dnes je 14.6.2024

Input:

Posudková péče

16.4.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.6
Posudková péče

MUDr. Dana Kuklová, Mgr. Michal Barák

Posudková péče je jedním z druhů zdravotní péče. Jejím účelem je:

1. posouzení zdravotní způsobilosti – zjištění, zda stabilizovaný zdravotní stav pacienta nebude negativně ovlivněn nároky, které na něho klade výkon práce, služby, povolání nebo jiných činností v konkrétních podmínkách; zejména se jedná o zdravotní způsobilost ke vzdělávání, zdravotní způsobilost k práci, službě nebo jiným činnostem, a to včetně činností souvisejících s běžným životem nebo zájmy posuzované osoby např. řízení motorového vozidla, získání zbrojního průkazu atp. Cílem je předcházet nemocem, které vznikají nebo se zhoršují vlivem nepřiměřeného zatížení, nebo škodám na zdraví dalších osob, které vznikají jako důsledek jednání ovlivněného nemocí nebo jako důsledek nedostatečné kvality zdraví, pokud je tato nezbytná pro bezpečné zvládnutí zpravidla náročné činnosti. Je samozřejmou a nedílnou součástí závěru každého lékařského vyšetření v rozsahu odbornosti ošetřujícího lékaře a je ve většině prováděna formou doporučení, která jsou nedílnou součástí každé lékařské zprávy. Má významný preventivní aspekt, na což se zpravidla zapomíná,

nebo

2. posouzení zdravotního stavu – zjištění, zda zdravotní stav pacienta je v souladu s předpoklady nebo požadavky stanovenými pro výkon práce, služby, povolání, jiných činností nebo pro jiné účely, zejména se jedná o posuzování zdravotního stavu pro účely nemocenského pojištění nebo zdravotního stavu v souvislosti s nemocí z povolání, nebo ohrožením nemocí z povolání, nebo potřeby úřadu práce, nebo pro jiné účely. Cílem je porovnat zjištěný zdravotní stav se stanoveným standardem daným zpravidla předpisem nebo jinou závaznou normou – minimální standardy.

Posudková péče je odborně náročnou činností zásadního významu, která je právě z těchto důvodů svěřena do působnosti lékařů až po získání specializované způsobilosti, přičemž její kvalita je významně ovlivněna i zkušeností posuzujícího lékaře.

Posuzující poskytovatel, posuzující lékař

V případech, kdy závěr posouzení zdravotní způsobilosti nebo zdravotního stavu je podmínkou nebo předpokladem pro další úkony, vydává se závěr posouzení zdravotní způsobilosti nebo zdravotního stavu formou lékařského posudku.

Lékařský posudek vydává, pokud právní předpis nestanoví jinak, registrující poskytovatel posuzované osoby v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost (dále jen "registrující poskytovatel"), nebo jiný poskytovatel v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, nemá-li posuzovaná osoba registrujícího poskytovatele, o čemž se provede záznam do zdravotnické dokumentace podepsaný posuzujícím lékařem a posuzovanou osobou.

Posuzujícím lékařem je lékař se specializovanou způsobilostí v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, pokud právní předpis výslovně nestanoví jinak.

Postup při posudkové péči

Posudková péče je poskytována a lékařský posudek vydáván vždy na žádost posuzované osoby nebo jiné k tomu právním předpisem oprávněné osoby, např. správního orgánu, zaměstnavatele, nebo ředitele školy. Písemná žádost nebo záznam o jejím ústním podání podepsaný posuzujícím lékařem a ověřený žadatelem jsou součástí zdravotnické dokumentace.

Pro posouzení zdravotního stavu nebo zdravotní způsobilosti je nezbytné zjistit zdravotní stav posuzované osoby a v případě posouzení zdravotní způsobilosti znát zdravotní náročnost pro výkon činnosti, k níž je posouzení požadováno, a podmínky, za kterých je tato činnost vykonávána (dále jen "zdravotní nároky"), nebo obsah standardů, k nimž je zhodnocení zdravotního stavu požadováno.

Zdravotní stav zjišťuje posuzující lékař při lékařské prohlídce. Součástí lékařské prohlídky je:

  • vyšetření posuzované osoby posuzujícím lékařem, které obsahuje sběr informací z rodinné, osobní, sociální a pracovní anamnézy, informací o aktuálním zdravotním stavu, který je současně zjištěn klinickým vyšetřením, a to včetně orientačního vyšetření zraku, sluchu a orientačního neurologického a kožního vyšetření,

−při sběru informací z anamnézy je nutné se vždy zaměřit zejména na orgány nebo systémy, které budou činností zatíženy (tzv. cílové orgány) nebo jejichž kvalita je příslušnými standardy sledována,

  • zhodnocení výsledků odborných vyšetření ordinovaných posuzujícím lékařem, pokud tak stanoví právní předpis nebo pokud je to pro zjištění zdravotního stavu podle posuzujícího lékaře důvodné,

−pro potřeby posouzení zdravotní způsobilosti je nezbytnou součástí lékařské zprávy zhodnocení zdravotní způsobilosti nebo zdravotního stavu v rozsahu příslušné odbornosti,

  • zhodnocení výpisu ze zdravotnické dokumentace registrujícího poskytovatele, pokud k posouzení zdravotní způsobilosti nebo zhodnocení zdravotního stavu není určen jiný poskytovatel a posuzovaná osoba je registrována:

−v případě, kdy nedošlo ke změně zdravotního stavu a požádal o něj stejný poskytovatel, který již dříve lékařský posudek vydal, lze výpis nahradit potvrzením,

−lhůta pro vydání výpisu nebo potvrzení je 10 pracovních dnů ode dne obdržení žádosti,

−výpis lze použít nejdéle 90 dnů ode dne jeho vydání.

Zjištění zdravotního stavu, které je podkladem pro kvalifikovaný odhad kvality zdraví, musí být prokazatelně zdokumentováno ve zdravotnické dokumentaci vedené o posuzované osobě (dále jen "zdravotnická dokumentace").

Zdravotní nároky musí posuzující lékař stanovit kvalifikovaným odhadem podle obsahu žádosti o vydání lékařského posudku, proto musí vždy zhodnotit, zda žádost obsahuje veškeré odborně důvodné nebo předpisem stanovené údaje, popř. zda uváděné údaje jsou dostatečně konkrétní a nejsou zmatečné.

V rámci posudkové rozvahy posuzující lékař hodnotí, zda zjištěná kvalita zdraví splňuje předpoklad, že v souvislosti s výkonem činnosti nedojde ke škodě na zdraví, nebo ji porovná s příslušnými standardy. Stručný záznam o posudkové rozvaze a její závěr, popř. jeho zdůvodnění, jsou součástí záznamu ve zdravotnické dokumentaci.

Posouzení zdravotní způsobilosti nebo zdravotního stavu pro potřeby vydání lékařského posudku hradí ten, kdo o něj žádá, pokud z právního předpisu nevyplývá jinak.

Lékařský posudek

Pokud není zvláštním právním předpisem stanoveno jinak, je obsah lékařského posudku stanoven vyhláškou o zdravotnické dokumentaci a zákonem o specifických zdravotních službách. Vždy musí obsahovat identifikaci posuzované osoby, poskytovatele a posuzujícího lékaře, pořadové číslo nebo jiné evidenční označení, účel vydání, posudkový závěr, poučení o možnosti podat návrh na přezkoumání a právu vzdát se možnosti takovýto návrh podat, datum ukončení platnosti posudku, pokud je třeba na základě zjištěného zdravotního stavu nebo zdravotní způsobilosti omezit jeho platnost nebo pokud tak stanoví právní předpis, a datum vydání posudku. Podle zvláštního právního předpisu je např. do lékařského posudku potřebné doplnit druh prohlídky a údaje o pracovním zařazení, jedná-li se o lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práci, skupinu řidičského oprávnění, pokud je posuzována zdravotní způsobilost k řízení motorového vozidla, nebo kód a název oboru vzdělávání, je-li posuzována zdravotní způsobilost ke studiu, skupina zbrojního průkazu při posouzení zdravotní způsobilosti k vydání nebo držení zbrojního průkazu, nebo specifické údaje požadované při posuzování zdravotní způsobilosti příslušníků.

Ze závěru lékařského posudku pak musí být zřejmé, zda je posuzovaná osoba pro účel, pro který je posuzována, zdravotně způsobilá, zdravotně nezpůsobilá nebo zdravotně způsobilá s podmínkou, případně že pozbyla dlouhodobě zdravotní způsobilost, anebo zda její zdravotní stav splňuje předpoklady nebo požadavky, ke kterým byla posuzována.

Lékařský posudek:

  • musí být vydán, pokud není právním předpisem stanoveno jinak, do 10 pracovních dnů ode dne obdržení nebo ústního podání žádosti, přičemž lhůta do obdržení posledního potřebného podkladu pro posouzení zdravotní způsobilosti nebo zdravotního stavu neběží,

−vzhledem k této lhůtě se jeví jako užitečné, aby poskytovatel mohl prokázat datum, od kterého počala lhůta běžet, protože se zpravidla nebude shodovat s datem vystavení žádosti,

  • je vždy vydáván v písemné formě a jeho stejnopis je součástí zdravotnické dokumentace; z podnětu oprávněné osoby nebo vlastního podnětu lze v něm provádět opravy zřejmých nesprávností, které nemají vliv na jeho závěr, o opravě poskytovatel musí uvědomit oprávněné osoby,

  • se nevydá, jestliže se posuzovaná osoba odmítne podrobit lékařské prohlídce nebo vyšetření, které je její součástí; posuzující lékař tuto skutečnost zaznamená do zdravotnické dokumentace.

Pokud se posuzovaná osoba nepodrobila lékařské prohlídce za účelem dalšího posouzení zdravotní způsobilosti nebo zdravotního stavu ve stanoveném termínu bez uvedení vážného důvodu, hledí se na ni pro činnost, pro kterou měla být zdravotně posouzena, jako na zdravotně nezpůsobilou, nebo jako na osobu, která pozbyla dlouhodobě zdravotní způsobilost vykonávat dosavadní práci, anebo jako na osobu, jejíž zdravotní stav nesplňuje předpoklady nebo požadavky, ke kterým byl posuzován. Poskytovatel tuto skutečnost písemně sdělí oprávněným osobám, jimiž jsou posuzovaná osoba a osoba, která o posouzení zdravotní způsobilosti posuzované osoby za účelem vydání posudku oprávněně požádala.

Předání lékařského posudku

Poskytovatel, který lékařský posudek vydal, je povinen zajistit neprodleně jeho prokazatelné předání oprávněným osobám. Prokazatelným předáním lékařského posudku se rozumí jeho:

  • převzetí oprávněnou osobou stvrzené podpisem této osoby,

  • doručení poštou, přičemž doručení musí být doloženo doručenkou, nebo

  • doručení do datové schránky oprávněné osoby.

Lékařský posudek se též považuje za prokazatelně předaný, jestliže osoba oprávněná k převzetí posudku odmítne posudek převzít nebo jeho převzetí stvrdit podpisem. V tomto případě danou skutečnost zaznamená posuzující lékař do zdravotnické dokumentace a záznam podepíše posuzující lékař a další zdravotnický pracovník přítomný předání/převzetí posudku.

Doklad o převzetí lékařského posudku je nedílnou součástí zdravotnické dokumentace, a to včetně doručenky, z jejíhož obsahu by mělo být zřejmé, kterého lékařského posudku se týká, např. se vedle jména oprávněné osoby uvede též event. číslo lékařského posudku.

Osobě, která není oprávněnou osobou ve smyslu výše uvedeném, pokud jí uplatněním lékařského posudku vznikají práva nebo povinnosti, předává lékařský posudek posuzovaná osoba, pokud právní předpis nestanoví jinak. Tento způsob předání nelze použít v případech, kdy o lékařský posudek žádá jiná k tomu oprávněná osoba,

Nahrávám...
Nahrávám...