Input:

Vedení daňové evidence

4.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.1.5
Vedení daňové evidence

Ing. Ivan Macháček

Osoby, které vedou daňovou evidenci

Daňovou evidenci vedou fyzické osoby s příjmy ze samostatné činnosti zdaňované dle § 7 ZDP,

 • které se ve smyslu zákona o účetnictví nestanou účetní jednotkou a nejsou tudíž povinny vést účetnictví,

 • a které neuplatňují výdaje procentem z příjmů podle § 7 odst. 7 ZDP.

Obsah daňové evidence

Vedení daňové evidence je vymezeno v ustanovení § 7b ZDP. Daňová evidence zajišťuje zjištění základu daně z příjmů.

Daňová evidence obsahuje údaje o:

 • příjmech a výdajích v členění potřebném pro zjištění základu daně,

 • majetku a dluzích.

ZDP ani pokyn GFŘ č. D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení ZDP však nestanovují ani formu vedení daňové evidence, ani způsob jejího vedení. Nejsou předepsány žádné knihy o majetku a dluzích, ani karty o majetku, ani peněžní deník, pokladní knihy apod. Z toho vyplývá, že poplatník si sám stanoví formu a způsob vedení daňové evidence tak, aby tato evidence zajistila její zákonem daný obsah (může si zvolit obdobné způsoby používané pro dřívější vedení jednoduchého účetnictví).

Pro obsahové vymezení složek majetku v daňové evidenci se použijí § 6 až § 9 vyhlášky č. 500/2002 Sb., pokud ZDP nestanoví jinak.

Ocenění majetku a dluhů pro účely daňové evidence

Zákon o daních z příjmů stanoví následující ocenění majetku a dluhů v daňové evidenci:

 • hmotný majetek se oceňuje podle § 29 ZDP,

 • pohledávky se oceňují podle § 5 odst. 9 ZDP – hodnotou pohledávky se rozumí jmenovitá hodnota, u pohledávky nabyté postoupením se hodnotou pohledávky rozumí pořizovací cena a u pohledávky nabyté bezúplatně (děděním nebo darováním) se hodnotou pohledávky rozumí cena zjištěná ke dni jejího nabytí podle zákona o oceňování majetku (u poplatníků, kteří jsou plátci DPH nebo jimi byli v době vzniku pohledávky, se jmenovitá hodnota pohledávky snižuje o výši DPH, pokud byla splněna vlastní daňová povinnost na výstupu),

 • ostatní majetek se oceňuje pořizovací cenou, je-li pořízen úplatně, nebo vlastními náklady, je-li pořízen ve vlastní režii, nebo cenou zjištěnou podle zákona o oceňování majetku ke dni nabytí u majetku získaného bezúplatně (děděním nebo darem),

 • dluhy se oceňují při jejich vzniku jmenovitou hodnotou a při převzetí dluhu jeho pořizovací cenou,

 • peněžní prostředky a ceniny se oceňují jejich jmenovitými hodnotami,

 • u majetku pořízeného formou finančního leasingu se do pořizovací ceny zahrnou i výdaje s jeho pořízením související, hrazené uživatelem (doprava, clo, montáž, provize),

 • pořizovací cenou pozemku je cena včetně porostu, pokud se nejedná o pěstitelský celek trvalých