dnes je 24.3.2023

Input:

Žádost o výstupní prohlídku

14.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.4.1
Žádost o výstupní prohlídku

JUDr. Anna Janáková

Žádost o provedení pracovnělékařské prohlídky

Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění platném od 1. dubna 2012 obsahoval v § 54 odst. 2 písm. b) požadavek, aby se provádění pracovnělékařských prohlídek a posuzování zdravotní způsobilosti k práci provádělo na základě písemné žádosti zaměstnavatele. Zaměstnavateli ukládal § 55 odst. 1 písm. c) ZoSZS povinnost, aby zaměstnance při odeslání k pracovnělékařské prohlídce podle ZoSZS nebo jiných právních předpisů vybavili žádostí obsahující údaje o druhu práce, režimu práce a pracovních podmínkách, ke kterým je posouzení zaměstnance požadováno. Podrobnosti pak byly právní úpravě prováděcí vyhláškou k ZoSZS.

Náležitosti žádosti o provedení pracovnělékařské prohlídky a posouzení zdravotní způsobilosti ve vztahu k práci

Podrobné náležitosti stanovila VoPLS v § 15. Avšak již název této žádosti „Žádost o provedení pracovnělékařské prohlídky a posouzení zdravotní způsobilosti ve vztahu k práci” nepodporoval myšlenku, že by mohla být použita i pro výstupní prohlídku, při které se neposuzuje zdravotní způsobilost. Při výstupní prohlídce (podrobnosti viz Prohlídky výstupní – prohlídky výstupní) se posuzuje zdravotní stav zaměstnance s důrazem na zjištění takových změn zdravotního stavu, u kterých lze předpokládat souvislost se zdravotní náročností vykonávané práce.

Náležitosti žádosti o výstupní prohlídku

Situaci vyřešila novela VoPLS uskutečněná vyhláškou č. 436/2017 Sb. s právní účinností od 15. prosince 2017, při které byl doplněn její § 15 VoPLS právě s ohledem na výstupní prohlídku.

Je stanoveno, že v případě žádosti o provedení výstupní prohlídky se použije § 15 odst. 1 VoPLS stanovící náležitosti žádosti o provedení pracovnělékařské prohlídky a posouzení zdravotní způsobilosti ve vztahu k práci obdobně. Dále se stanoví, že v případě výstupní prohlídky se pro potřeby následné prohlídky uvede údaj o době expozice příslušnému rizikovému faktoru.

ŽÁDOST O PROVEDENÍ VÝSTUPNÍ PROHLÍDKY
Vzor

Pokyn k vyplnění: vhodný □ zakřížkujte!

Zaměstnavatel (objednavatel):

identifikační údaje zaměstnavatele v rozsahu:

  1. obchodní firma nebo název a adresa sídla podnikatele nebo organizační složky zahraniční osoby na území České republiky, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, je-li zaměstnavatelem právnická osoba,
  2. adresa sídla, jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu
Nahrávám...
Nahrávám...