Input:

Vstupní cena majetku

24.6.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.2.5.2
Vstupní cena majetku

Ing. Ivan Macháček

Daňové odpisy se stanoví ze vstupní ceny

Při zařazení majetku do obchodního majetku je velmi důležité správné stanovení vstupní ceny. Součástí vstupní ceny je i technické zhodnocení provedené po uvedení věci do stavu způsobilého k obvyklému užívání (s výjimkou technického zhodnocení provedeného na nemovité kulturní památce a na hmotném majetku vyloučeném z odpisování), nejpozději však v prvním roce odpisování.

Způsoby stanovení vstupní ceny

Stanovení vstupní ceny hmotného majetku (§ 29 ZDP) se liší podle toho, jakým způsobem byl hmotný majetek pořízen.

Je-li hmotný majetek pořízen úplatně, je jeho vstupní cenou pořizovací cena. Pořizovací cenou se rozumí cena, za kterou byl majetek pořízen, zvýšená o náklady související s pořízením hmotného majetku. Za majetek pořízený úplatně se považuje majetek nabytý koupí nebo směnou. Pro poplatníka daně z příjmů fyzických osob platí pro stanovení vstupní ceny úplatně pořízeného nemovitého a movitého majetku následující specifická úprava vyplývající z § 29 odst. 1 písm. a) ZDP:

  • U movitého majetku, který poplatník daně z příjmů fyzických osob pořídil úplatně v době kratší než 1 rok před vložením do obchodního majetku, je vstupní cenou pořizovací cena.

  • U movitého majetku, který poplatník daně z příjmů fyzických osob pořídil úplatně v době delší než 1 rok před jeho vložením do obchodního majetku, je vstupní cenou reprodukční pořizovací cena majetku, s výjimkou majetku nabytého formou finančního leasingu.

  • U nemovitého majetku, který poplatník daně z příjmů fyzických osob pořídil úplatně v době kratší než 5 let před jeho vložením do obchodního majetku nebo v době kratší než 5 let před zahájením nájmu, je vstupní cenou pořizovací cena majetku, přičemž se pořizovací cena zvyšuje o náklady prokazatelně vynaložené na opravy a technické zhodnocení tohoto majetku.

  • U nemovitého majetku, který poplatník daně z příjmů fyzických osob pořídil úplatně v době delší než 5 let před jeho vložením do obchodního majetku nebo v době delší než 5 let před zahájením nájmu, je vstupní cenou reprodukční pořizovací cena majetku.

Příklad – vstupní cena podle data vložení do obchodního majetku

V prosinci 2016 zakoupil lékař ze soukromých prostředků osobní automobil za pořizovací cenu 480 000 Kč. Lékař zvažuje vložit tento osobní automobil do obchodního majetku a uplatňovat daňové odpisy do daňových výdajů.

Vložení do obchodního majetku k 1. 1. 2017

Vstupní cenou, ze které bude osobní automobil odpisován po dobu 5 let počínaje zdaňovacím obdobím roku 2017, bude pořizovací cena automobilu 480 000 Kč.

Vložení do obchodního majetku k 1. 1. 2018

Vstupní cenou již nebude pořizovací cena, ale reprodukční pořizovací cena. Na základě znaleckého posudku je podle zákona o oceňování majetku oceněn osobní automobil ke dni vložení do obchodního majetku např. na 410 000 Kč. V tomto případě může podnikatel odpisovat automobil pouze ze vstupní ceny 410 000 Kč po dobu 5 let počínaje zdaňovacím obdobím roku 2018.

Příklad – vstupní cena garáže vložené do obchodního majetku

V roce 2013 zakoupil občan ze soukromých prostředků garáž za pořizovací cenu 125 000 Kč. V roce 2016 zakoupil osobní automobil, který vložil do svého obchodního majetku a používá ho k podnikání (praktický lékař) a k soukromým účelům.

Řešení:

Lékař může v roce 2016 vložit do obchodního majetku i garáž, ve které má umístěn osobní automobil vložený do obchodního majetku. Daňové odpisy z garáže bude uplatňovat počínaje zdaňovacím obdobím roku 2016 rovnoměrným nebo zrychleným způsobem ze vstupní ceny 125 000 Kč, protože od pořízení garáže neuplynulo 5 let. Nemůže však uplatnit roční daňové odpisy garáže v plné výši, ale musí je krátit obdobně jako u daňových odpisů automobilu v poměru počtu ujetých kilometrů pro soukromé účely k celkovému počtu najetých kilometrů za zdaňovací období.

V případě pořízení nebo vyrobení hmotného majetku