dnes je 15.4.2024

Doklady zaměstnavatele a zaměstnance ve zdravotním pojištěníGarance

2.4.2024, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právní úprava zdravotního pojištění nemůže obsáhnout všechny situace, které se mohou v praxi vyskytnout. Z tohoto důvodu musejí zaměstnavatel nebo zaměstnanec dokladovat určité (rozhodné) skutečnosti ve formě žádosti, vystavení potvrzení, čestného prohlášení…

Daňové řešení cestovních náhradGarance

8.3.2024, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle § 6 odst. 7 písm. a) ZDP se za příjmy ze závislé činnosti nepovažují a předmětem daně nejsou náhrady cestovních výdajů poskytované v souvislosti s výkonem činnosti, ze které plyne příjem ze závislé činnosti, do výše stanovené nebo umožněné zákoníkem…

Cestovní náhrady při zahraničních pracovních cestáchGarance

8.3.2024, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Při zahraniční pracovní cestě příslušejí zaměstnanci v souladu s § 166 ZP následující náhrady:

Použití soukromého vozidla zaměstnanceGarance

8.3.2024, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákoník práce rozeznává v § 157 ZP dva případy použití silničního motorového vozidla, s výjimkou vozidla poskytnutého zaměstnavatelem, k pracovní cestě zaměstnance. Jde o následující…

Použití osobního automobilu podnikatele na pracovní cestuGarance

7.3.2024, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Při použití automobilu zahrnutého do obchodního majetku nebo pořizovaného na finanční leasing, v případě najatého automobilu, resp. v případě automobilu užívaného na základě smlouvy o výpůjčce uzavřené s věřitelem na dobu zajištění dluhu převodem vlastnického…

Cestovní náhrady při tuzemských pracovních cestáchGarance

7.3.2024, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnanci vyslanému na pracovní cestu je zaměstnavatel v souladu s § 156 ZP povinen poskytnout následující náhrady:

Základní otázky související s pracovní cestouGarance

6.3.2024, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právním předpisem pro poskytování cestovních náhrad při tuzemských a zahraničních pracovních cestách je zákoník práce vydaný zákonem č. 262/2006 Sb. V zákoně je poskytování cestovních náhrad rozděleno…

Práce na dálkuGarance

6.3.2024, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výkon práce na dálku se stává v současné době významným zaměstnaneckým benefitem, a stoupá počet profesí, ve kterých je možné vykonávat částečně (jeden nebo několik dnů v týdnu) nebo plně práci na dálku (například práci z domova). Při práci na dálku…

Daňové řešení ostatních příjmů dle § 10 ZDPGarance

5.3.2024, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ostatními příjmy rozumíme příjmy, při kterých dochází ke zvýšení majetku poplatníka daně z příjmů fyzických osob, pokud nejde o příjmy zdaňované podle § 6 až § 9 ZDP. Jejich zdaněním se zabývá § 10 ZDP. Pokud tedy má poplatník daně z příjmů fyzických osob…

Odpisování nadlimitního vozidlaGarance

4.3.2024, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela ZDP obsažená v zákoně č. 349/2023 Sb. s účinností od 1. 1. 2024 limituje uplatňování daňových odpisů jako daňově uznatelných výdajů vozidel kategorie M1, a to v nových ustanoveních § 30e až § 30g ZDP. Vozidlem kategorie M1 se dle § 30g odst. 1 ZDP pro…

Daňová optimalizace prostřednictvím daňových odpisů hmotného majetku u poplatníka daně z příjmů fyzických osobGarance

4.3.2024, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokud vyčíslí poplatník daně z příjmů za zdaňovací období vyšší základ daně ze samostatné činnosti dle § 7 ZDP nebo z nájmu dle § 9 ZDP a ve zdaňovacím období roku 2024 pořídil nový hmotný majetek, může využít k daňové optimalizaci následující postupy daňového…

Způsob uplatnění zrychleného odpisováníGarance

3.3.2024, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Při zrychleném odpisování hmotného majetku jsou odpisovým skupinám přiřazeny následující koeficienty pro zrychlené odpisování:

Uplatnění mimořádných odpisůGarance

3.3.2024, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novelou ZDP obsaženou v zákonu č. 349/2023 Sb. dochází s účinností od 1. ledna 2024 k podstatným změnám v uplatnění mimořádných odpisů dle § 30a ZDP. S účinností od 1. 1. 2024 se nově uplatnění mimořádných odpisů vztahuje výlučně na silniční motorová vozidla,…

Způsob uplatnění rovnoměrného odpisováníGarance

3.3.2024, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Při rovnoměrném odpisování se stanoví odpisy hmotného majetku za dané zdaňovací období ve výši jedné setiny součinu jeho vstupní ceny a přiřazené roční odpisové sazby.

Vstupní cena majetkuGarance

2.3.2024, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Daňové odpisy se stanoví ze vstupní ceny. Při zařazení majetku do obchodního majetku je velmi důležité správné stanovení této vstupní ceny. Součástí vstupní ceny je i technické zhodnocení provedené po uvedení věci do stavu způsobilého k obvyklému užívání (s…

Postup daňového odpisováníGarance

1.3.2024, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

V prvním roce odpisování zatřídí poplatník hmotný majetek do jedné z odpisových skupin v souladu s přílohou č. 1 ZDP, přičemž minimální doba odpisování je stanovena dle § 30 odst. 1 ZDP pro tyto odpisové skupiny…

Odpisy hmotného majetkuGarance

1.3.2024, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Hmotným majetkem pro účely zákona o daních z příjmů rozumíme:

Zdravotní pojištění a vliv nemoci u lékaře - podnikateleGarance

8.2.2024, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

V případě nemoci lékaře–osoby samostatně výdělečně činné je ve zdravotním pojištění důležité, jak dlouho tato nemoc trvá. Pokud se jedná o krátkodobou záležitost, nemusí mít nemoc podstatný vliv na provozování lékařské praxe. Ovšem při déletrvajícím onemocnění…

Pohledávky a závazky ve zdravotním pojištěníGarance

7.2.2024, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pohledávky jsou obecně velmi aktuálním tématem a i zdravotní pojišťovny evidují nemalý počet subjektů neplnících jednu ze základních zákonných povinností ve zdravotním pojištění. Touto povinností je placení pojistného, případně záloh na pojistné u…

OSVČ a snížení zálohy ve zdravotním pojištěníGarance

6.2.2024, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokud se na osobu samostatně výdělečně činnou vztahuje ve zdravotním pojištění povinnost placení záloh na pojistné, pak musí být tyto zálohy placeny ve stanovené výši a pravidelně v určeném termínu, tedy za příslušný kalendářní měsíc nejpozději do osmého dne…

Neplacené volno a neomluvená absence ve zdravotním pojištěníGarance

5.2.2024, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

V oblasti neplaceného volna (a také neomluvené absence) došlo ve zdravotním pojištění k zásadní změně k datu 1. 1. 2015, kdy byly novelizovány zákony č. 592/1992 Sb. a 48/1997 Sb. v ustanoveních řešících tuto problematiku. V této souvislosti lze konstatovat,…

OSVČ a opravný Přehled ve zdravotním pojištěníGarance

3.2.2024, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro účely veřejného zdravotního pojištění je osobou samostatně výdělečně činnou:

Nejčastější chyby zaměstnavatele ve zdravotním pojištěníGarance

2.2.2024, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Chybu může udělat každý. Pochybení je skutečným přínosem tehdy, pokud se chybující dostatečně poučí a konkrétní chybu již neopakuje. Je-li však člověk v oboru své působnosti dostatečně znalý, pak k omylům dochází spíše výjimečně. Důsledkem chyby při placení…

Některé chyby OSVČ - lékaře ve zdravotním pojištěníGarance

2.2.2024, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokud lékař, zpravidla neúmyslně či nedopatřením, udělá chybu, pak je zdravotní pojišťovna ze zákona povinna vyměřovat dlužné pojistné a penále. Zdravotní pojišťovny nevyměřují pouze aktuální dlužné pojistné do 200 Kč a penále, které nepřesáhne v úhrnu 100 Kč…

Specifické případy nástupu zaměstnance do zaměstnání a zdravotní pojištěníGarance

2.2.2024, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zdravotní pojišťovny svojí kontrolní činností u zaměstnavatelů stále zjišťují spoustu nedostatků, kterých se tito plátci pojistného dopouštějí v souvislosti se zaměstnáváním zaměstnanců, a to i při nástupu zaměstnance do zaměstnání.…

Lékaři a autorské honoráře za rok 2023Garance

1.2.2024, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Lékaři vedle výkonu své praxe průběžně přispívají do novin, časopisů či médií, takže vykazují příjmy jako autoři. Jak se postupuje ve zdravotním…

Zdravotní pojištění - lékaři z tzv. třetích zemí a působnost koordinačních nařízení Evropské unieGarance

31.1.2024, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vstupem České republiky do Evropské unie k datu 1. 5. 2004 se výrazně zlepšily podmínky našich občanů pro volný pohyb v rámci Unie, jakož i států Evropského hospodářského prostoru (Norska, Islandu, Lichtenštejnska) a Švýcarska. Pokud se občan České republiky…

Dlouhodobé ošetřovné ve zdravotním pojištěníGarance

30.1.2024, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podmínky poskytování dlouhodobého ošetřovného jsou upraveny v § 41a až 41f zákona č. 187/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kdy tento nárok mají osoby pečující o osobu blízkou od června 2018.…

Plnění poskytnutá zaměstnavatelem a zdravotní pojištěníGarance

29.1.2024, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

V otázce poskytnutých plnění a jejich (ne)zahrnování do vyměřovacího základu pro placení pojistného na zdravotní pojištění je primárně důležitá přímá vazba na jejich zdaňování. Vyměřovacím základem zaměstnance je úhrn příjmů ze závislé činnosti, s výjimkou…

Změny ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2024Garance

24.1.2024, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podívejme se blíže na nejdůležitější změny ve zdravotním pojištění k datu 1. 1. 2024. Přijaté změny se dotýkají všech skupin plátců pojistného, kterými jsou zaměstnavatelé (platící pojistné za sebe a za své zaměstnance) a tzv. samoplátecké skupiny, tedy osoby…

Uplatnění výše minimální a průměrné mzdy v zákoně o daních z příjmůGarance

19.1.2024, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

V zákoně o daních z příjmů nalezneme několik ustanovení, ve kterých jsou stanovené daňové limity ovlivněny výší minimální mzdy a výší průměrné mzdy. V roce 2024 činí minimální mzda 18 900 Kč/měsíc na základě nařízení vlády č. 396/2023 Sb. a průměrná mzda 43 967…

Slevy na dani u poplatníkaGarance

19.1.2024, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Každý poplatník daně z příjmů fyzických osob může uplatnit za zdaňovací období 2024 slevy na dani, specifikované v § 35ba odst. 1 ZDP, v následující výši:

Zákoník práce v kontextu zdravotního pojištěníGarance

18.1.2024, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro placení pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatelem je důležité, zda se osoba považuje z pohledu zdravotního pojištění za zaměstnance. Osoba je ve zdravotním pojištění zaměstnancem tehdy, pokud jí plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé…

Daňové řešení stravování zaměstnanceGarance

18.1.2024, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatelé mohou poskytovat svým zaměstnancům daňově zvýhodněné stravování ve třech formách:

Daňové řešení manažerského vozidla u zaměstnanceGarance

17.1.2024, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

K provedeným změnám v ustanovení § 6 odst. 6 ZDP s účinností od 1. 1. 2024 se mimo jiné v důvodové zprávě k novele zákona o daních z příjmů (zákon č. 349/2023 Sb.) uvádí:…

Manažerské vozidloGarance

17.1.2024, Ing Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

K velmi častým zaměstnaneckým benefitům patří bezplatné poskytnutí silničního motorového vozidla zaměstnavatele jeho zaměstnanci k používání pro služební i soukromé účely. Zjednodušeně mluvíme o tzv. „manažerském vozidlu”, protože převážně je toto vozidlo…

Příklady zdanění manažerského vozidla v roce 2024Garance

17.1.2024, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnanec má poskytnuta současně za kalendářní měsíc 2 vozidla s konvenčním pohonem se vstupní cenou 500 000 Kč a 350 000 Kč, 2 hybridní vozidla se vstupní cenou 1 000 000 Kč a 700 000 Kč a 2 bezemisní vozidla se vstupní cenou 1 250 000 Kč a 1 500 000 Kč.…

Platby záloh OSVČ - lékaře ve zdravotním pojištění v roce 2024Garance

17.1.2024, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Lékaři – osoby samostatně výdělečně činné jako jediná ze skupin plátců hradí pojistné formou záloh, je-li to ze zákona povinností, a případného doplatku pojistného. Za osoby samostatně výdělečně činné se z pohledu zdravotního pojištění považují osoby…

Daňové řešení manažerského vozidla u zaměstnavateleGarance

17.1.2024, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Postupem zaměstnavatele z hlediska možného uplatnění nákladů na provoz služebního vozidla poskytnutého k bezplatnému využívání zaměstnancem i pro soukromé účely se zabývá bod 26 pokynu GFŘ č. D-59 k § 24 odst. 2 ZDP. Uvádí se zde, že při využívání motorového…

Zahájení a ukončení činnosti lékaře a zdravotní pojištěníGarance

17.1.2024, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

V této části se zaměříme na postup lékaře v situaci, kdy začne, resp. ukončí výkon samostatné výdělečné činnosti, přesněji řečeno, když se stane nebo přestane být ve zdravotním pojištění osobou samostatně výdělečně činnou…

Zaměstnavatelé v sektoru zdravotnictví - změny k 1. 1. 2024Garance

16.1.2024, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavateli jsou ve zdravotnictví například nemocnice, lékárny, lázně anebo třeba také lékaři s jedním zaměstnancem. Pro všechny činné subjekty vyplývají povinnosti z dané právní úpravy zdravotního pojištění.…

Zdravotní pojištění - kdy se neplatí pojistné u dohod?Garance

16.1.2024, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnání na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce řeší u pojištěnce jeho pojistný vztah, tedy pojištění u zdravotní pojišťovny, za podmínky, že je částkou zúčtovaného příjmu dosaženo v příslušném kalendářním měsíci hodnoty…

OSVČ a roční zúčtování ve zdravotním pojištěníGarance

15.1.2024, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Roční zúčtování se ve zdravotním pojištění dotýká lékařů jako osob samostatně výdělečně činných. Právní úprava platná ve zdravotním pojištění stanoví podnikatelské sféře určité povinnosti, kdy jednou z těch nejdůležitějších je podání přehledu OSVČ (dále jen…

Některé domněnky týkající se zdravotního pojištěníGarance

10.1.2024, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mezi odbornou i laickou veřejností kolují určité představy či názory, podle nichž při řešení některých situací nevznikne – konkrétně ve zdravotním pojištění – žádný problém. Opak však bývá pravdou, jelikož často i zdánlivě drobné či nepatrné pochybení může časem…

Dohody o provedení práce a ZP v příkladechGarance

9.1.2024, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podívejme se formou příkladů na řešení některých situací u dohod o provedení práce v právních podmínkách platných od 1. ledna 2024 do 30. června 2024 v situaci, kdy musí být u zaměstnance dodržen minimální vyměřovací základ.…

Ošetřování a otcovská v souvislostech zdravotního pojištěníGarance

8.1.2024, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle právní úpravy platné do konce roku 2021 nebylo pro nárok na ošetřovné podmínkou žití ve společné domácnosti jen u rodiče a jeho dítěte do 10 let věku. Od 1. ledna 2022 není žití ve společné domácnosti vyžadováno…

Kdy lékaři neplatí v roce 2024 zdravotní pojištění?Garance

7.1.2024, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Lékaři jako osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) jako jediná ze skupin plátců ve zdravotním pojištění platí pojistné formou záloh, je-li to povinností OSVČ, a případného doplatku pojistného. Pokud se však u lékaře jedná o samostatnou výdělečnou činnost jako…

Zdravotní pojištění a zálohy OSVČ-lékařeGarance

6.1.2024, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Lékaři (osoby samostatně výdělečně činné) jako jediná ze skupin plátců platí pojistné formou záloh a (případného) doplatku pojistného. Vždy je třeba dbát na to, aby byly veškeré platby prováděny zdravotní pojišťovně na správný účet a pod správným variabilním…

Hygienické normy, nakládání s odpadyGarance

20.11.2023, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tato lekce je zaměřená na hygienické normy a správné nakládání s odpady. Čtenář získá základní orientaci v problematice.

Nahrávám...
Nahrávám...