dnes je 15.4.2024

Input:

Posuzování zdravotní způsobilosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy

12.10.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.8.7
Posuzování zdravotní způsobilosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy

MUDr. Dana Kuklová, Mgr. Michal Barák

Právní úprava

Základní právní rámec je dán zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách (dále jen „zákon o dráhách”), a jeho prováděcím předpisem, vyhláškou č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Řád ZZ”), při respektování směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2007/59/ES o vydávání osvědčení strojvedoucím obsluhujícím hnací vozidla a vlaky v železničním systému Společenství.

Vedle výše citovaných předpisů je nezbytné vycházet rovněž z obecné právní úpravy, tj. zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (dále též „ZoSZS”), a vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče (dále též „vyhláška o PLS”).

Pro úplnost uvádíme též podmínky posuzování zdravotní způsobilosti rovněž u osob nepodléhajících pracovnělékařským službám, u nichž je však s ohledem na bezpečnost provozu dráhy a drážní dopravy posouzení zdravotní způsobilosti také vyžadováno.

Úvodní vymezení pojmů

Osoby vykonávající činnosti při provozování dráhy a drážní dopravy (dále jen „osoby působící na dráze”), jejichž zdravotní způsobilost je posuzována podle Řádu ZZ, se člení na tři skupiny:

 1. žadatele o vydání licence strojvedoucího (dále jen „žadatel o licenci”) a strojvedoucí řídící drážní vozidlo na dráze celostátní a regionální (dále jen „držitel licence”),
 2. žadatele o vydání průkazu způsobilosti k řízení drážního vozidla (dále jen „žadatel o průkaz”) a fyzické osoby řídící drážní vozidlo na dráze tramvajové, trolejbusové, speciální (například metro), lanové, místní a vlečce (dále jen „osoba s průkazem způsobilosti”),
 3. fyzické osoby provádějící ostatní činnosti při provozování dráhy a drážní dopravy (dále jen „osoby provádějící ostatní činnosti”) a uchazeče o výkon těchto činností.

Poslední jmenovaná skupina se podle vykonávané činnosti dále dělí na:

 1. osoby, které přímo zabezpečují obsluhu dráhy nebo drážní dopravu organizují, popřípadě zabezpečují (dále jen „osoby zabezpečující obsluhu dráhy”),
 2. osoby, které v souvislosti s výkonem práce vstupují bez dozoru na dopravní cestu, tedy do kolejiště nebo prostoru trolejového drátu nebo dopravního případně nosného lana (dále jen „osoby vstupující do kolejiště”),
 3. osoby kontrolující určená technická zařízení.

Příslušnost posuzujícího poskytovatele

Podle Řádu ZZ je k posouzení zdravotní způsobilosti příslušný lékař závodní preventivní péče, tj. poskytovatel pracovnělékařských služeb podle ZoSZS. To ovšem předpokládá, že posuzovaná osoba je v pracovněprávním vztahu.

Zákon o dráhách však výslovně nevylučuje, aby drážní vozidlo řídila i osoba, která není v pracovněprávním vztahu. Jedná se například o osoby samostatně výdělečně činné nebo osoby řídící drážní vozidlo na vlastní dráze pro soukromé účely. Pro tyto případy ani zákon o dráhách, ani Řád ZZ neurčují příslušnost poskytovatele, který by jejich zdravotní způsobilost posoudil. Nezbývá než dovodit, že u těchto osob bude zdravotní způsobilost posuzovat lékař registrujícího poskytovatele podle obecného ustanovení § 42 odst. 2 ZoSZS.

Posuzování zdravotní způsobilosti

Posuzování zdravotní způsobilosti osob působících na dráze vychází ze základních principů a zásad posudkové péče. To znamená, že elementárním předpokladem je zjištění zdravotního stavu posuzované osoby a jeho konfrontace s přílohami Řádu ZZ a dalšími podmínkami výkonu práce ve smyslu vyhlášky o pracovnělékařských službách, pokud se jedná o zaměstnance.

Rozsah prohlídek je dán statusem posuzované osoby podle výše uvedeného členěni a případně též požadavky plynoucími z příloh Řádu ZZ.

Za zajištění toho, aby provozování dráhy vykonávaly pouze osoby k tomu zdravotně způsobilé, odpovídá provozovatel dráhy.

Preventivní prohlídky

Řád ZZ rozlišuje následující čtyři typy preventivních prohlídek:

 • vstupní prohlídky,

 • pravidelné prohlídky,

 • mimořádné prohlídky a

 • výstupní prohlídky.

Preventivními prohlídkami je zjišťován zdravotní stav posuzované osoby za účelem jeho porovnání s podmínkami stanovenými pro jednotlivé skupiny v přílohách Řádu ZZ. Na rozdíl od ostatních předpisů upravujících zdravotní způsobilost užívá Řád ZZ poněkud odlišnou terminologii, jelikož taxativním výčtem nemocí podmiňuje zdravotní nezpůsobilost, resp. v případě zjištění některých onemocnění pro kladné posouzení zdravotní způsobilosti výslovně vyžaduje posouzení odborným lékařem. Z věcného hlediska se však jedná o stejný postup jako v případě posudkové činnosti podle jiných předpisů.

Úhrada nákladů, které souvisejí s preventivními prohlídkami a posouzením zdravotní způsobilosti, jde k tíži zaměstnavatele. Jedná-li se o osoby, které uvedenou činnosti vykonávají mimo pracovněprávní vztah, hradí si tyto náklady samy.

Vstupní prohlídky

Řád ZZ rozeznává dvě skupiny osob podléhajících povinnosti podrobit se vstupní prohlídce. Jedná se o žadatele o licenci strojvedoucího nebo průkaz způsobilosti k řízení drážního vozidla a dále o uchazeče provádějící ostatní činnosti.

Současně, jsou-li osoby působící na dráze v pracovněprávním vztahu, vztahuje se na ně též vyhláška č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách, případně další předpisy, na které tato vyhláška odkazuje.

Vstupní prohlídky osob působících na dráze jsou obdobného obsahu jako v případě zaměstnanců posuzovaných v režimu vyhlášky o pracovnělékařských službách. To znamená, že se vždy provádí sběr anamnestických údajů s cíleným zaměřením na zjištění nemocí podle příloh Řádu ZZ a komplexní fyzikální vyšetření. Základní vyšetření je v Řádu ZZ rozšířeno o vyšetření sluchu, zraku, vyšetření barvocitu tabulkami, které je nutné s ohledem na další text Řádu ZZ vnímat jako orientační, a orientační vyšetření zorného pole a rovnováhy.

Nelze odhlédnout od požadavků vyhlášky o pracovnělékařských službách, která dále předpokládá též provedení orientačního neurologického a kožního vyšetření a v rámci anamnézy klade důraz na získání té pracovní.

Řád ZZ rozšiřuje také rozsah laboratorních vyšetření, neboť vedle základního chemického vyšetření moče vyžaduje zjištění hladiny cukru v krvi a případně další laboratorní vyšetření navazující na výsledky již provedených vyšetření.

Základní vyšetření je nadto rozšířeno ještě o odborná vyšetření podle jednotlivých skupin osob působících na dráze, a to:

 • u žadatelů o licenci nebo žadatelů o průkaz o EKG vyšetření, neurologické vyšetření včetně EEG, ORL vyšetření včetně audiometrického, oční vyšetření včetně očního pozadí, prostorového vidění a šerosleposti a vyšetření psychiatrické,

 • u osob zabezpečujících obsluhu dráhy o EKG vyšetření, ORL a oční vyšetření,

 • u osob vstupujících do kolejiště o oční vyšetření.

Rozšíření základního vyšetření je dále odvislé od zjištěných nemocí podle příloh Řádu ZZ, eventuálně podle vyhlášky o pracovnělékařských službách. Takto vyžádané vyšetření by mělo ve smyslu § 7 odst. 6 vyhlášky o PLS a bodů 2 příloh 1 a 2 obsahovat požadavek na zhodnocení zdravotní způsobilosti v odbornosti daného lékaře.

Pravidelné prohlídky

Pravidelné prohlídky se provádějí v intervalech odvíjejících se od platnosti lékařského posudku. Ta je rozdílná podle skupiny osob působících na dráze a jejich věku.

U držitelů licence a osob s průkazem způsobilosti ve věku do 50 let je platnost lékařského posudku stanovena na dva roky, u osob starších pak na jeden rok. To znamená, že můžeme hovořit o dvouleté, resp. každoroční periodicitě provádění pravidelných prohlídek.

Osoby provádějící ostatní činnosti jsou stran periodicity pravidelných prohlídek, přesněji řečeno doby platnosti lékařského posudku, více diferencovány než výše uvedená skupina. Pravidelné prohlídky se provádějí v následujících intervalech:

 • u osob vykonávajících všechny ostatní činnost na dráze do 18 let – každý rok, a dále

 • u osob zabezpečujících obsluhu dráhy do 50 let každé tři roky a nad 50 let každý rok,

 • u osob vstupujících do kolejiště do 50 let každé čtyři roky a nad 50 let každé dva roky,

 • u osob kontrolujících určená technická zařízení do 50 let každých 5 let a nad 50 let každé dva roky.

Rozsah vyšetření prováděných

Nahrávám...
Nahrávám...