dnes je 15.4.2024

Input:

Novela vyhlášky o činnostech zdravotnických pracovníků

19.8.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.4
Novela vyhlášky o činnostech zdravotnických pracovníků

Mgr. Bc. Martin Kůs, advokát v Praze

Dne 1. července 2022 nabyla účinnosti vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 158/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Vyhláška").

Jak již název napovídá, jedná se o novelizaci vyhlášky o činnostech zdravotnických pracovníků, přičemž, jak bude patrné, jedná se o novelizaci poměrně rozsáhlou. S ohledem na značné množství změn bude předmětem tohoto článku zejména rekapitulace změn, které autor považuje za nejdůležitější.

Potřeba novelizovat Vyhlášku vyvstala již poté, co bylo novelizováno nařízení vlády č.  31/2010 Sb. , o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí (tato novela nabyla účinnosti již 1. září 2018). Toto nařízení do své úpravy zahrnulo nové obory specializačního vzdělávání, jejichž činnosti, resp. činnosti specialistů v těchto oborech specializačního vzdělávání, dosud nejsou upraveny vyhláškou.

Cílem předkládaného návrhu novely je též v návaznosti na nový zákon č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů ( zákon o léčivech ), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 89/2021 Sb."), který je účinný od 26. 5. 2021 a ukotvil pravomoc nelékařských zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí předepisovat vybrané zdravotnické prostředky, doplnit do vyhlášky o činnostech tuto pravomoc (předepisovat zdravotnické prostředky) zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí.

Novela vyhlášky dále upravuje též činnosti se vztahem k oblasti lékařského ozáření, jelikož výčet činností stanovený Vyhláškou (z roku 2011) je značně zastaralý a nepřesný, neodpovídá reálné praxi u poskytovatelů zdravotních služeb ani odborné přípravě zdravotnických pracovníků.

Současně poslední novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, provedená zákonem č. 371/2021 Sb., upravuje okolnosti a podmínky, při jejichž splnění je umožněna úhrada ze zdravotního pojištění vybraných zdravotnických prostředků poskytovaných v rámci ošetřovatelské péče, pokud byly předepsány všeobecnou sestrou nebo dětskou sestrou. Ministerstvo zdravotnictví v souvislosti s postupnou proměnou a pokrokem zdravotní péče, která zavádí nové diagnostické či léčebné postupy, a se zajištěním veřejného zdraví, považuje též za žádoucí upravit činnosti některých zdravotnických povolání a těsněji je provázat s potřebami praxe tak, aby bylo úpravou kompetencí zdravotnických pracovníků zaručeno co do rozsahu širší možné, a přitom kvalitní, poskytování zdravotní péče. V tomto směru je potřebné např. rozšířit rozsah kompetencí dětských sester, všeobecných sester, sester specialistek, biomedicínských techniků a biomedicínských inženýrů, zdravotnických pracovníků vykonávajících své povolání na úseku ochrany a podpory veřejného zdraví. Doplněním (rozšířením) kompetencí je cíleno na zajištění potřebné kvalitní a dostupné zdravotní péče1.

Dle předkladatele zmíněné novely Vyhlášky (Ministerstvo zdravotnictví) je hlavním důvodem jejího předložení potřeba legislativního ukotvení činností, které budou způsobilí vykonávat nelékařští zdravotničtí pracovníci – specialisti v oborech:

 • Transfúzní služba (Sestra pro péči v transfuzní službě),

 • Domácí péče a hospicová péče (Sestra pro domácí a hospicovou péči),

 • Ošetřovatelská péče v geriatrii (Sestra pro péči v geriatrii),

 • Intenzivní péče v pediatrii a neonatologii (Dětská sestra pro intenzivní péči v pediatrii a neonatologii),

 • Perioperační péče (Dětská sestra pro perioperační péči),

 • Ošetřovatelská péče v dětské a dorostové psychiatrii (Dětská sestra pro dětskou a dorostovou psychiatrii),

 • Domácí péče a hospicová péče (Dětská sestra pro domácí a hospicovou péči),

 • Ošetřovatelská pediatrická péče v klinických oborech (Dětská sestra pro péči v klinických oborech),

 • Perfuziologie (Perfuziolog) – pro povolání všeobecná sestra, dětská sestra, porodní asistentka, zdravotnický záchranář, biomedicínský technik, biomedicínský inženýr,

 • Výživa dětí a dospělých (Klinický nutriční terapeut),

 • Psychoterapie (Psychoterapeut).

Rekapitulace nejdůležitějších změn

Všeobecná sestra

Všeobecná sestra bez odborného dohledu a bez indikace, v souladu s diagnózou stanovenou lékařem nebo zubním lékařem poskytuje, případně zajišťuje základní a specializovanou ošetřovatelskou péči prostřednictvím ošetřovatelského procesu. Přitom zejména může:2

 • vyhodnocovat potřeby a úroveň soběstačnosti pacientů, projevů jejich onemocnění, rizikových faktorů, a to i za použití hodnoticích a měřicích technik používaných v ošetřovatelské praxi, zejména testů soběstačnosti, rizika vzniku proleženin, hodnocení bolesti, stavu vědomí, kognitivních funkcí a stavu výživy3,

 • sledovat a orientačně hodnotit fyziologické funkce pacientů, včetně saturace kyslíkem a srdečního rytmu, a další tělesné parametry za použití zdravotnických prostředků,

 • provádět ve spolupráci s fyzioterapeutem, ergoterapeutem a logopedem ve zdravotnictví rehabilitační ošetřování, zejména polohování, posazování, základní pasivní, dechová a kondiční cvičení, nácvik mobility a přemisťování, nácvik sebeobsluhy s cílem zvyšování soběstačnosti pacienta a cvičení týkající se rehabilitace poruch komunikace a poruch polykání a vyprazdňování a metody bazální stimulace s ohledem na prevenci a nápravu poruch funkce těla, včetně prevence dalších poruch z imobility,

 • provádět výměnu močového katetru u žen a dívek starších 3 let věku,

 • provádět výměnu periferního žilního katetru pacientům starším 3 let věku a jeho odstranění.

Při poskytování vysoce specializované ošetřovatelské péče může všeobecná sestra pod odborným dohledem všeobecné sestry se specializovanou způsobilostí v příslušném oboru nebo dětské sestry se specializovanou způsobilostí4 v příslušném oboru nebo porodní asistentky se specializovanou způsobilostí v příslušném oboru a v souladu s diagnózou stanovenou lékařem nebo zubním lékařem vykonávat činnosti podle odstavce 1 s výjimkou písmene q). Nově je tak sestrám umožněno (za splnění výše uvedených podmínek):

 • orientačně hodnotit sociální situaci pacienta, identifikovat potřebnost spolupráce sociálního nebo zdravotně-sociálního pracovníka a zprostředkovat pomoc v otázkách sociálních a sociálně-právních,

 • zajišťovat činnosti spojené s přijetím, přemisťováním a propuštěním pacientů,

 • poskytovat a zajišťovat psychickou podporu umírajícím a jejich blízkým a po stanovení smrti lékařem zajišťovat péči o tělo zemřelého a činnosti spojené s úmrtím pacienta,

 • zajišťovat stálou připravenost pracoviště včetně věcného a technického vybavení a funkčnosti zdravotnických prostředků,

 • doporučovat použití vhodných zdravotnických prostředků pro péči o stomie, chronické rány nebo při inkontinenci,

 • doporučovat vhodné kompenzační zdravotnické prostředky pro zajištění mobility a sebeobsluhy v domácím prostředí,

 • provádět výměnu močového katetru u žen a dívek starších 3 let věku,

 • provádět výměnu periferního žilního katetru pacientům starším 3 let věku a jeho odstranění.

Novela vyhlášky pak dále definuje tato nová oprávnění sestry:

Všeobecná sestra pod odborným dohledem lékaře nebo všeobecné sestry se specializovanou způsobilostí v příslušném oboru může na základě indikace lékaře podávat léčivé přípravky do epidurálního katetru pacientům starším 3 let věku.

Všeobecná sestra bez odborného dohledu a bez indikace v rozsahu své odborné způsobilosti může provádět výchovu a poradenství v oblastech podpory zdraví a zdravého způsobu života, včetně prevence vzniku, šíření a omezení výskytu onemocnění, připravovat programy ochrany a podpory zdraví a účastnit se v rozsahu své odborné způsobilosti jejich realizace.

Změny je pak možné objevit též v ust. § 4a vyhlášky č. 55/2011 Sb., týkající se praktické sestry.

Praktická sestra

Praktická sestra vykonává činnosti podle § 3 odst. 1 a dále bez odborného dohledu a bez indikace a v souladu s diagnózou stanovenou lékařem nebo zubním lékařem poskytuje nebo zajišťuje základní ošetřovatelskou péči. Přitom zejména může:

 • provádět ve spolupráci s fyzioterapeutem, ergoterapeutem, všeobecnou sestrou, dětskou sestrou a porodní asistentkou rehabilitační ošetřovatelství, zejména polohování, posazování, základní pasivní, dechová a kondiční cvičení, nácvik sebeobsluhy s cílem zvyšování soběstačnosti pacienta a metody bazální stimulace s ohledem na prevenci a nápravu poruch funkce, včetně prevence dalších poruch vyplývajících ze snížené mobility nebo imobility,

 • sledovat poruchy celistvosti kůže a stav sliznic,

 • při poskytování specializované ošetřovatelské péče může nově praktická sestra pod odborným dohledem všeobecné sestry, dětské sestry nebo porodní asistentky vykonávat činnosti:

  1. zajišťovat činnosti spojené s přijetím, přemisťováním a propuštěním pacientů,
  2. poskytovat a zajišťovat psychickou podporu umírajícím a jejich blízkým a po stanovení smrti lékařem zajišťovat péči o tělo zemřelého a činnosti spojené s úmrtím pacienta,

Výše uvedená oprávnění též platí pro poskytování vysoce specializované ošetřovatelské péče, která může praktická sestra vykonávat pod přímým vedením všeobecné sestry se specializovanou způsobilostí, dětské sestry se specializovanou způsobilostí nebo porodní asistentky se specializovanou způsobilostí.

Dětská sestra

Dětská sestra může vykonávat bez odborného dohledu na základě indikace lékaře nebo zubního lékaře činnosti při poskytování preventivní, diagnostické, léčebné, rehabilitační, neodkladné, paliativní a dispenzární péče. Přitom zejména připravuje děti všech věkových kategorií k diagnostickým a léčebným výkonům, na základě indikace lékaře nebo zubního lékaře je provádí nebo při nich asistuje, zajišťuje ošetřovatelskou péči při těchto výkonech a po nich; zejména může zavádět periferní žilní katetry dětem všech věkových kategorií s výjimkou nedonošených novorozenců.

Nově pak jsou inkorporována do Vyhlášky tato oprávnění:

 • Dětská sestra pod odborným dohledem dětské sestry se specializovanou způsobilostí v příslušném oboru může na základě indikace lékaře podávat léčivé přípravky do epidurálního katetru.

 • Dětská sestra bez odborného dohledu a bez indikace v rozsahu své odborné způsobilosti může provádět výchovu a poradenství v oblastech podpory zdraví a zdravého způsobu života, včetně prevence vzniku, šíření a omezení výskytu onemocnění, připravovat programy ochrany a podpory zdraví a účastnit se v rozsahu své odborné způsobilosti jejich realizace.

Radiologický asistent

Radiologický asistent (s ohledem na množství změn definováno zcela nově takto):

(1) Radiologický asistent vykonává činnosti podle § 3 odst. 1 a dále může bez odborného dohledu, bez indikace a v souladu s postupy stanovenými zákonem o specifických zdravotních službách pro poskytování zdravotních služeb, jejichž součástí je lékařské ozáření, (dále jen "postup lékařského ozáření"):

a) asistovat a instrumentovat při intervenčních výkonech,

b) přejímat, kontrolovat a ukládat zdravotnické prostředky,

c) provádět specifickou ošetřovatelskou péči poskytovanou v souvislosti s radiologickými výkony a

d) přejímat, kontrolovat a ukládat léčivé přípravky a manipulovat s nimi.

(2) Radiologický asistent, který je aplikujícím odborníkem s klinickou odpovědností za praktickou část lékařského ozáření, dále může bez odborného dohledu, bez indikace a v souladu s postupy lékařského ozáření provádět praktickou část lékařského ozáření při:

a) standardních skiagrafických zobrazovacích výkonech,

b) standardních mamografických zobrazovacích výkonech včetně screeningových,

c) peroperační skiaskopii a skiaskopii pro navigaci,

d) kostní denzitometrii,

e) diagnostických výkonech v zubní radiodiagnostice,

f) standardních léčebných ozařovacích technikách v radioterapii a

g) standardních diagnostických a léčebných výkonech v nukleární medicíně.

(3) Radiologický asistent dále může v souladu s postupy lékařského ozáření:

a) na základě indikace a pod přímým vedením radiologického asistenta s příslušnou specializovanou nebo zvláštní odbornou způsobilostí vykonávat činnosti uvedené v § 160 až 163,

b) na základě indikace a pod odborným dohledem lékaře aplikovat intravenózní léčiva nutná k provedení praktické části lékařského ozáření,

c) na základě indikace lékaře a pod odborným dohledem lékaře, sestry pro nukleární medicínu nebo odborného radiologického asistenta pro nukleární medicínu aplikovat radiofarmaka,

d) provádět činnosti na základě indikace a podle pokynů klinického radiologického fyzika se zvláštní odbornou způsobilostí pro radioterapii při plánování radioterapie,

e) bez odborného dohledu na základě indikace lékaře aplikovat léčivé přípravky nutné k provedení vyšetření trávicím traktem, dýchacími cestami, formou podkožních, kožních a nitrosvalových injekcí,

f) bez odborného dohledu na základě indikace lékaře provádět léčebné a zobrazovací výkony v radiologii, které využívají jiné fyzikální principy než ionizující záření, a

g) bez odborného dohledu na základě indikace lékaře zavádět periferní žilní katetry.

Radiologický technik

Radiologický technik (s ohledem na množství změn definováno zcela nově takto):

(1) Radiologický technik vykonává činnosti podle § 3 odst. 1 a dále bez odborného dohledu a v souladu s postupy lékařského ozáření může:

a) bez indikace kontrolovat dodržování požadavků, které jsou stanoveny jinými právními předpisy při používání radiologických zařízení a dalších souvisejících zdravotnických prostředků,

b) bez indikace provádět a vyhodnocovat zkoušky provozní stálosti zdroje ionizujícího záření a provozní zkoušky zobrazovacích a detekčních systémů v nukleární medicíně,

c) bez indikace provádět základní klinickou dozimetrii při diagnostických a léčebných postupech, včetně zaznamenávání a vyhodnocování dávek dodávaných pacientům za účelem ověření správnosti ozařovacích plánů a aktivit aplikovaných radiofarmak, a

d) na základě indikace lékaře, který je aplikujícím odborníkem, provádět praktickou část lékařského ozáření v brachyterapii s vysokým dávkovým příkonem (dále jen "HDR brachyterapie").

(2) Radiologický technik dále provádí činnosti související s praktickou a fyzikálně-technickou částí lékařského ozáření v souladu s postupy lékařského ozáření, na základě indikace a podle pokynů:

a) klinického radiologického fyzika při optimalizaci lékařského ozáření,

b) klinického radiologického fyzika při fyzikálně-technické části lékařského ozáření,

c) klinického radiologického fyzika se zvláštní odbornou způsobilostí pro radioterapii při plánování radioterapie, nebo

d) klinického radiologického fyzika se zvláštní odbornou způsobilostí pro nukleární medicínu při plánování terapeutických výkonů v nukleární medicíně.

Radiologický fyzik

Radiologický fyzik (s ohledem na množství změn definováno zcela nově takto):

(1) Radiologický fyzik vykonává činnosti podle § 3 odst. 1 a § 21.

(2) Radiologický fyzik dále může v souladu s postupy lékařského ozáření, na základě indikace a pod odborným dohledem klinického radiologického fyzika s příslušnou zvláštní odbornou způsobilostí:

a) poskytovat konzultace a poradenství a školit další zdravotnické pracovníky a

Nahrávám...
Nahrávám...