dnes je 14.6.2024

Input:

Posuzování zdravotní způsobilosti řidičů z povolání a zaměstnanců, kteří řídí motorové vozidlo jako součást pracovní povinností

22.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.8.4
Posuzování zdravotní způsobilosti řidičů z povolání a zaměstnanců, kteří řídí motorové vozidlo jako součást pracovní povinností

MUDr. Dana Kuklová, Mgr. Michal Barák

Při posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců, kteří v rámci výkonu práce řídí motorové vozidlo (dále jen „řidiči zaměstnanci”), je třeba řidiče zaměstnance rozlišit na dvě skupiny:

  • zaměstnanci, u kterých je řízení motorového vozidla sjednaným druhém práce, tj. je předmětem výkonu práce, resp. hlavní vykonávanou pracovní činností (dále jen „řidiči z povolání”) a

  • zaměstnanci, kteří řídí motorové vozidlo jako součást řady jiných pracovních povinností (dále jen „řidiči referenti”).

Uvedené členění má zásadní význam zejména při stanovení režimu a lhůt provádění pravidelných lékařských prohlídek.

Právní úprava

Shora uvedené rozčlenění je rozhodné též pro určení právních předpisů dopadajících svou působností na posuzování zdravotní způsobilosti.

Zatímco u řidičů referentů je stěžejním specifickým předpisem vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška o pracovnělékařských službách”), u řidičů z povolání je třeba výčet souvisejících právních předpisů rozšířit ještě o zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu”), a o vyhlášku č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o zdravotní způsobilosti řidičů”).

Příslušnost posuzujícího poskytovatele

Pro účely pracovnělékařských služeb je příslušnost k posouzení zdravotní způsobilosti řidičů zaměstnanců omezena na smluvní poskytovatele pracovnělékařských služeb zaměstnavatele. Výjimku představují samotní poskytovatelé zdravotních služeb, kteří mohou poskytovat pracovnělékařské služby svým zaměstnancům na základě pracovněprávního nebo obdobného vztahu.

Posuzujícím lékařem je ovšem vždy lékař se specializovanou způsobilostí v oboru všeobecné praktické lékařství anebo v oboru pracovní lékařství.

Posuzování zdravotní způsobilosti

Při posuzování zdravotní způsobilosti řidiče zaměstnance se postupuje obdobně jako v případě posuzování zdravotní způsobilosti kteréhokoliv jiného zaměstnance, tj. v rozsahu vyhlášky o pracovnělékařských službách. Zjištěný zdravotní stav je tedy vždy nezbytné porovnat s charakterem pracovních podmínek, rizikovými faktory pracovního prostředí, dalšími riziky a režimem práce neboli údaji definovanými zaměstnavatelem v žádosti o provedení pracovnělékařské prohlídky.

Odlišnost od výše uvedeného bude založena informací o druhu práce anebo riziku ohrožení zdraví, pokud jejich předmětem bude řízení motorového vozidla. Posuzující lékař je v takových případech povinen vyloučit nemoci a stavy obsažené v příloze č. 3 vyhlášky o zdravotní způsobilosti řidičů. Tato příloha stanovuje taxativní výčet nemocí a stavů, které zdravotní způsobilost buď zcela vylučují anebo ji podmiňují. V tomto ohledu je irelevantní, zda se bude jednat o řidiče z povolání nebo řidiče referenta, neboť míra obecného ohrožení je v obou případech stejná.

Další výraznou odchylkou je povinné prohlášení řidiče z povolání o zdravotním stavu. Posuzující lékař musí mimo dalšího vycházet též z údajů uvedených v prohlášení. Obsah prohlášení vymezuje vyhláška o zdravotní způsobilosti řidičů v příloze č. 1.

Lékařské a pracovnělékařské prohlídky

Při posuzování zdravotní způsobilosti řidičů je třeba upozornit na terminologické odlišnosti zákona o silničním provozu, resp. vyhlášky o zdravotní způsobilosti řidičů a vyhlášky o pracovnělékařských službách. První dva jmenované předpisy užívají pojmy vstupní lékařská prohlídka, pravidelná lékařská prohlídka a další pravidelná lékařská prohlídka, zatímco vyhláška o pracovnělékařských službách definuje pracovnělékařské prohlídky jako vstupní, periodické, mimořádné a výstupní. Pro přehled níže uvádíme srovnání možných prováděných prohlídek.

Terminologie prohlídek podle
zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, a vyhlášky č. 277/2004 Sb., o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel. vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče
vstupní lékařská prohlídka vstupní prohlídka
pravidelná lékařská prohlídka periodická prohlídka
další lékařská prohlídka mimořádná prohlídka

Vedle toho je však možné s oporou vyhlášky o pracovnělékařských službách vyslat řidiče zaměstnance též na výstupní prohlídku.

Svým obsahem jsou lékařské prohlídky u řidičů zaměstnanců a pracovnělékařské prohlídky totožné jako u ostatních zaměstnanců. Nadto je třeba vnímat skutečnost, že u řidičů zaměstnanců jsou lékařské prohlídky i podle dopravních předpisů prováděny v rámci pracovnělékařských služeb, a proto se bude dále pro přehlednost užívat terminologie vyhlášky o pracovnělékařských službách. Vzhledem ke značné shodě úpravy se dále zaměříme pouze na existující odlišnosti.

Prohlášení posuzované osoby ke své zdravotní způsobilosti

V případě řidičů z povolání je vedle výpisu ze zdravotnické dokumentace registrujícího poskytovatele nezbytné zohlednit vždy též obsah prohlášení posuzované osoby ke své zdravotní způsobilosti; u řidičů referentů tento podklad není povinný.

Výjimku u řidičů zaměstnanců představuje povinnost posuzujícího lékaře klást v souladu s požadavkem vyhlášky o zdravotní způsobilosti řidičů důraz na vyloučení nemocí a stavů, které vylučují nebo podmiňují řízení motorových vozidel, uvedených v příloze č. 3 této vyhlášky. Mezi řidiči z povolání a řidiči referenty v tomto ohledu není z praktického hlediska žádný rozdíl. Odlišný je pouze právní předpis, na jehož základě je zmíněná příloha č. 3 při posuzování zdravotní způsobilosti používána.

Vstupní prohlídka

Vstupní prohlídka jak řidiče z povolání, tak řidiče referenta se v souladu s § 59 odst. 1 písm. b) ZoSZS provede před vznikem pracovního nebo obdobného poměru, případně před uzavřením dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti a dále pak v případech stanovených v § 10 VoPLS. U řidičů

Nahrávám...
Nahrávám...