dnes je 20.7.2024

Input:

374/2011 Sb., Zákon o zdravotnické záchranné službě, ve znění účinném k 1.12.2023

č. 374/2011 Sb., Zákon o zdravotnické záchranné službě, ve znění účinném k 1.12.2023
ZÁKON
ze dne 6. listopadu 2011
o zdravotnické záchranné službě
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
385/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
vkládá nový § 28a
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 25, § 26 a § 27
371/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění § 6
374/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění § 3, § 4, § 11, § 23 a ruší § 29
409/2023 Sb.
(k 1.12.2023)
mění § 22 písm. b) bod 2
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje podmínky poskytování zdravotnické záchranné služby, práva a povinnosti poskytovatele zdravotnické záchranné služby, povinnosti poskytovatelů akutní lůžkové péče k zajištění návaznosti jimi poskytovaných zdravotních služeb na zdravotnickou záchrannou službu, podmínky pro zajištění připravenosti poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí1) a krizových situací2) a výkon veřejné správy v oblasti zdravotnické záchranné služby.
§ 2
Základní ustanovení
(1)  Zdravotnická záchranná služba je zdravotní službou3) , v jejímž rámci je na základě tísňové výzvy, není-li dále stanoveno jinak, poskytována zejména přednemocniční neodkladná péče osobám se závažným postižením zdraví nebo v přímém ohrožení života. Součástí zdravotnické záchranné služby jsou další činnosti stanovené tímto zákonem.
(2)  Na poskytování zdravotnické záchranné služby se použijí ustanovení zákona o zdravotních službách, nestanoví-li tento zákon jinak.
§ 3
Vymezení některých pojmů
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a)  závažným postižením zdraví náhle vzniklé onemocnění, úraz nebo jiné zhoršení zdravotního stavu, které působí prohlubování chorobných změn, jež mohou vést bez neprodleného poskytnutí zdravotnické záchranné služby ke vzniku dlouhodobých nebo trvalých následků, případně až k náhlé smrti, nebo náhle vzniklá intenzivní bolest nebo náhle vzniklé změny chování a jednání postiženého ohrožující zdraví nebo život jeho samého nebo jiných osob,
b)  přímým ohrožením života náhle vzniklé onemocnění, úraz nebo jiné zhoršení zdravotního stavu, které vede nebo bez neprodleného poskytnutí zdravotnické záchranné služby by mohlo vést k náhlému selhání některé ze základních životních funkcí lidského organismu,
c)  tísňovou výzvou vyhodnocená tísňová komunikace na národní tísňové číslo 155 nebo výzva předaná operačním střediskem jiné složky integrovaného záchranného systému,
d)  cílovým poskytovatelem akutní lůžkové péče nejblíže dostupný poskytovatel akutní lůžkové péče, který je způsobilý odborně zajistit pokračování poskytování zdravotní péče pacientovi, odpovídající závažnosti postižení zdraví nebo přímému ohrožení života,
e)  přednemocniční neodkladnou péčí neodkladná péče poskytovaná pacientovi na místě vzniku závažného postižení zdraví nebo přímého ohrožení života (dále jen „místo události”) a během jeho přepravy k cílovému poskytovateli akutní lůžkové péče.
§ 4
Vymezení zdravotnické záchranné služby
Zdravotnická záchranná služba zahrnuje tyto činnosti:
a)  nepřetržitý kvalifikovaný bezodkladný příjem tísňové komunikace na národní tísňové číslo 155 a výzev předaných operačním střediskem jiné základní složky integrovaného záchranného systému operátorem zdravotnického operačního střediska nebo pomocného operačního střediska,
b)  vyhodnocování stupně naléhavosti tísňové komunikace, rozhodování o nejvhodnějším okamžitém řešení tísňové výzvy podle zdravotního stavu pacienta, rozhodování o vyslání
Nahrávám...
Nahrávám...