dnes je 14.6.2024

Input:

Prohlídky mimořádné

12.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.7.4
Prohlídky mimořádné

JUDr. Ivo Krýsa, Ph.D., LL.M.

Účel mimořádné prohlídky

Mimořádná prohlídka se provádí za účelem zjištění zdravotního stavu posuzovaného zaměstnance v případě důvodného předpokladu, že došlo ke ztrátě nebo změně zdravotní způsobilosti k práci nebo pokud dojde ke zvýšení míry rizika již dříve zohledněného rizikového faktoru pracovních podmínek.

Kdy se mimořádná prohlídka provádí

Mimořádná prohlídka se provádí, pokud:

 • ji nařídil orgán ochrany veřejného zdraví podle ZoOVZ § 84 odst. 1 písm. w) nebo tak stanoví zákon 263/2016 Sb., atomový zákon,

 • to v daném období vyžaduje zdravotní náročnost konkrétních pracovních podmínek,

 • došlo ke zhoršení pracovních podmínek ve smyslu zvýšení míry rizika u rizikového faktoru, k němuž již byla posuzována zdravotní způsobilost zaměstnance,

 • bylo opakovaně zjištěno překročení limitní hodnoty ukazatelů biologického expozičního testu, popřípadě na základě závěrů jiných vyšetření prováděných za účelem sledování zátěže organismu působením rizikových faktorů pracovních podmínek,

 • byla při pracovnělékařské prohlídce zjištěna taková změna zdravotního stavu zaměstnance, která předpokládá změnu zdravotní způsobilosti k práci v době kratší, než je lhůta pro provedení periodické prohlídky, nebo

 • byl výkon práce přerušen:

  1. z důvodu nemoci po dobu delší než 8 týdnů, s výjimkou výkonu práce v kategorii první podle zákona o ochraně veřejného zdraví a nejde-li o práci nebo činnost, jejíž součástí je riziko ohrožení zdraví nebo nestanoví-li jiný právní předpis jinak,
  2. v důsledku úrazu s těžkými následky, nemoci spojené s bezvědomím nebo jiné těžké újmy na zdraví, nebo
  3. z jiných důvodů na dobu delší než 6 měsíců; mimořádná prohlídka po ukončení přerušení výkonu práce se provede nejdéle do 5 pracovních dnů ode dne nového započetí výkonu dosavadní práce.

S výjimkou případů uvedených tučným písmem nedochází provedením mimořádné prohlídky ke změně lhůty provedení periodické prohlídky stanovené při předchozí prohlídce podle § 11 VoPLS (periodická prohlídka se tak provede v plánovaném termínu), pokud však z lékařského posudku nevyplývá jinak [§ 17 písm. d) VoPLS].

Podkladem mimořádné prohlídky žádost nebo informace

Mimořádná prohlídka se dále provádí na základě:

 • žádosti předložené zaměstnavatelem z vlastního podnětu nebo podnětu zaměstnance; žádost musí vyplnit zaměstnavatel a vybavit jí zaměstnance, kterého na mimořádnou prohlídku vysílá,

 • informace sdělené ošetřujícím lékařem o důvodném podezření, že změnou zdravotního stavu zaměstnance došlo ke změně zdravotní způsobilosti.

Co se posuzuje

Při mimořádné prohlídce podle § 12 odst. 2 písm. a) až d) nebo písm. f) bodu 1 nebo 2 nebo odst. 3 písm. b) VoPLS se zdravotní stav posuzované osoby posuzuje na základě:

 • základního vyšetření,

 • dalších odborných vyšetření, která jsou nezbytná s ohledem na důvod prohlídky, a

 • výpisu ze zdravotnické dokumentace registrujícího poskytovatele, popřípadě též

 • lékařské zprávy ošetřujícího lékaře, který ukončil dočasnou pracovní neschopnost.

Výpis ze zdravotnické dokumentace registrujícího poskytovatele není třeba požadovat, pokud od vydání posledního lékařského posudku uplynula doba kratší než 6 měsíců,

Při mimořádné prohlídce podle § 12 odst. 2 písm. e) nebo písm. f) bodu 3 nebo odst. 3 písm. a) VoPLS se zdravotní stav posuzované osoby posuzuje na základě:

 • základního vyšetření a

 • dalších odborných vyšetření podle § 7 odst. 2 VoPLS a

 • výpisu ze zdravotnické dokumentace registrujícího poskytovatele.

Lhůta periodické prohlídky ve vazbě na mimořádnou prohlídku

S výjimkou mimořádné prohlídky, kdy:

 • byla při pracovnělékařské prohlídce zjištěna taková změna zdravotního stavu zaměstnance, která předpokládá změnu zdravotní způsobilosti k práci v době kratší, než je lhůta pro provedení periodické prohlídky, nebo

 • byl výkon práce přerušen z jiných důvodů na dobu delší než 6 měsíců, kdy se stanoví nová lhůta pro provedení další periodické prohlídky podle § 11 VoPLS,

nedochází provedením mimořádné prohlídky ke změně lhůty provedení periodické prohlídky stanovené při předchozí prohlídce podle § 11, pokud z lékařského posudku nevyplývá jinak.

Minimální čas potřebný k provedení mimořádné prohlídky

Minimální čas potřebný k provedení mimořádné pracovnělékařské prohlídky s ohledem na náročnost práce je podle ZoSZS následující:

Náročnost práce Minimální čas potřebnýk provedení mimořádné prohlídky
Nízká a střední (práce zařazená do první a druhé kategorie) 30 minut
Vysoká (práce zařazená do druhé kategorie rizikové, třetí a čtvrté a činnosti, pro jejichž výkon jsou stanoveny podmínky zdravotní způsobilosti jinými právními předpisy. 30 minut
Vysoká (práce zařazená do druhé kategorie rizikové, třetí a čtvrté a činnosti, pro jejichž výkon jsou stanoveny podmínky zdravotní způsobilosti jinými právními předpisy, jde- li o prohlídku podle § 12 odst. 2 písm. e) nebo f) bodu 3) nebo odst. 3 písm. a) VoPLS. 40 minut

Lékařský posudek

Výsledným dokumentem po provedení vstupní lékařské prohlídky a posouzení zdravotní způsobilosti k práci je lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práci (§ 17 VoPLS), kterým je zaměstnavatel povinen se řídit (§ 55 odst. 1 písm. c) ZoSZS). V lékařském posudku nemůže být použit posudkový závěr „posuzovaná osoba je zdravotně nezpůsobilá” (§ 43 odst. 4 ZoSZS).

Související právní předpisy

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče, ve znění vyhlášky č. 436/2017 Sb., zejména § 11 odst. 5, § 12, § 15 a § 17

Zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon, zejména § 80

Příklad

Rozšíření náplně vstupní prohlídky na rizikovou práci na rámec vyhlášky č. 79/2013 Sb.

Zda a jakou formou je možné rozšířit náplň vstupní prohlídky na rizikovou práci nad rámec určený vyhláškou č. 79/2013 Sb.?

Pravomoc OOVZ stanovit zaměstnavateli nebo osobě uvedené v § 43

Nahrávám...
Nahrávám...