dnes je 20.7.2024

Input:

Obecné náležitosti lékařského posudku

28.9.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4
Obecné náležitosti lékařského posudku

JUDr. Ivo Krýsa, Ph.D., LL.M.

Jelikož jsou s lékařským posudkem obvykle spojeny právní důsledky, je třeba, aby tento dokument měl stanovené náležitosti. Lékařský posudek musí mít náležitosti stanovené v příloze č. 9 vyhlášky č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci a podle účelu jeho vydání též náležitosti stanovené prováděcím právním předpisem podle § 52, § 60 nebo § 65 ZoSZS, popřípadě jinými právními předpisy.

Lékařský posudek musí vždy obsahovat tyto údaje a informace:

a) identifikační údaje:

  1. posuzované osoby v rozsahu jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu posuzované osoby, popřípadě místo pobytu na území České republiky, jde-li o cizince,
  2. poskytovatele, jehož jménem posuzující lékař lékařský posudek vydal, a to identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, adresa sídla nebo místa podnikání, razítko poskytovatele,
  3. lékaře, který posudek jménem poskytovatele vydal, a to jméno, popřípadě jména, příjmení a podpis lékaře,
  4. pořadové číslo nebo jiné evidenční označení posudku,

b) účel vydání posudku,

c) posudkový závěr,

d) poučení o možnosti podat návrh na přezkoumání,

e) datum vydání posudku,

f) datum ukončení platnosti posudku, pokud je třeba na základě zjištěného zdravotního stavu nebo zdravotní způsobilosti omezit jeho platnost, nebo pokud tak stanoví jiný právní předpis.

Ověření náležitostí lékařského posudku

Pokud lékařský posudek stanovené náležitosti nemá, nelze jej pokládat za bezvadný dokument osvědčující zdravotní způsobilost nebo posouzení zdravotního stavu posuzované osoby. Povinnost zajistit, aby lékařský posudek obsahoval všechny stanovené náležitosti, má především posuzující poskytovatel zdravotních služeb. Tuto skutečnost by si pak ve vlastním zájmu měla ověřit posuzovaná osoba a stejně tak osoba, které je lékařský posudek za účelem posouzení zdravotní způsobilosti nebo zdravotního stavu předkládán. Pokud tato posledně jmenovaná osoba přijme dokument označený jako lékařský posudek, který však všechny náležitosti lékařského posudku nemá, ponese případné důsledky toho, že takový zdánlivý lékařský posudek není řádným dokladem a zdravotní způsobilost nebo zdravotní stav posuzované osoby neosvědčuje.

Lékařský posudek poskytovatele PLS totiž osvědčuje zdravotní způsobilost zaměstnance ke konkrétní práci a je pro zaměstnavatele dokumentem, že může zaměstnance s ohledem na jeho zdravotní stav na tuto práci zařadit. Závěry lékařských posudků jsou rovněž podkladem pro řadu pracovněprávních jednání zaměstnavatele podle zákoníku práce a služebně právních úkonů služebního orgánu podle zákona o státní službě.

Judikatura

Podle rozsudku Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 2785/2010 ze dne 4. 10. 2011 závěr o tom, že zaměstnanec není vzhledem ke svému zdravotnímu stavu způsobilý dále konat dosavadní práci a že tuto způsobilost pozbyl dlouhodobě, musí být výslovně nebo jiným způsobem nevzbuzujícím pochybnosti vyjádřen v lékařském posudku. Jedině v tomto případě lze totiž uzavřít, že byl splněn předpoklad pro podání platné výpovědi z pracovního poměru podle ustanovení § 52 písm. e) ZP, který vyžaduje, aby byl vztah práce, kterou je zaměstnanec povinen konat pro zaměstnavatele, k jeho zdravotnímu stavu vždy objektivizován odborným posouzením ve formě lékařského posudku, popřípadě rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává.

Podle rozsudku Nejvyššího

Nahrávám...
Nahrávám...