovolných hasičů obce nebo podniku vykonávali tuto službu jako své zaměstnání.

Při posuzování zdravotní způsobilosti příslušníků jednotek hasičského záchranného sboru se bude postupovat podle vyhlášky č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti (viz 6.8.2). Níže se tedy budeme zabývat pouze posuzováním zdravotní způsobilosti členů jednotek hasičského záchranného sboru podniku, kteří tuto činnost vykonávají jako předmět svého zaměstnání (dále též „hasiči-zaměstnanci”) a členů jednotek dobrovolných hasičů.

Právní úprava

Podmínky a postup při posuzování zdravotní způsobilosti členů sborů dobrovolných hasičů a hasičů-zaměstnanců stanoví nařízení vlády č. 352/2003 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců jednotek hasičských záchranných sborů podniků a členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí nebo podniků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení o zdravotní způsobilosti hasičů”), která je prováděcím předpisem zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně.

Příslušnost posuzujícího poskytovatele

Zdravotní způsobilost posuzuje v souladu s § 7 nařízení o zdravotní způsobilosti hasičů buď poskytovatel pracovnělékařských služeb zaměstnavatele, u něhož je zřízena jednotka hasičského záchranného sboru podniku, případně jednotka sboru dobrovolných hasičů podniku, anebo registrující poskytovatel posuzované osoby, jde-li o člena jednotky sboru dobrovolných hasičů obce.

Posuzování zdravotní způsobilosti

Při posuzování zdravotní způsobilosti se vychází ze seznamu nemocí taxativně uvedených v příloze nařízení o zdravotní způsobilosti hasičů. Při preventivních prohlídkách se porovnává aktuálně zjištěný zdravotní stav s uvedeným seznamem. U hasičů-zaměstnanců se přihlíží k činnosti, kterou hasič-zaměstnanec vykonává, v případě dobrovolných hasičů je zjištění některé z nemocí v seznamu uvedených kontraindikací ke stanovení kladného posudkového závěru.

Rozsah prohlídek je pak ovlivněn funkcí, do které je posuzovaná osoba v rámci příslušné jednotky požární ochrany zařazena. Seznam funkcí je přílohou nařízení o zdravotní způsobilosti hasičů.

Pokud je dobrovolný hasič příslušníkem Hasičského záchranného sboru České republiky, řídí se preventivní prohlídky podle předpisů upravujících zdravotní způsobilost příslušníků bezpečnostních sborů. Je-li hasič-zaměstnanec současně dobrovolným hasičem obce, provádějí se preventivní prohlídky pouze v režimu stanoveném pro hasiče-zaměstnance; to neplatí, pokud hasič-zaměstnanec vykonává jako člen jednotky dobrovolných hasičů činnosti s vyššími nároky.

Preventivní prohlídky

Nařízení o zdravotní způsobilosti hasičů rozlišuje čtyři typy preventivních prohlídek:

 • vstupní zdravotní prohlídku,

 • periodickou zdravotní prohlídku,

 • mimořádnou zdravotní prohlídku,

 • výstupní zdravotní prohlídku.

Účelem všech preventivních prohlídek je, stejně jako v případě tohoto druhu prohlídek obecně, posoudit, zda aktuálně zjištěný zdravotní stav odpovídá podmínkám činností vykonávaných jednotkami hasičských sborů, resp. zda nároky těchto činností kapacity zdravotního stavu nepřekračují, a tím jej nepoškozují.

Při posuzování zdravotní způsobilosti vychází posuzující lékař v souladu se zákonem o specifických zdravotních službách z vlastního vyšetření a dalších jím vyžádaných odborných vyšetření, výpisu ze zdravotnické dokumentace registrujícího poskytovatele zdravotních služeb, není-li jím posuzující lékař, a zdravotní náročnosti vykonávané činnosti.

Náklady spojené s prováděním prohlídek hradí buď zaměstnavatel v případě hasičů-zaměstnanců a členů jednotek sboru dobrovolných hasičů podniku, anebo obec, pokud se jedná o členy jednotek sboru dobrovolných hasičů obce, kteří tuto činnost nevykonávají jako své zaměstnání.

Vstupní prohlídky

Vstupní prohlídky se provádějí vždy u uchazečů o přijetí do zaměstnaneckého poměru, jedná-li se o hasiče-zaměstnance, a v případě dobrovolných hasičů před vlastním zahájením činnosti člena jednotky dobrovolných hasičů. Dále se vstupní prohlídka provede za situace, kdy dochází k přeřazení hasiče-zaměstnance do jiné funkce, tj. k výkonu jiné činnosti, která bude klást jiné nároky na zdravotní způsobilost. Obdobně se bude postupovat tehdy, když bude dobrovolný hasič podniku určen k používání izolačního dýchacího přístroje.

Základní rozsah vyšetření je shodný pro všechny dotčené skupiny hasičů. Vyšetření zahrnuje komplexní fyzikální vyšetření s orientačním vyšetřením zraku, sluchu, kůže a podpůrného a pohybového aparátu a dále též orientační neurologické vyšetření a orientační chemické vyšetření moči.

U hasičů-zaměstnanců pak musí být provedeno ještě laboratorní vyšetření krevního obrazu a glykemie. Jestliže je hasič-zaměstnanec přeřazován na jinou funkci zařazenou do jiné kategorie a provádí se kvůli tomu nové posouzení zdravotní způsobilosti, je třeba podle této kategorie rozšířit vyšetření. Při zařazování do kategorie I. a II. se provádí odborné neurologické vyšetření, RTG plic, EKG a vyšetření spirometrické, u funkcí kategorie I. navíc ještě odborné oční a ORL vyšetření. Spirometrické vyšetření a EKG vyšetření se musí povinně provést u nositelů dýchací techniky jednotek sboru dobrovolných hasičů nebo obce.

Na základě rozhodnutí posuzujícího lékaře se provedou i jiná odborná vyšetření, která jsou nezbytná pro řádné posouzení zdravotní způsobilosti.

Současně nelze odhlédnout ani od požadavků vyhlášky č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o pracovnělékařských službách”). To znamená, že v případě hasičů-zaměstnanců vždy a dobrovolných hasičů podniku podle charakteru pracovních podmínek podniku – rizikovosti, rozšíří posuzující lékař prohlídku o další vyšetření. Potřeba jejich provedení bude vyplývat také z charakteru dalších pracovních podmínek, které je třeba při posuzování zdravotní způsobilosti zohlednit. Buď totiž bude výkon činnosti člena požární jednotky přímo předmětem výkonu práce (hasič-zaměstnanec), anebo podmínky výkonu práce mohou natolik ovlivnit kvalitu zdraví, že dojde mnohdy až k tak významnému snížení zbytkového pracovního potenciálu, že další zatížení organismu je vyloučeno (dobrovolný hasič podniku).

Periodické prohlídky

Periodické prohlídky se provádějí v rozsahu a četnosti v závislosti na kategorii, ve které je zařazena vykonávaná činnost.

Hasiči-zaměstnanci vykonávající činnosti zařazené do kategorie I. a II. se podrobují periodickým prohlídkám jednou ročně. Rozsah je totožný jako u vstupní prohlídky, s výjimkou provedení laboratorního vyšetření krevního obrazu.

Při výkonu činností zařazené do kategorie III. se provádí periodická prohlídka v rozsahu komplexního fyzikálního vyšetření, orientačního vyšetření zraku, sluchu, kůže a podpůrného a pohybového aparátu, orientačního vyšetření neurologického a orientačního chemického vyšetření moči. Vzhledem k menší náročnosti vykonávaných činností se periodické prohlídky u těchto zaměstnanců provádějí jednou za pět let.

V případě dobrovolných hasičů obce nebo podniku se periodické prohlídky provádějí jednou za dva roky v návaznosti na preventivní prohlídky prováděné podle zákona o veřejném zdravotním pojištění. V praxi to znamená, že termíny periodických prohlídek budou v zásadě nezávislé na vstupní prohlídce. To ovšem neplatí v situaci, kdy se dobrovolný hasič periodickým prohlídkám podle zákona o veřejném zdravotním pojištění nepodrobuje.

Mimořádné prohlídky

Důvody pro provedení mimořádné prohlídky jsou shodné jak pro hasiče-zaměstnance, tak pro dobrovolné hasiče obce nebo podniku. Prohlídka se provede:

 • na žádost posuzované osoby,

 • na žádost velitele požární jednotky,

  • - jestliže u hasiče-zaměstnance došlo v důsledku zranění nebo onemocnění k pracovní neschopnosti delší než 6 týdnů, anebo u dobrovolného hasiče delší než 3 měsíce, pokud je v této souvislosti současně zpochybněna zdravotní způsobilost hasiče, nebo
  • - jestliže hasič utrpí zranění spojené s bezvědomím, těžký úraz nebo je v podezření z expozice nebezpečným či zdraví škodlivým látkám při zásahu jednotky požární ochrany,
 • na podnět ošetřujícího lékaře.

Výše uvedené důvody stanoví nařízení o zdravotní způsobilosti hasičů. Je však třeba si uvědomit, že je posuzována zdravotní způsobilost hasičů, kteří vykonávají dotčené činnosti jako své zaměstnání, případně jako jeho součást. To znamená, že nelze vyloučit dopady vyhlášky o pracovnělékařských službách, čili může být mimořádná prohlídka provedena též tehdy, když:

 • to nařídí orgán ochrany veřejného zdraví,

 • byla práce přerušena z jakéhokoli důvodu na dobu delší než 6 měsíců, nebo

 • došlo ke zvýšení míry rizika u rizikového faktoru, k němuž již byl hasič posuzován.

Podle nařízení o zdravotní způsobilosti hasičů stanoví rozsah vyšetření posuzující lékař. To lze připustit v případě dobrovolných hasičů, kteří danou činnost nevykonávají jako své povolání. V opačném případě bude rozsah prohlídky odpovídat požadavkům vyhlášky o pracovnělékařských službách.

Výstupní prohlídky

Výstupní prohlídky se provádějí povinně u hasičů-zaměstnanců a u členů jednotek dobrovolných hasičů, jestliže vykonávají tuto službu jako své zaměstnání, čili jsou v přímém pracovněprávním či obdobné vztahu k obci nebo podniku.

Vždy se provede komplexní fyzikální vyšetření s orientačním vyšetřením zraku, sluchu, kůže a podpůrného a pohybového aparátu a orientační neurologické vyšetření. Podle uvážení posuzujícího lékaře se pak provedou též další odborná vyšetření s cílem zjistit změny zdravotního stavu, u nichž je předpoklad, že vznikly vlivem činnosti vykonávaných v rámci práce hasiče.

Lékařský posudek

Vzor lékařského posudku je součástí nařízení o zdravotní způsobilosti hasičů. Tento však již plně neodpovídá požadavkům dalších právních předpisů.

Nad rámec vzoru je třeba do posudku zapracovat charakter pracovních podmínek, protože podle zákona o specifických zdravotních službách musí být z posudku zřejmé, pro jakou činnost je dotyčná osoba posuzována. Rovněž je třeba doplnit posudkový závěr o dlouhodobém pozbytí zdravotní způsobilosti. Dále vzor obsahuje již nesprávné poučení odkazující na již zrušenou právní úpravu, zejména je třeba v poučení uvést, že návrh na přezkoumání lékařského posudku lze podat ve lhůtě 10 pracovních dnů a zda má či nemá podání návrhu na přezkoumání lékařského posudku odkladný účinek.

Současně je třeba lékařský posudek opatřit evidenčním číslem.

Vzory lékařských posudků

Pro potřeby posuzujícího lékaře zdravotních služeb připojujeme vzory následujících lékařských posudků:

 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti člena jednotky požární ochrany sboru dobrovolných hasičů obce,

 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k činnosti člena jednotky požární ochrany sboru dobrovolných hasičů podniku,

 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti člena jednotky hasičského záchranného sboru podniku,

Související právní předpisy:

 • Zákon č. 133/1985 Sb., o požární

Nahrávám...
Nahrávám...