dnes je 14.6.2024

Input:

Zapůjčování zdravotnické dokumentace za účelem vyhotovení znaleckých posudků

1.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.5.17
Zapůjčování zdravotnické dokumentace za účelem vyhotovení znaleckých posudků

Mgr. Martin Kůs

Během posledních několika let narůstá počet dotazů týkajících se otázky vlastnictví zdravotnické dokumentace pacientů, jejího zapůjčování, popřípadě předávání. Vzrostl i počet případů, kdy pacienti, kteří požadovali po svých praktických lékařích, aby jim předali (popřípadě zapůjčili) originál zdravotnické dokumentace, nesouhlasili s odmítavým stanoviskem svých lékařů, kteří je upozornili na možnost nahlédnutí do dokumentace a vyhotovení její kopie, avšak originál jim neposkytli.

Podobný problém nastává rovněž v případě, kdy má být vyhotoven znalecký posudek, který bude posuzovat různé aspekty léčby pacienta, popřípadě jeho zdravotního stavu. Na poskytovateli zdravotních služeb tak leží zásadní rozhodnutí, zda příslušnému znalci zapůjčí originál zdravotnické dokumentace, a v případě, že nikoliv, pak jakým způsobem má tento poskytovatel vlastně postupovat.

Problematiku nakládání se zdravotnickou dokumentací upravuje poměrně široce a přehledně zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (dále jen "zákon o zdravotních službách"), a dále vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci (dále jen "vyhláška o zdravotnické dokumentaci"). Tyto předpisy pak detailně upravují vedení zdravotnické dokumentace a s tím spojená práva a povinnosti poskytovatele zdravotních služeb, a to jak při jejich vedení, uchovávání, skartaci, tak i při možnosti nahlížet do zdravotnické dokumentace a s tím spojeném právu činit si z ní například výpisy a kopie. Při nakládání se zdravotnickou dokumentací je rovněž důležité si uvědomit, že ta obsahuje osobní1 (i citlivé2) údaje o pacientovi a případné nesprávné spravování těchto údajů by mohlo mít pro dotyčného pacienta významné následky.3 I z tohoto důvodu je nezbytné postupovat při nakládání se zdravotnickou dokumentací striktně v souladu se zákonem o zdravotních službách i dalšími právními předpisy, které tuto otázku upravují.

Znalecký posudek ze zdravotnického oboru, který bude zpracován na základě informací uvedených ve zdravotnické dokumentaci pacienta, bude nejčastěji zpracován na základě:

  1. rozhodnutí samotného pacienta (jeho zákonného zástupce nebo jiné osoby oprávněné za pacienta jednat)4 nebo
  2. rozhodnutí příslušného orgánu moci veřejné (správní úřady, soudy, orgány činné v trestním řízení).

Primární a zároveň nejzásadnější informací týkající se poskytování zdravotnické dokumentace znalcům je skutečnost, že zákon o zdravotních službách upravuje "nahlížení do zdravotnické dokumentace, pořizování jejích výpisů nebo kopií".5 Zákon tudíž v této souvislosti nepojednává o předávání zdravotnické dokumentace (tedy jejího originálního vyhotovení).6 Prvním závěrem je tudíž to, že by poskytovatel zdravotních služeb neměl poskytnout znalci7 originál zdravotnické dokumentace.

Rozlišení okruhu osob, které jsou oprávněny za účelem vyhotovení znaleckého posudku do zdravotnické dokumentace nahlédnout, je důležité pro určení následného postupu při vlastním nahlížení, množství takto získávaných informací a rovněž pro případné zohlednění právních předpisů upravujících ochranu osobních a citlivých údajů pacientů.

V případě, že půjde o rozhodnutí samotného pacienta, který si bude chtít nechat vyhotovit znalecký posudek, je pak samozřejmě oprávněn za přítomnosti zaměstnance pověřeného poskytovatelem zdravotních služeb do své zdravotnické dokumentace nahlédnout, pořídit si její výpisy nebo kopie.

Nahrávám...
Nahrávám...