dnes je 11.8.2022

Input:

Sankce vyplývající z dodatečného daňového přiznání

10.3.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.1.9.3
Sankce vyplývající z dodatečného daňového přiznání

Ing. Ivan Macháček

Dodatečné daňové přiznání je součástí doměřovacího řízení. Přitom může být podáno dodatečné daňové přiznání na daň vyšší anebo na daň nižší, než je poslední známá daň. V daňovém řádu nalezneme podmínky pro podání dodatečného daňového přiznání v § 141 DŘ.

Zjistí-li daňový subjekt, že daň má být vyšší než poslední známá daň, je povinen podle § 141 odst. 1 DŘ podat do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém to zjistil, dodatečné daňové přiznání nebo dodatečné vyúčtování a ve stejné lhůtě rozdílnou částku uhradit. Tato povinnost trvá, pokud běží lhůta pro stanovení daně. Tato lhůta neběží po dobu, kdy není přípustné podat dodatečné daňové přiznání nebo dodatečné vyúčtování. Pod pojmem "poslední známá daň" se rozumí výsledná daň ve výši, jak byla správcem daně dosud pravomocně stanovena v dosavadním průběhu daňového řízení o této dani.

Podle § 141 odst. 2 DŘ je daňový subjekt oprávněn podat dodatečné daňové přiznání nebo dodatečné vyúčtování na daň nižší, než je poslední známá daň, jestliže daň byla pravomocně stanovena v nesprávné výši; v tomto dodatečném daňovém přiznání nebo dodatečném vyúčtování nelze namítat vady postupu správce daně. Toto dodatečné daňové přiznání nebo dodatečné vyúčtování na daň nižší je daňový subjekt oprávněn podat ve lhůtě shodné jako v případě podání dodatečného daňového přiznání na daň vyšší, tj. do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém zjistil, že daň byla stanovena v nesprávné výši.

Toto dodatečné daňové přiznání nebo dodatečné vyúčtování na daň nižší, než je poslední známá daň, není přípustné, pokud některé z rozhodnutí, z něhož vyplývá poslední známá daň, bylo učiněno podle pomůcek nebo vydáno na základě sjednání daně.

V dodatečném daňovém přiznání uvede daňový subjekt rozdíl oproti poslední známé dani a den jeho zjištění. V případě dodatečného daňového přiznání na daň nižší než je poslední známá daň a v případě dle § 141 odst. 4 DŘ uvede daňový subjekt i důvody pro jeho podání.

Podle § 251 odst. 4 DŘ povinnost uhradit penále nevzniká z daně dodatečně tvrzené v dodatečném daňovém přiznání nebo

Nahrávám...
Nahrávám...