dnes je 14.6.2024

Doklady zaměstnavatele a zaměstnance ve zdravotním pojištěníGarance

2.4.2024, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právní úprava zdravotního pojištění nemůže obsáhnout všechny situace, které se mohou v praxi vyskytnout. Z tohoto důvodu musejí zaměstnavatel nebo zaměstnanec dokladovat určité (rozhodné) skutečnosti ve formě žádosti, vystavení potvrzení, čestného prohlášení…

Ošetřování a otcovská v souvislostech zdravotního pojištěníGarance

8.1.2024, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle právní úpravy platné do konce roku 2021 nebylo pro nárok na ošetřovné podmínkou žití ve společné domácnosti jen u rodiče a jeho dítěte do 10 let věku. Od 1. ledna 2022 není žití ve společné domácnosti vyžadováno…

Ochrana osobních údajů a GDPRGarance

14.11.2023, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, JUDr. Magda Václavíková,, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právo na ochranu osobních údajů je jedním ze základních lidských práv a tedy i jedním z nejdůležitějších práv pacienta. Toto právo souvisí s obecnějším právem, a sice právem na ochranu soukromí. Údaje o zdravotním stavu jsou považovány za zvláště citlivé,…

Pracovněprávní vztahy - práva a povinnostiGarance

3.11.2023, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, JUDr. Magda Václavíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Z pracovního poměru vyplývá pro zaměstnance i zaměstnavatele celá řada vzájemných práv a povinností, přičemž platí, že povinnosti jednoho odpovídá zpravidla právo toho druhého.

Lékařské prohlídky uchazečů o vzděláváníArchiv

1.9.2018, Judr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zdravotní způsobilost ke vzdělávání navazuje na podmínky vyplývající ze školského zákona, kde je posouzení zdravotní způsobilosti předpokladem a posudek o zdravotní způsobilosti součástí podkladů pro přijímací…

Účel a druhy lékařských prohlídek v průběhu vzděláváníArchiv

1.4.2018, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účelem lékařských prohlídek v průběhu vzdělávání, podobně jako u pracovnělékařských prohlídek uchazečů o zaměstnání a zaměstnanců, je:

Výpis ze zdravotnické dokumentaceGarance

14.1.2018, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výpis ze zdravotnické dokumentace je jedním z podkladů pro zhodnocení zdravotní způsobilosti k práci posuzované osoby v případě, kdy posuzovaná osoba není u posuzujícího lékaře (oboru všeobecné praktické lékařství) zároveň registrována.…

Žádost o provedení pracovnělékařské prohlídky a posouzení zdravotní způsobilosti ve vztahu k práciGarance

14.1.2018, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Při odeslání zaměstnance (nebo uchazeče o zaměstnání) k pracovnělékařské prohlídce je zaměstnavatel povinen vybavit jej písemnou žádostí o provedení pracovnělékařské prohlídky a posouzení zdravotní způsobilosti k práci.…

Potvrzení o provedení výstupní prohlídkyGarance

14.1.2018, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Původní právní úprava obsažená ve vyhlášce č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče (§ 13 odst. 2), ohledně výstupních prohlídek stanovila, že se na jejich základě nevydává lékařský posudek. Toto ustanovení vyvolávalo…

Žádost o výstupní prohlídkuGarance

14.1.2018, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění platném od 1. dubna 2012 obsahoval v § 54 odst. 2 písm. b) požadavek, aby se provádění pracovnělékařských prohlídek a posuzování zdravotní způsobilosti k práci provádělo na základě písemné…

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práciGarance

14.1.2018, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základním výstupem poskytování pracovnělékařských služeb, tj. hodnocení zdraví pracovníků, je lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práci. Je to důležitý dokument, o který opírá svá rozhodnutí zaměstnavatel při pověřování pracovníka prací. Tuto…

Potvrzení o nezměněném zdravotním stavuGarance

14.1.2018, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle novely ZoSZS, uskutečněné zákonem č. 202/2017 Sb., lze s právní účinností od 1. 12. 2017 výpis ze zdravotnické dokumentace pro posouzení zdravotního stavu nebo zdravotní způsobilosti posuzované osoby pro stejný účel nahradit potvrzením o tom, že nebyla od…

Přezkoumání lékařského posudkuGarance

31.10.2017, JUDr. Ivo Krýsa, Ph.D., LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Návrh na přezkoumání lékařského posudku může podat posuzovaná osoba nebo osoba, které uplatněním lékařského posudku vznikají práva nebo povinnosti (zaměstnavatel). Návrh je třeba podat poskytovateli zdravotních služeb, který posudek vydal, do 10 pracovních dnů…

Provádění PLS prostřednictvím jiných poskytovatelůGarance

3.10.2017, JUDr. Anna Janáková, JUDr. Hana Gutová, PhD, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZoSZS”), provedená zákonem č. 202/2017 Sb. přinesla s právní účinností od 1. listopadu 2017 zásadní novinku v provádění pracovnělékařských služeb,…

Smlouva o poskytování pracovnělékařských služeb uzavíraná mezi zaměstnavatelem a poskytovatelemGarance

3.10.2017, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, jsou všichni zaměstnavatelé povinni zajišťovat pro své zaměstnance pracovnělékařské služby.

Informovaný souhlas pro pacienta s omezenou svéprávnostíGarance

1.6.2017, JUDr. Magda Vavrušková, JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D., Vozáb & Co. Law Offices s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzorový formulář informovaného souhlasu pro svéprávného pacientaGarance

1.6.2017, JUDr. Magda Vavrušková, JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D., Vozáb & Co. Law Offices s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Souhlas s hospitalizacíGarance

1.6.2017, JUDr. Magda Vavrušková, JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D., Vozáb & Co. Law Offices s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Informovaný souhlas pro nezletilého pacientaGarance

1.6.2017, JUDr. Magda Vavrušková, JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D., Vozáb & Co. Law Offices s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců jednotek HZS podniků a členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí nebo podnikůGarance

20.7.2016, Mgr. Michal Barák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jednotky požární ochrany se podle § 65 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, člení na jednotky, jejichž členové vykonávají tuto činnost jako své povolání, a na jednotky složené z dobrovolníků.…

Posuzování zdravotní způsobilosti příslušníků bezpečnostních sborůGarance

1.5.2016, Mgr. Michal Barák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na úvod si objasněme, co bezpečnostní sbory představují. Bezpečnostním sborem se podle zákona č. 361/2003 Sb. rozumí:

Obsah pracovnělékařské prohlídkyGarance

1.1.2016, MUDr. Dana Kuklová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Cílem pracovnělékařských prohlídek je posouzení zdravotní způsobilosti k práci nebo službě (dále jen „práci”) a vydání lékařského posudku v dané věci. Jde o lékařské prohlídky, které jsou součástí posudkové péče a musejí tedy svým obsahem respektovat základní…

Záznam o provedeném dohleduGarance

1.8.2015, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

O poskytnutých pracovnělékařských službách je poskytovatel pracovnělékařských služeb povinen vést dokumentaci. Tato dokumentace slouží jednak k vlastnímu přehledu o poskytování pracovnělékařských služeb (a tím také k fakturaci poskytnutých pracovnělékařských…

Záznam o poskytnutém poradenstvíGarance

1.8.2015, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poskytovatel pracovnělékařských služeb je povinen vést dokumentaci o pracovnělékařských službách poskytnutých pro zaměstnavatele. Prováděcí vyhláška č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče, stanoví podrobnosti ohledně…

Vzory některých písemností při kontroleGarance

10.5.2015, Ing. Daniela Horníčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro potřeby poskytovatelů pracovnělékařských služeb připojujeme dva vzory písemností, které mohou využít při kontrolách jejich činnosti – poskytování pracovnělékařských…

Vzory vybraných podání podle správního řáduGarance

1.4.2015, JUDr. Ivo Krýsa, Ph.D., LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Tento úkon v řízení musí mít obecné náležitosti podání, tedy musí z něj zejména plynout, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje (viz výše u řízení o žádosti).

Nahrávám...
Nahrávám...