dnes je 11.8.2022

Input:

Slevy na dani u poplatníka

10.1.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.3.9.1
Slevy na dani u poplatníka

Ing. Ivan Macháček

Přehled slev na dani z příjmů u fyzických a právnických osob

Z vypočtené daně z příjmů fyzických a právnických osob lze uplatnit následující možné slevy na dani:

Druh slevy Ustanovení ZDP Uplatnění u FO Uplatnění u PO
Sleva z důvodu zaměstnání zaměstnanců se zdravotním postižením a s těžším zdravotním postižením § 35 ANO ANO
Sleva poskytnutá v rámci investičních pobídek § 35a
§ 35b
ANO ANO
Slevy u poplatníka daně z příjmů fyzických osob § 35ba ANO NE
Sleva v souvislosti s daňovým zvýhodněním na vyživované dítě § 35c
§ 35d
ANO NE

V této kapitole si blíže rozebereme uplatnění slevy u poplatníka daně z příjmů fyzických osob podle § 35ba ZDP.

Přehled slev podle § 35ba ZDP

Každý poplatník daně z příjmů fyzických osob může uplatnit za zdaňovací období slevy na dani, specifikované v § 35ba odst. 1 ZDP, v následující výši:

Slevy na dani podle § 35ba odst. 1 ZDP Sleva na dani v Kč za zdaňovací období 2021 Sleva na dani v Kč za zdaňovací období 2022
základní sleva na poplatníka – písm. a) 27 840 30 840
sleva na manžela – písm. b) 24 840 24 840
základní sleva na invaliditu – písm. c) 2 520 2 520
rozšířená sleva na invaliditu – písm. d) 5 040 5 040
sleva na držitele průkazu ZTP/P – písm. e) 16 140 16 140
sleva na studenta – písm. f) 4 020 4 020
sleva za umístění dítěte – písm. g) maximálně 15 200 maximálně 16 200
sleva na evidenci tržeb – písm. h) maximálně 5 000 maximálně 5 000

Tyto slevy na dani může uplatnit jak poplatník s příjmy ze závislé činnosti, tak poplatník s příjmy ze samostatné činnosti či poplatník pouze s příjmy z kapitálového majetku, z nájmu nebo poplatník, který má pouze ostatní příjmy podléhající zdanění podle § 10 ZDP. Sleva na dani podle § 35ba odst. 1 písm. a), g) a h) ZDP je roční slevou na dani, slevy na dani podle § 35ba odst. 1 písm. b) až f) ZDP lze uplatnit ve výši jedné dvanáctiny roční slevy za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku byly splněny podmínky pro uplatnění nároku na snížení daně.

Uplatnění slev u zaměstnance

Pokud jde o poplatníka s příjmy ze závislé činnosti, který učinil u svého zaměstnavatele prohlášení k dani na příslušné zdaňovací období podle § 38k odst. 4 ZDP, sníží zaměstnavatel vypočtenou měsíční zálohu na daň vypočtenou z hrubé mzdy nejprve o částku odpovídající jedné dvanáctině částky stanovené v § 35ba odst. 1 písm. a), c) až f) ZDP a následně o prokázanou částku měsíčního daňového zvýhodnění na vyživované dítě žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti. Ke slevě na dani na manželku (manžela) podle § 35ba odst. 1 písm. b) ZDP a ke slevě za umístění dítěte podle § 35ba odst. 1 písm. g) ZDP přihlédne plátce daně až při ročním zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období.

U poplatníka, který neučinil u zaměstnavatele prohlášení k dani podle § 38k odst. 4 ZDP, nepřihlédne zaměstnavatel při výpočtu měsíční zálohy na daň ze závislé činnosti k žádné měsíční slevě na dani podle § 35ba ZDP ani k měsíčnímu daňovému zvýhodnění.

Uplatnění slev v daňovém přiznání

Poplatník daně z příjmů fyzických osob, který je ze zákona povinen podat po skončení zdaňovacího období (kalendářní rok) daňové přiznání, si všechny slevy uvedené v § 35ba ZDP uplatní v rámci daňového přiznání.

Základní sleva na dani na poplatníka

Uplatnění základní slevy na dani na poplatníka

Sleva na dani na poplatníka ve výši 30 840 Kč ročně přísluší každé fyzické osobě, která podléhá zdanění daní z příjmů. Výše slevy je stejná bez ohledu na to, kolik měsíců poplatník pobíral ve zdaňovacím období zdanitelný příjem. Poplatník, který podává přiznání k dani z příjmů fyzických osob, si tuto slevu na dani uplatní v daňovém přiznání za příslušné zdaňovací období (kalendářní rok) po vypočtení daně ze základu daně.

Výhoda uplatnění roční slevy na dani na poplatníka

U poplatníka s příjmy ze závislé činnosti, který učinil prohlášení k dani podle § 38k odst. 4 ZDP na příslušné zdaňovací období, sníží plátce daně (zaměstnavatel) vypočtenou měsíční zálohu na daň o prokázanou měsíční slevu na dani podle § 35ba ZDP ve výši 2 570 Kč. Při ročním zúčtování záloh a daňového zvýhodnění provede poslední plátce odečet roční slevy na dani ve výši 30 840 Kč, což se promítne pozitivně jako přeplatek daně u zaměstnanců, kteří byli v průběhu zdaňovacího období delší dobu nemocní a nepobírali zdanitelnou mzdu, a tudíž jim nemohla být odečtena poměrná měsíční část slevy na poplatníka. Pozitivně se uplatnění roční slevy na poplatníka promítne rovněž u studentů, kteří byli na prázdninové brigádě a požádají posledního zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění.

Příklad – nástup absolventa lékařské fakulty do zaměstnání

Na polikliniku nastoupí dne 1. 10. 2022 absolvent lékařské fakulty UP v Olomouci. Jakou výši slevy zahrne zaměstnavatel při ročním zúčtování daně?

Při výpočtu měsíční zálohy na daň odečte zaměstnavatel od vypočtené daně částku 2 570 Kč jako měsíční slevu na dani na poplatníka, pokud poplatník učinil prohlášení k dani podle § 38k odst. 4 ZDP. Při ročním zúčtování záloh a daňového zvýhodnění odečte zaměstnavatel od vypočtené daně za rok 2022 (za měsíce říjen–prosinec) plnou výši základní slevy na dani na poplatníka, tedy částku 30 840 Kč. Vzniklý přeplatek na dani bude zaměstnanci vrácen.

Příklad – zahájení podnikání starobního důchodce koncem zdaňovacího období

Lékař pobírající již starobní důchod (s měsíčním důchodem 15 800 Kč) zahájí v prosinci 2022 provozování soukromé lékařské praxe jako podnikající fyzická osoba. Za jeden měsíc roku 2022 dosáhne z titulu svého podnikání základ daně z příjmů 110 500 Kč.

V daňovém přiznání za rok 2022 uvede poplatník vypočtenou daň z příjmů 16 575 Kč. Přestože poplatník podniká za zdaňovací období roku 2022 pouze jeden měsíc, může si uplatnit plnou výši roční základní slevy na dani na poplatníka 30 840 Kč, takže jeho daňová povinnost bude nulová.

Příklad – dlouhodobá nemoc zaměstnance

Poplatník daně z příjmů ze závislé činnosti byl v průběhu roku 2022 dlouhodobě nemocen, takže pobíral mzdu jen po 2 měsíce. Zaměstnanec u svého zaměstnavatele učinil prohlášení k dani. Při stanovení zálohy na daň za tyto dva měsíce byla zaměstnavatelem zohledněna vždy měsíční sleva na dani na poplatníka ve výši 2 570 Kč. Po ukončení roku zaměstnanec požádal zaměstnavatele o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění, protože kromě mzdy jiné příjmy nemá.

V rámci ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění zaměstnavatel odečte od vypočtené daně ze závislé činnosti plnou výši roční základní slevy na dani na poplatníka 30 840 Kč, přestože v průběhu roku byla odečtena v rámci záloh na daň částka:

2 x 2 570 Kč = 5 140 Kč.

Zaměstnanci tak vznikne přeplatek na dani, který bude podle § 38ch odst. 5 ZDP zaměstnavatelem vrácen nejpozději při zúčtování mzdy za měsíc březen 2023.

Sleva na dani na manžela

Uplatnění slevy na dani na manžela

Sleva na dani na manžela žijícího s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti činí 24 840 Kč ročně, přičemž ji může poplatník uplatnit pouze tehdy, pokud manžel nemá vlastní příjem přesahující za zdaňovací období 68 000 Kč. Pokud je tento vlastní příjem manžela za zdaňovací období vyšší než 68 000 Kč, pak slevu na dani na manžela nelze druhým manželem uplatnit. Zákonem č. 170/2017 Sb. se zpřesňuje, že pokud byl manželovi přiznán nárok na průkaz ZTP/P, zvyšuje se částka 24 840 Kč na dvojnásobek.

Podle § 35ba odst. 1 písm. b) ZDP ve znění před úpravou provedenou zákonem č. 170/2017 Sb. se sleva na manželku (manžela) zvyšovala na dvojnásobek, pokud byla manželka (manžel) držitelem průkazu ZTP/P, přičemž na průkazech ZTP/P je uvedeno datum vydání průkazu, nikoliv den, od kterého byl průkaz osobě se zdravotním postižením označený symbolem "ZTP/P" přiznán. Nová úprava v § 35ba odst. 1 písm. b) ZDP řeší nerovnost mezi jednotlivými poplatníky v situacích, kdy byl oběma přiznán průkaz ZTP/P od téhož data, ale z nějakých důvodů (např. jiné datum podání žádosti o průkaz, nemoc úřední osoby vystavující průkaz, organizační či technické problémy) je u nich na průkazu ZTP/P uvedeno rozdílné datum vydání průkazu (jedna osoba má tak nárok na slevu od jiného data než druhá). Ve spojení s úpravou § 38l odst. 2 písm. a) ZDP upravujícím způsoby prokázání nároku na tuto slevu plátci daně je poplatníkovi dána možnost tento nárok prokazovat průkazem ZTP/P nebo rozhodnutím o přiznání průkazu ZTP/P na základě § 35 zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením.

Zákonem č. 170/2017 Sb. byl zrušen § 35ca ZDP, který omezoval uplatnění slevy na dani na manželku a daňového zvýhodnění na dítě u poplatníků, kteří uplatňují paušální výdaje. Vlastními příjmy manželky se podle pokynu GFŘ č. D-22 rozumí úhrn všech vlastních příjmů dosažených ve zdaňovacím období nesnížených o daňové výdaje včetně příjmů, které podléhají srážkové dani nebo jsou od daně z příjmů fyzických osob osvobozeny nebo nejsou předmětem této daně. Nepřihlédne se však k příjmům uvedeným v § 3 odst. 4 písm. b) ZDP a k příjmům uvedeným v § 35ba odst. 1 písm. b) ZDP, které jsou taxativně v zákoně vymezeny takto:

  • dávky státní sociální podpory podle zákona o státní sociální podpoře,

  • dávky pěstounské péče s výjimkou odměny pěstouna,

  • dávky osobám se zdravotním postižením,

  • dávky pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi,

  • příspěvek na péči, sociální služby,

  • příjem plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, který je osvobozen od daně podle § 4 ZDP,

  • státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem, státní příspěvky na doplňkové penzijní spoření,

  • státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření a o státní podpoře stavebního spoření,

  • stipendium poskytované studujícím soustavně se připravujícím na budoucí povolání (soustavná příprava na budoucí povolání se posuzuje podle zákona o státní sociální podpoře).

Dávky státní sociální podpory jsou vymezeny v zákoně č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, a patří k nim podle § 2 tohoto zákona:

a) dávky poskytované v závislosti na výši příjmu – přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, porodné,

b) ostatní dávky – rodičovský příspěvek, pohřebné.

Z výše uvedeného vyplývá, že zatímco rodičovský příspěvek (poskytovaný v rámci rodičovské dovolené) a porodné se do výčtu vlastních příjmů manželky nezahrnují, tak naopak peněžitá pomoc v mateřství vyplácená v podpůrčí době (doba poskytování dávek), podpora v nezaměstnanosti a vyplacené nemocenské dávky a náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti se pro účely uplatnění slevy na dani na manželku (manžela) do vlastního příjmu manželky (manžela) započítávají.

Do vlastních příjmů manželky (manžela) se zahrnují nejen veškeré vlastní příjmy dosažené v rámci závislé činnosti včetně příjmů podléhajících srážkové dani, příjmy ze samostatné výdělečné činnosti (zdaňované podle § 7 ZDP), z nájmu (zdaňované podle § 9 ZDP), příjmy z kapitálového majetku a ostatní příjmy zdaňované podle § 10 ZDP, ale rovněž příjmy, které jsou od daně z příjmů fyzických osob osvobozeny nebo nejsou předmětem této daně. Např. půjde o příjem z prodeje rodinného domu nebo jednotky, příjem z prodeje nemovitých věcí, příjem z prodeje hmotné

Nahrávám...
Nahrávám...