dnes je 11.8.2022

Input:

Značení odpadů ze zdravotní a veterinární péče

5.4.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.8.4
Značení odpadů ze zdravotní a veterinární péče

Ing. Petr Šulc

Vyhláška č. 273/2021 Sb., ve svém § 72 odst. 2 písm. e) stanovuje povinnost označení odpadů ze zdravotní a veterinární péče časem vzniku odpadu, konkrétním oddělením, kde odpad vznikl, jménem osoby zodpovědné za nakládání a označení, údajem o hmotnosti odpadu a údajem o dalším způsobu nakládání. Týká se tato povinnost všech nebezpečných odpadů včetně například odpadního amalgámu nebo dokonce komunálního odpadu, který je také podle § 72 odst. 1 písm. e) mezi tyto odpady zařazen?

Povinnosti dle § 72 vyhlášky č. 273/2021 Sb.

Bohužel naše nová právní úprava vznikala pod časovým tlakem. Čerstvě publikovaný zákon o odpadech po pouhé osmidenní legisvakanci nabyl 1. 1. 2021 účinnosti, ale bez potřebných prováděcích předpisů. Tlak na jejich rychlé zpracování, projednání a publikování byl tak vysoký a zřejmě i proto zde nalézáme nedokonalosti a chyby.

V případě ustanovení § 72 odst. 2 vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (dále také "vyhláška") se jedná o speciální úpravu technických požadavků na soustřeďování odpadů ze zdravotní nebo veterinární péče, která doplňuje obecnou úpravu, provedenou § 5 vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady.

Z hlediska požadavku na uvedení údaje dle § 72 odst. 2 písm. e) bod 1 nestanovila prováděcí vyhláška žádné výjimky ve vztahu k určitým odpadům, definovaným v § 88 písm. a) NZOO nebo uvedeným v § 72 odst. 1 vyhlášky č. 273/2021 Sb. Žádné vysvětlení nenalezneme ani v důvodové zprávě k návrhu vyhlášky. To znamená, že tato úprava se vztahuje na všechny odpady ze zdravotní a veterinární péče.

Údaj o čase vzniku odpadu

Požadavek na uvedení údaje o čase vzniku odpadu má skutečně význam u odpadů, u kterých je nutné zajistit celý proces soustřeďování a dalšího nakládání až po závěrečné odstranění odpadu ve stanoveném časovém limitu, požadovaném platnou právní úpravou. Takovými jsou například odpady infekční, vysoce infekční nebo ostré předměty.

U dalších odpadů, byť kategorie nebezpečný (nepoužitá léčiva, chemický odpad, odpadní amalgán), nebo dokonce v případě komunálních odpadů (komunální odpad je zařazen mezi odpady ze zdravotní a veterinární péče v § 72 odst. 1 písm. e) vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady), takové označení časem vzniku odpadu postrádá smysl, ale vyhláška jej vyžaduje.

Navíc ustanovení § 72 odst. 3 vyhlášky stanoví požadavek na denní režim odstraňování odpadu z pracoviště zdravotnického zařízení (Odpady se z pracoviště zdravotnického zařízení nebo místa poskytování veterinární péče odstraňují denně). Odvoz odpadů z jednotlivých pracovišť musí provozovatel zařízení zajistit tedy minimálně 1x za 24 hodin. Na exponovaných pracovištích (např. pracovištích akutní lůžkové péče intenzivní a v místnostech, kde je prováděn odběr biologického materiálu, se úklid provádí třikrát denně – viz § 10 odst. 1 vyhlášky č. 306/2012 Sb.). Tomuto režimu může odpovídat i vyšší frekvence odvozu odpadu z těchto exponovaných pracovišť pro centrální soustředění ze zařízení.

Pozn. 1) pracovištěm je míněno například konkrétní oddělení lůžkového zdravotnického zařízení, nikoli zdravotnické zařízení jako celek a v případě ambulatních zařízení to mohou být i jednotlivé ordinace lékařů. Je zřejmé, že z těchto pracovišť je odpad zpravidla dále soustřeďován na místech k tomu určených v rámci zařízení.

Pozn. 2) v ustanovení § 72 odst. 3 vyhlášky č. 273/2021 Sb., je použit termín "odstraňují", který vychází zřejmě z terminologie vyhlášky č. 306/2021 Sb. a neodpovídá termínu "odstranění" tak, jak jej definuje § 11 odst. 1 písm. o) NZOO a znamená odvoz v rámci zdravotnického zařízení zpravidla na centrální místo soustřeďování těchto odpadů.

Pro vysoce infekční odpad stanoví § 72 odst. 4 vyhlášky č. 273/2021 Sb., přísný požadavek na bezprostřední úpravu po vzniku odpadu (dekontaminací certifikovaným technologickým zařízením). V ostatních případech je zřejmé, že uvedení času vzniku odpadu postrádá smysl, neboť nakládání s nimi nemá stanoveny žádné časové lhůty pro předání odpadu od původce do zařízení oprávněné osoby a není

Nahrávám...
Nahrávám...