dnes je 20.7.2024

Input:

285/2002 Sb., Zákon o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon), ve znění účinném k 1.1.2024

č. 285/2002 Sb., Zákon o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon), ve znění účinném k 1.1.2024
ZÁKON
ze dne 30. května 2002
o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů
(transplantační zákon)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
228/2005 Sb.
(k 16.6.2005)
v § 21 odst. 1 doplňuji písm. i), v § 26 vkládá nový odst. 3; vkládá §§ 26a až 26g; v § 29 odst. 2 písm. a) doplňuje body 3 a 4
129/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
v § 3 odst. 3 písm. b) vkládá slova
296/2008 Sb.
(k 18.10.2008)
mění, celkem 30 novelizačních bodů
41/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
mění § 3 odst. 2 písm. b); ruší část druhou
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 30 odst. 4
375/2011 Sb.
(k 1.4.2012)
mění, celkem 30 novelizačních bodů
44/2013 Sb.
(k 1.4.2013)
mění, celkem 64 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
100/2017 Sb.
(k 29.4.2017)
mění, celkem 22 novelizačních bodů
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 26c odst. 4 a v části první ustanovení hlavy VIII
202/2017 Sb.
(k 1.11.2017)
mění § 3, § 18, § 19; vkládá § 5a a § 31a
97/2019 Sb.
(k 1.5.2019)
mění § 10a
277/2019 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 28b odst. 5
ve znění zák. č. 261/2021 Sb. a č. 177/2022 Sb.
609/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění § 30 odst. 2
261/2021 Sb.
(k 1.2.2022)
mění § 15 odst. 1 a ruší § 19
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
DAROVÁNÍ, ODBĚRY A TRANSPLANTACE TKÁNÍ A ORGÁNŮ
HLAVA I
OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
(1)  Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie21) a stanoví pravidla pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidských orgánů (dále jen „orgán”) určených k transplantaci do lidského těla za účelem zajištění vysoké úrovně ochrany lidského zdraví, a to při jejich darování, vyšetřování, charakterizaci, odběru, konzervaci, převozu a transplantaci.
(2)  Tento zákon dále upravuje podmínky darování, odběrů a transplantací tkání, buněk a orgánů prováděných výhradně za účelem poskytování zdravotních služeb1) . Jde-li o jakost a bezpečnost tkání a buněk, postupuje se podle zákona upravujícího lidské tkáně a buňky7a) .
§ 2
Základní pojmy
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a)  orgánem samostatná a životaschopná část lidského těla tvořená strukturovaným uspořádáním různých tkání, která má zachovánu svoji strukturu, cévní zásobení a schopnost vykonávat fyziologické funkce s významnou mírou autonomie; za orgán se rovněž považuje část orgánu, má-li v lidském těle sloužit stejnému účelu jako celý orgán, při zachování požadavků na strukturu a cévní zásobení,
b)  tkáněmi a buňkami stavební součásti lidského těla včetně pozůstatků získaných při chirurgických operacích, dále krvetvorné buňky získané z kostní dřeně, z periferní a pupečníkové krve, s výjimkou orgánů, krve a jejích složek, pohlavních buněk, embryonálních a fetálních tkání a orgánů, vlasů, nehtů, placenty a odpadových produktů tělního metabolismu (dále jen „tkáň”),
c)  možným dárcem pacient, u něhož se s ohledem na jeho zdravotní stav předpokládá smrt a možnost odběru tkáně nebo orgánu, nebo tělo zemřelé osoby, u níž byla prokázána smrt a u níž se předpokládá možnost odběru tkáně nebo orgánu,
d)  dárcem osoba, která daruje orgán nebo tkáň, ať už k darování dojde během života této osoby nebo po její smrti,
e)  smrtí nevratná ztráta funkce celého mozku, včetně mozkového kmene, nebo nevratná zástava krevního oběhu,
f)  čekatelem osoba evidovaná v Národním registru osob čekajících na transplantaci orgánů,
g)  příjemcem osoba přijímající transplantovaný orgán nebo tkáň,
h)  odběrem všechny zákroky nutné pro získání tkání nebo orgánů určených pro transplantaci včetně vyšetření za účelem posouzení zdravotní způsobilosti dárce a jeho přípravy na odběr,
i)  darováním darování orgánu nebo tkáně k transplantaci,
j)  transplantací proces směřující k obnovení specifických funkcí lidského organismu přenosem orgánu nebo tkáně od dárce do těla příjemce,
k)  charakterizací dárce shromáždění relevantních informací o charakteristických znacích dárce, které jsou potřebné k posouzení jeho zdravotní způsobilosti k darování orgánu nebo tkáně, za účelem provedení náležitého posouzení a minimalizace rizika pro příjemce a
Nahrávám...
Nahrávám...