dnes je 14.6.2024

Input:

Novela vyhlášky o pracovnělékařských službách

3.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.7
Novela vyhlášky o pracovnělékařských službách

JUDr. Anna Janáková

V září 2017 jsme informovali o novele zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (dále též „ZoSZS”), která se výrazně dotkla i právní úpravy pracovnělékařských služeb. Novela vydaná zákonem č. 202/2017 Sb. nabyla právní účinnosti dnem 1. listopadu 2017 a očekávalo se, že do stejného data se podaří vydat i novelu prováděcí vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče (dále též „VoPLS”), kde změny budou „dotaženy” i na podzákonnou úroveň. Legislativní práce se však dostaly do skluzu a novela vyhlášky č. 79/2013 Sb. tak byla vyhlášena až 15. prosince 2017, a to pod č. 436/2017 Sb.

Důvody a účel novely

Důvodem změn pracovnělékařských služeb jak na úrovni zákona, tak na úrovni prováděcí vyhlášky bylo především odstranění nebo vyřešení nejasností a aplikačních problémů v praxi. Do novel byly také zároveň promítnuty úpravy a změny:

 • v posuzování zdravotní způsobilosti žáků a studentů při přípravě na budoucí povolání (v důsledku změn přijatých zákonem č. 82/2015 Sb. jak v ZoSZS, tak v zákoně č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v některých dalších zákonech),

 • v oprávnění orgánů ochrany veřejného zdraví stanovovat pro výkon rizikových prací minimální náplň pracovnělékařských prohlídek a rovněž jejich termíny, které bylo v zákoně č. 258/2000 Sb. zrušeno (zákonem č. 267/2015 Sb.) s tím, že komplexní řešení pracovnělékařských služeb bude obsaženo výhradně v ZoSZS a jeho prováděcím právním předpise.

Hlavní oblasti dotčené novelou

Dokumentace o pracovnělékařských službách

Upozorňujeme zejména na následující změny:

 • do dokumentace o pracovnělékařských službách novela vyhlášky zařazuje také doklad o převzetí záznamu (o dohledu a poradenství) zaměstnavatelem, pokud toto převzetí není stvrzeno podpisem zaměstnavatele nebo osoby jednající jeho jménem přímo v záznamu (doplněný § 5 odst. 1 VoPLS),

 • údaje ze zdravotnické dokumentace registrujícího poskytovatele, který je zároveň poskytovatelem pracovnělékařských služeb, se zaznamenají v nezbytném rozsahu do zdravotnické dokumentace o pracovnělékařských službách (§ 6 odst. 2 písm. d) VoPLS),

 • jestliže posuzovaná osoba sdělí poskytovateli o pracovnělékařských službách, že není registrována u žádného registrujícího poskytovatele – toto sdělení se zaznamená do zdravotnické dokumentace o pracovnělékařských službách (§ 7 odst. 1 písm. d) bod 2. VoPLS),

 • na základě provedení výstupní prohlídky je posuzované osobě a osobě, která o prohlídku požádala, předáno potvrzení o jejím provedení – kopie tohoto potvrzení se zakládá do zdravotnické dokumentace pracovnělékařských služeb (§ 13 odst. 2 VoPLS).

Výpis ze zdravotnické dokumentace

Novelizovaná vyhláška o PLS stanoví případy, kdy není třeba vyžadovat výpis ze zdravotnické dokumentace, a přináší další změny ohledně vyžadování výpisu ze zdravotnické dokumentace:

 • při mimořádné pracovnělékařské prohlídce výpis ze zdravotnické dokumentace registrujícího poskytovatele není třeba požadovat, pokud od vydání posledního lékařského posudku uplynula doba kratší než 6 měsíců (§ 12 odst. 4 písm. a) VoPLS),

 • pro zjištění zdravotního stavu zaměstnance při výstupní pracovnělékařské prohlídce není třeba výpis ze zdravotnické dokumentace registrujícího poskytovatele požadovat (§ 13 odst. 1 VoPLS),

 • je-li ve zdravotnické dokumentaci vedené o posuzované osobě poskytovatelem pracovnělékařských služeb dříve vyžádaný výpis ze zdravotnické dokumentace registrujícího poskytovatele a tato skutečnost je uvedena v žádosti o výpis, v novém výpisu (pro potřeby hodnocení zdravotního stavu při pracovnělékařských prohlídkách) lze v případě zjištění změn ve zdravotním stavu posuzované osoby registrujícím poskytovatelem uvést pouze údaje za období od vydání dříve vyžádaného výpisu (§ 6 odst. 2 písm. d) VoPLS).

Hodnocení zdravotního stavu při pracovnělékařských prohlídkách

Novela upřesňuje, že při pracovnělékařských prohlídkách prováděných za účelem posouzení zdravotní způsobilosti se zdravotní stav hodnotí na základě:

 1. informací zjištěných při dohledu podle § 52 písm. c) ZoSZS, nejde-li o případ, kdy pracovnělékařskou prohlídku vykonává registrující poskytovatel,
 2. údajů obsažených v písemné žádosti zaměstnavatele o provedení pracovnělékařské prohlídky,
 3. závěrů základního vyšetření a popřípadě dalších odborných vyšetření a
 4. údajů uvedených ve výpisu ze zdravotnické dokumentace vedené o posuzované osobě registrujícím poskytovatelem v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, pokud se takový výpis podle zákona nebo této vyhlášky vyžaduje; stanoví se podmínky, kdy do výpisu ze zdravotnické dokumentace lze uvést pouze údaje za období od vydání dříve vyžádaného výpisu.

Posuzuje-li zdravotní stav registrující poskytovatel zdravotních služeb na základě žádosti podle § 54 odst. 2 písm. b) ZoSZS, postupuje se podle shora uvedených bodů 2) a 3).

Posuzování zdravotní způsobilosti osoby, která nemá registrujícího poskytovatele

Jestliže posuzovaná osoba není registrována u žádného registrujícího poskytovatele a pokud je to podle zjištění zdravotního stavu při základním vyšetření k vyloučení nemocí, které omezují nebo vylučují zdravotní způsobilost k práci nebo vzdělávání nebo v průběhu vzdělávání, důvodné, rozšiřuje se základní vyšetření o další odborná vyšetření, jestliže jsou indikována posuzujícím lékařem (§ 7 odst. 1 písm. d) VoPLS). Náklady na další odborná vyšetření nese zaměstnavatel.

Časové limity pro provádění pracovnělékařských služeb

Samotné minimální časy potřebné k provedení pracovnělékařské prohlídky s ohledem na náročnost práce zůstávají novelou vyhlášky o PLS nezměněny (příloha č. 1 vyhlášky o PLS). Novela však upřesňuje, co všechno je zahrnuto v časových limitech pro provádění pracovnělékařských prohlídek. Stanoví, že čas potřebný pro provedení pracovnělékařské prohlídky zahrnuje:

 • provedení základního vyšetření,

 • zhodnocení výsledků zjištěného zdravotního stavu,

 • diferenciálně diagnostickou a posudkovou rozvahu,

 • vyžádání odborných vyšetření a jejich zhodnocení,

 • provedení záznamu do zdravotnické dokumentace,

 • zpracování lékařského posudku a

 • zajištění předání lékařského posudku oprávněným osobám a

 • související administrativní činnost.

Mimořádná a periodická prohlídka při souběhu

Novela vyhlášky o PLS vymezila vztah mimořádné a periodické prohlídky při jejich souběhu tak, aby byla provedena periodická prohlídka, která má širší náplň, přičemž mají být provedena i vyšetření související s důvodem mimořádné prohlídky (§ 12 odst. 6 VoPLS). Vyšetření stanoví posuzující lékař nebo vyplývají z rozhodnutí příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví. V takovém případě se počítá jen s vydáním pouze jednoho lékařského posudku (nová ustanovení § 12 odst. 5 a 6 VoPLS).

Lhůty pro provádění periodických prohlídek

Novela vyhlášky o PLS sjednotila lhůty pro provádění periodických prohlídek pro práce kategorie druhé a práce v riziku ohrožení života a zdraví, a to na periodu:

 1. jednou za 4 roky, nebo
 2. jednou za 2 roky, jde-li o zaměstnance, který dovršil 50 let věku; poprvé se provede v návaznosti na periodickou prohlídku podle bodu 1.

Zaměstnanci, kteří řídí motorové vozidlo a není u nich řízení vozidla druhem práce sjednaným v pracovní smlouvě (tzv. řidiči referentských vozidel), mají

Nahrávám...
Nahrávám...