dnes je 11.8.2022

Input:

Ukončení soukromé lékařské praxe

7.6.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.2.15.1
Ukončení soukromé lékařské praxe

Ing. Ivan Macháček

Nutnost úpravy základu daně

Důvody ukončení soukromé lékařské praxe mohou být různé, buď lékař odchází do starobního důchodu a nechce již dále podnikat, nebo je dlouhodobě nemocen a nemoc mu brání v podnikání, popř. má jiné rodinné či ekonomické důvody pro ukončení podnikání, resp. odjíždí na dlouhodobou stáž nebo za rodinou mimo území ČR.

Lékař vede účetnictví

Lékař, který vede účetnictví, ukončí svou činnost

Při ukončení podnikatelské činnosti podnikatelem, který vede účetnictví, postupuje poplatník dle bodu 1 § 23 odst. 8 písm. b) ZDP a upraví svůj výsledek hospodaření za zdaňovací období (část zdaňovacího období) předcházející dni ukončení činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti následovně:

  • zvýší účetní výsledek hospodaření

o zůstatky vytvořených rezerv podle zákona o rezervách, o zůstatky vytvořených opravných položek, o přijaté zálohy, které by byly zúčtovány prostřednictvím účtů výnosů, pokud o částkách z daného titulu nebylo zároveň účtováno prostřednictvím dohadných účtů, dále o zůstatky účtu výnosů příštích období a výdajů příštích období.

  • sníží účetní výsledek hospodaření

o zaplacené zálohy, které by byly zúčtovány prostřednictvím účtů nákladů, pokud o částkách z daného titulu nebylo zároveň účtováno prostřednictvím dohadných položek, dále o zůstatky účtu příjmů příštích období a nákladů příštích období.

Nájemné (smlouva o nájmu, operativní leasing) a úplata (z titulu finančního leasingu) se do základu daně zahrne pouze v poměrné výši připadající ze sjednané doby na příslušné zdaňovací období do ukončení činnosti, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti.

Příklad – Ukončení lékařské praxe u osoby, která vede účetnictví

Soukromý lékař hodlá v roce 2022 ukončit svou lékařskou praxi, protože odchází do starobního důchodu. Lékař vede účetnictví. Na účtu 451 má ke dni ukončení činnosti zaúčtovanou částku ve výši 60 000 Kč jako rezervu na opravu ordinace umístěné ve vlastním bytovém domě.

Řešení:

Lékař musí v řádném termínu pro podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2022 zvýšit základ daně o částku 60 000 Kč. Termín podání přiznání je do 1. 4. 2023 (resp. 2. 5. 2023 při podání daňového přiznání elektronicky), i když dojde k ukončení podnikání v průběhu roku 2022 nebo až k 31. 12. 2022.

Lékař vede daňovou evidenci

Lékař, který vede daňovou evidenci, ukončí svou činnost

Poplatník s příjmy ze samostatné činnosti zdaňované dle § 7 ZDP, který vede daňovou evidenci podle § 7b ZDP a ukončí své podnikání, postupuje podle bodu 2 § 23 odst. 8 písm. b) ZDP. Musí upravit rozdíl mezi příjmy a výdaji, z něhož se vychází pro zjištění základu daně za zdaňovací období (část zdaňovacího období) předcházející dni ukončení činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti. Úprava rozdílu příjmů a výdajů (základu daně) obsahuje položky zvyšující základ daně a položky snižující základ daně.

Zvýšení základu daně

1) položky zvyšující základ daně:

  • hodnota pohledávek, které by při úhradě byly zdanitelným příjmem, s výjimkou pohledávek za dlužníkem dle § 24 odst. 2 písm. y) ZDP a s výjimkou zaplacených záloh. Pokud fyzická osoba obdrží pohledávky, o které zvýšila základ daně při ukončení činnosti, které byly plně nebo částečně uhrazeny v následujících zdaňovacích obdobích, kdy již neprovozuje samostatnou činnost nebo nájem, bude postupovat dle § 23 odst. 4 písm. d) ZDP. Zde se říká, že do základu daně se nezahrnují částky, které již byly u téhož poplatníka zdaněny podle zákona; to znamená, že výše takto následně uhrazené pohledávky již neovlivní jeho zdanitelný příjem.

  • cena nespotřebovaných zásob v pořizovací ceně zjištěná z inventární knihy zásob. Je tomu tak proto, že při zakoupení zásob poplatník, který vede daňovou evidenci, uplatní tento nákup zásob v plné výši jako své daňové výdaje v tom zdaňovacím období, kdy zásoby pořídil a zaplatil. Při dalším prodeji nespotřebovaných zásob po ukončení podnikání se zahrne do základu daně jako ostatní příjmy dle § 10 ZDP ke zdanění pouze rozdíl, o který převyšuje cena, za kterou byly nespotřebované zásoby prodány, cenu nespotřebovaných zásob zahrnutých do základu daně a to v případě, že k prodeji těchto zásob dojde do pěti let po ukončení podnikatelské činnosti. Při pozdějším prodeji nespotřebovaných zásob jsou tyto movité věci od daně z příjmů osvobozeny dle § 4 odst. 1 písm. c) ZDP. Drobný hmotný majetek není považován za zásoby a při ukončení samostatné činnosti není nutno upravit základ daně o cenu evidovaného drobného hmotného majetku.

  • zůstatky vytvořených rezerv na opravy hmotného majetku, které je nutno v plné výši zahrnout do základu daně.

Snížení základu daně

2) položky snižující základ daně:

  • hodnota dluhů, které by při úhradě byly výdajem na dosažení, zajištění a udržení příjmů, s výjimkou přijatých záloh.

Úplata z finančního leasingu se do základu daně zahrne pouze v poměrné výši připadající ze sjednané doby na příslušné zdaňovací období do ukončení samostatné činnosti.

Příklad – Ukončení lékařské praxe u osoby, která vede daňovou evidenci

Soukromý lékař vede daňovou evidenci a za rok 2022 vyčíslí základ daně z lékařské praxe ve výši 450 000 Kč. Ke dni 31. 12. 2022 ukončí svou soukromou lékařskou praxi a od 1. 1. 2023 nastupuje jako primář do fakultní nemocnice. K 31. 12. 2022 má v evidenci neuhrazené pohledávky ve výši 145 000 Kč a nezaplacené dluhy z titulu opravy ordinace ve výši 35 000 Kč. Na inventárních kartách zásob má nespotřebované zásoby zdravotního materiálu ve výši 28 000 Kč.

Řešení:

Poplatník musí upravit v daňovém přiznání za zdaňovací období 2022 základ daně následovně:

1. zvýšení základu daně:

- o výši neuhrazených pohledávek  145 000 Kč 
- o výši materiálu na skladě  28 000 Kč 
- celkem zvýšení základu daně  173 000 Kč 

2. snížení základu daně:

- o výši nezaplacených dluhů  35 000 Kč 

Lékař musí zvýšit základ daně za zdaňovací období roku 2022 z důvodu ukončení podnikatelské činnosti o částku:

173 000 Kč – 35 000 Kč = 138 000 Kč

Jeho

Nahrávám...
Nahrávám...