dnes je 15.4.2024

Input:

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práci

14.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.5
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práci

JUDr. Anna Janáková

Základním výstupem poskytování pracovnělékařských služeb, tj. hodnocení zdraví pracovníků, je lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práci. Je to důležitý dokument, o který opírá svá rozhodnutí zaměstnavatel při pověřování pracovníka prací. Tuto důležitost si uvědomuje také zákonodárce, který stanovil povinné náležitosti lékařského posudku o zdravotní způsobilosti k práci, a to ve více právních předpisech.

Náležitosti lékařského posudku

Náležitosti lékařského posudku, který se vydává při vstupní, periodické a mimořádné pracovnělékařské prohlídce, stanoví obecně zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, a dále:

  • obecně příloha č. 1 bod 9 vyhlášky č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, a dále např.

  • speciálně § 17 vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče.

Novela ZoSZS uskutečněná zákonem č. 202/2017 Sb. s právní účinností od 1. listopadu 2017 zasáhla i do obsahových náležitostí lékařského posudku o zdravotní způsobilosti k práci, pokud se týče:

  • posudkového závěru, že posuzovaná osoba pozbyla dlouhodobě zdravotní způsobilost vykonávat dosavadní práci. Novelizovaný § 43 odst. 5 ZoSZS stanoví, že je-li lékařský posudek vydáván pro účely pracovněprávních vztahů, avšak nikoliv za účelem posouzení zdravotní způsobilosti k práci, ale pro určení, zda je onemocnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, v posudkovém závěru o dlouhodobém pozbytí zdravotní způsobilosti se uvede, zda posuzovaná osoba smí, nebo nesmí nadále konat dosavadní práci pro pracovní úraz nebo nemoc z povolání. Tento posudkový závěr může být uveden již v lékařském posudku vydaném podle § 43 odst. 4 ZoSZS, je-li v době jeho vydání zřejmé, že důvodem dlouhodobého pozbytí zdravotní způsobilosti konat dosavadní práci je pracovní úraz nebo nemoc z povolání,

  • poučení v lékařském posudku, jelikož lékařský posudek musí obsahovat nejen poučení o možnosti podat návrh na jeho přezkum, ale nově též poučení o možnosti vzdát se práva na přezkum (§ 43 odst. 3 ZoSZS).

Vyhláška byla s právní účinností od 15. prosince 2017 novelizována vyhláškou č. 436/2017 Sb. a také tato novela se dotkla náležitostí lékařského posudku o zdravotní způsobilosti k práci, a sice identifikačních údajů zaměstnavatele.

Tyto změny byly zaneseny do níže uvedeného vzoru lékařského posudku o zdravotní způsobilosti k práci.

Vzor lékařského posudku o zdravotní způsobilosti k práci

LÉKAŘSKÝ POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI K PRÁCI
Vzor

Pořadové číslo:

nebo jiné evidenční označení lékařského posudku.

Poskytovatel zdravotní péče:

identifikační údaje poskytovatele zdravotní péče, jehož jménem posuzující lékař lékařský posudek vydal, a to identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, adresa sídla nebo místa podnikání, razítko

Nahrávám...
Nahrávám...