dnes je 11.8.2022

Input:

Sleva na dani za umístění dítěte v předškolním zařízení

10.1.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.3.9.2
Sleva na dani za umístění dítěte v předškolním zařízení

Ing. Ivan Macháček

Sleva na dani za umístění dítěte vyplývá z § 35ba odst. 1 písm. g) ZDP, přičemž podmínky pro uplatnění této slevy jsou stanoveny v § 35bb ZDP a pro její prokazování v § 38l odst. 2 písm. f) ZDP. Touto slevou rozumíme slevu na dani související s umístěním vyživovaného dítěte v předškolním zařízení. Zákonem č. 170/2017 Sb. došlo ke zpřesnění § 35bb odst. 1 ZDP a dále § 38l odst. 2 písm. f) ZDP.

Vymezení služby péče o dítě v dětské skupině

Službou péče o dítě v dětské skupině se podle § 2 zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, ve znění zákona č. 127/2015 Sb., rozumí činnost provozovaná poskytovatelem služby péče o dítě v dětské skupině zapsaným do evidence poskytovatelů ve smyslu § 4 zákona č. 247/2014 Sb., spočívající v pravidelné péči o dítě od jednoho roku věku do zahájení povinné školní docházky a umožňující docházku v rozsahu nejméně 6 hodin denně, která je poskytována mimo domácnost dítěte v kolektivu dětí a která je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte.

Poskytovatelem služby péče o dítě v dětské skupině je fyzická nebo právnická osoba, která za podmínek stanovených tímto zákonem poskytuje službu péče o dítě v dětské skupině rodiči nebo jiné osobě, které bylo rozhodnutím příslušného orgánu svěřeno dítě do péče nahrazující péči rodičů, je-li zaměstnavatelem rodiče. Poskytovatel nemusí být zaměstnavatelem rodiče, pokud je:

a) ústavem, jestliže poskytování služby péče o dítě v dětské skupině je v souladu s jeho zakládací listinou,

b) právnickou osobou registrovanou nebo evidovanou podle zákona o církvích a náboženských společnostech, pokud poskytování služby péče o dítě v dětské skupině je v souladu s jejím předmětem činnosti,

c) územním samosprávným celkem nebo jím založenou právnickou osobou,

d) obecně prospěšnou společností, jestliže poskytování služby péče o dítě v dětské skupině je v souladu s její zakládací listinou nebo zakládací smlouvou,

e) nadací nebo nadačním fondem,

f) vysokou školou, nebo

g) spolkem, jestliže poskytování služby péče o dítě v dětské skupině je v souladu s jeho stanovami.

Poskytovatel může poskytovat službu péče o dítě v dětské skupině rodiči též na základě dohody se zaměstnavatelem tohoto rodiče a za podmínek, za kterých poskytuje službu péče o dítě v dětské skupině jinému rodiči. Služba péče o dítě v dětské skupině je poskytována bez úhrady nákladů nebo s částečnou nebo plnou úhradou nákladů. Poskytovatel je povinen stanovit kritéria, na jejichž základě je v konkrétním případě určena výše úhrady nákladů.

Sleva na dani za umístění dítěte v předškolním zařízení

Výše slevy za umístění dítěte se stanoví podle § 35bb odst. 1 ZDP a odpovídá výši výdajů prokazatelně poplatníkem vynaložených za umístění vyživovaného dítěte v předškolním zařízení na dané zdaňovací období, pokud jím nebyly uplatněny jako výdaj podle § 24 ZDP. Těmito výdaji je v mateřské škole tzv. školkovné, nikoliv však výdaje na dopravu dítěte či výdaje vynaložené rodičem na stravování dítěte v tomto zařízení, resp. výdaje za úhradu zájmových aktivit dítěte.

Pro uplatnění slevy za umístění dítěte v předškolním zařízení je tedy rozhodující vynaložení výdajů (školkovné), které se vztahují k faktickému umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku v daném zdaňovacím období (v kalendářním roce), a nikoliv okamžik jejich samotné úhrady. Poplatník tedy může uplatnit výdaje, které byly skutečně během daného zdaňovacího období vynaloženy ("spotřebovány") za umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku.

Slevu na dani za umístění dítěte lze uplatnit pouze v případě, žije-li vyživované dítě s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti. Slevu lze uplatnit za vyživované dítě poplatníka, pokud se nejedná o vlastního vnuka nebo vnuka druhého z manželů. Za vlastního vnuka nebo vnuka druhého z manželů lze slevu uplatnit pouze tehdy, pokud jsou v péči, která nahrazuje péči rodičů.

Slevu na dani za umístění dítěte může uplatnit i poplatník, který ke svým příjmům ze samostatné činnosti nebo k příjmům z nájmu uplatňuje paušální výdaje.

Vymezení předškolního zařízení

Vymezení předškolního zařízení pro účely uplatnění slevy na dani za umístění dítěte v tomto předškolním zařízení je obsahem § 35bb odst. 6 ZDP. Předškolním zařízením se rozumí:

a) mateřská škola podle školského zákona nebo obdobné zařízení v zahraničí,

b) zařízení služby péče o dítě v dětské skupině a

c) zařízení péče o dítě předškolního věku provozovaná na základě živnostenského oprávnění, pokud charakter takto poskytované péče je srovnatelný s péčí poskytovanou zařízením služby péče o dítě v dětské skupině nebo mateřskou školou podle školského zákona.

Poznámka k lesním školkám

Lesní mateřská škola je určitou alternativou ke klasickému předškolnímu vzdělávání, kdy se klade důraz na vzdělávání mimo učebny, přímo v prostředí přírody, nejčastěji lesa. Podle § 34 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), se za lesní mateřskou školu považuje mateřská škola, ve které probíhá vzdělávání především ve venkovních prostorách, mimo zázemí lesní mateřské školy, které slouží pouze k příležitostnému pobytu, přičemž zázemí lesní mateřské školy nesmí být stavbou. Novelou školského zákona provedenou zákonem č. 178/2016 Sb. je s účinností od 1. 9. 2016 umožněn lesním mateřským školkám zápis do školského rejstříku (§ 144 a § 147 ŠZ). Podle § 35bb odst. 6 písm. a) ZDP se za předškolní zařízení pro účely daně z příjmů považuje rovněž mateřská škola podle školského zákona. Pokud tedy bude lesní mateřská škola zapsána do školského rejstříku podle školského zákona, může být uplatněna sleva na dani podle § 35bb ZDP za umístění dítěte v této lesní mateřské škole.

Výpočet slevy za umístění dítěte

Za každé vyživované dítě lze uplatnit slevu maximálně do výše minimální mzdy. Minimální mzda je pro účely daně z příjmů definována v § 21g ZDP jako měsíční sazba minimální mzdy podle právních předpisů upravujících výši minimální mzdy, účinná k prvnímu dni příslušného zdaňovacího období a neupravená s ohledem na odpracovanou dobu a další okolnosti. Zatímco ve zdaňovacím období roku 2021 se jednalo o maximální výši slevy na dani za každé vyživované dítě 15 200 Kč, ve zdaňovacím období roku 2022 se jedná o maximální výši slevy na dani 16 200 Kč.

Přitom sleva na dani se uplatní jen do výše výdajů prokazatelně vynaložených poplatníkem za umístění vyživovaného dítěte v předškolním zařízení na dané zdaňovací období. Pokud budou tyto výdaje vynaložené na dané zdaňovací období vyšší, než je minimální mzda, sleva na dani bude poskytnuta ve výši minimální mzdy. Pokud jsou tyto výdaje nižší, než je minimální mzda, uplatní se sleva za umístění dítěte ve výši prokazatelně vynaložených výdajů poplatníkem za umístění dítěte v předškolním zařízení na dané zdaňovací období.

Pro uplatnění této slevy za umístění dítěte není podstatné, zda dítě navštěvuje předškolní zařízení po celý kalendářní rok nebo jen po určitou část roku. Rozhodující je výše nákladů na umístění dítěte v předškolním zařízení. Sleva za umístění dítěte se uplatní jen do výše daňové povinnosti poplatníka. Pokud daňová povinnost poplatníka bude nulová, nelze uplatnit tuto slevu za umístění dítěte – u této slevy neexistuje tzv. daňový bonus, jako je tomu u daňového zvýhodnění na dítě.

Vyživuje-li dítě v jedné společně hospodařící domácnosti více poplatníků, může slevu za umístění dítěte uplatnit ve zdaňovacím období jen jeden z nich. Pokud však vyživují rodiče ve společně hospodařící domácnosti například dvě děti, které navštěvují předškolní zařízení, bude záležet na dohodě rodičů, kdo si uplatní slevu na dítě, zda matka nebo otec za obě děti, anebo matka a otec každý za jedno dítě.

Uplatnění slevy na dani až po skončení kalendářního roku

Slevu na dani za umístění dítěte nelze uplatnit v průběhu kalendářního roku. Jedná se o roční slevu na dani a tato sleva se odečítá z vypočtené roční daně poplatníka. Slevu za umístění dítěte lze uplatnit buď v daňovém přiznání, které podává poplatník daně z příjmů fyzických osob podle § 38g ZDP anebo v rámci ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období, které provádí zaměstnavatel. Podle § 38h odst. 6 ZDP přihlédne plátce daně (zaměstnavatel) k prokázaným nezdanitelným částkám ze základu daně podle § 15 ZDP a ke slevě na dani podle § 35ba odst. 1 písm. b) a g) ZDP (tj. ke slevě na manžela a ke slevě za umístění dítěte) až při ročním zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období.

Podle § 38k odst. 5 písm. j) ZDP je obsahem písemného prohlášení poplatníka pro účely provedení ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění rovněž údaj o tom, jakou částku vynaložil poplatník za umístění dítěte v předškolním zařízení. Při prokazování nároku na poskytnutí slevy za umístění dítěte v předškolním zařízení podle § 38l odst. 2 písm. f) ZDP došlo zákonem č. 170/2017 Sb. k úpravě znění tohoto písmena v tom smyslu, že tento nárok prokazuje poplatník plátci daně potvrzením předškolního zařízení o výši vynaložených výdajů za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v těchto zařízeních, přičemž potvrzení musí obsahovat:

1. jméno vyživovaného dítěte poplatníka,

2. celkovou částku výdajů, kterou za něj za dané zdaňovací období poplatník vynaložil, a

3. datum zápisu tohoto zařízení do školského rejstříku nebo evidence poskytovatelů nebo datum vzniku jeho živnostenského oprávnění.

V případě, že poplatník daně z příjmů fyzických osob podává daňové přiznání, výše uvedené potvrzení předškolního zařízení obsahující údaje podle § 38l odst. 2 písm. f) ZDP doloží poplatník jako přílohu k daňovému přiznání.

Příklad – dítě navštěvuje mateřskou školu od poloviny roku

Dítě žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti začalo navštěvovat soukromou mateřskou školu od července 2022. Měsíčně poplatník hradí poplatek ve výši 800 Kč. Poplatník má pouze příjmy zdaňované podle § 7 ZDP.

Za zdaňovací období roku 2022 si může poplatník uplatnit v daňovém přiznání jednak daňové zvýhodnění na vyživované dítě ve výši 15 204 Kč a dále slevu za umístění dítěte v předškolním zařízení ve výši 800 Kč x 7 měsíců = 5 600 Kč. Poplatník prokáže nárok na poskytnutí této slevy na dani potvrzením mateřské školy v souladu s § 38l odst. 2 písm. f) ZDP.

Příklad – dvě děti navštěvují mateřskou školu

Ve společně hospodařící domácnosti žijí dvě nezletilé děti, přičemž obě navštěvují mateřskou školu. Jeden rodič je zaměstnán a u svého zaměstnavatele podepsal prohlášení k dani, druhý rodič podniká jako OSVČ.

Znění zákona neumožňuje rozdělit slevu za umístění jednoho dítěte v předškolním zařízení v průběhu kalendářního roku mezi otce a matku, zákon však nezakazuje rozdělit v případě více dětí navštěvujících předškolní zařízení slevu na dani za umístění dětí v tomto zařízení mezi oba rodiče. Na základě dohody obou rodičů tak může slevu na dani za umístění jednoho dítěte v předškolním zařízení uplatnit matka a u druhého dítěte jeho otec. Pokud rodič žádá u svého zaměstnavatele provedení ročního zúčtování záloh a daně, slevu uplatní rodič v rámci tohoto ročního zúčtování. Poplatník prokáže nárok na poskytnutí této slevy na dani potvrzením mateřské školy v souladu s § 38l odst. 2 písm. f) ZDP. Druhý podnikající rodič

Nahrávám...
Nahrávám...