dnes je 11.8.2022

Input:

Provádění PLS prostřednictvím jiných poskytovatelů

3.10.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.2
Provádění PLS prostřednictvím jiných poskytovatelů

JUDr. Anna Janáková, JUDr. Hana Gutová, PhD

Novinka od 1. listopadu 2017

Novela zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZoSZS”), provedená zákonem č. 202/2017 Sb. přinesla s právní účinností od 1. listopadu 2017 zásadní novinku v provádění pracovnělékařských služeb, spočívající v možnosti či oprávnění smluvního poskytovatele pracovnělékařských služeb zajišťovat za zákonem vymezených podmínek některou součást pracovnělékařských služeb prostřednictvím jiných poskytovatelů – smluvních partnerů, kteří sami nemají se zaměstnavatelem smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb uzavřenou.

Cíl nové úpravy

Cílem zařazení této novinky je zvýšit kapacitu pro poskytování pracovnělékařských služeb. Smluvní partneři poskytovatele pracovnělékařských služeb se tak budou podílet na provádění pracovnělékařských služeb společně s poskytovatelem, který smlouvu o poskytování PLS se zaměstnavatelem uzavřenou má. Tím se podle důvodové zprávy k novele ZoSZS umožní částečně naplnit zákonnou povinnost zaměstnavatelů smluvně zajistit pracovnělékařské služby i v regionech, ve kterých je současná nabídka těchto služeb nedostatečná, neboť pokud jde o současnou kapacitu pracovnělékařských služeb, už nyní existuje konsenzus mezi zaměstnavateli, poskytovateli a zaměstnanci, že je nedostatečná. Umožněním poskytovat pracovnělékařské služby poskytovatelem, který si část služeb zajišťuje na základě smluvního vztahu s jiným poskytovatelem, se minimálně zajistí současný rozsah nabídky pracovnělékařských služeb a je důvodné se domnívat, že tento krok jejich nabídku výrazně rozšíří.

Zákonné podmínky využití tohoto oprávnění

Oprávnění smluvního poskytovatele PLS zajišťovat některou součást pracovnělékařských služeb prostřednictvím jiného poskytovatele upravuje nově zařazený § 57a ZoSZS. Zákon k využití tohoto oprávnění stanoví následující podmínky:

 1. možnost zajišťovat některou součást PLS prostřednictvím jiného poskytovatele (pověřeného poskytovatele) musí být dohodnuta v písemné smlouvě o poskytování PLS uzavřené mezi poskytovatelem PLS a zaměstnavatelem,
 2. uvedeným postupem nesmí být dotčen postup podle § 42 odst. 1 ZoSZS (lékařský posudek o zdravotní způsobilosti vydává poskytovatel na žádost pacienta, který je posuzovanou osobou, nebo jiné k tomu oprávněné osoby po posouzení zdravotní způsobilosti posuzované osoby posuzujícím lékařem),
 3. mezi poskytovatelem pracovnělékařských služeb, který má uzavřenou smlouvu se zaměstnavatelem o poskytování PLS podle § 54 odst. 2 písm. a) ZoSZS, a pověřeným poskytovatelem musí být uzavřena písemná smlouva,
 4. písemná smlouva mezi poskytovateli PLS musí mít zákonem stanovené obsahové náležitosti.

Odpovědnost pověřeného poskytovatele

Pověřený poskytovatel provádějící na základě smlouvy se smluvním poskytovatelem PLS zaměstnavatele posuzování zdravotní způsobilosti vydává v rámci této činnosti lékařský posudek svým jménem (§ 57a ZoSZS).

Toto ustanovení bylo do zákona zařazeno, aby se zabránilo aplikačním nejasnostem v praxi. Proto se jednoznačně stanoví, že ten poskytovatel, který bude provádět posuzování zdravotní způsobilosti k práci, bude rovněž vydávat lékařský posudek svým jménem. V případě žádosti o přezkoumání lékařského posudku bude příslušný k přezkoumání ten správní orgán, který vydal poskytovateli oprávnění k poskytování zdravotních služeb, neboť nositelem právní zodpovědnosti za lékařský posudek je poskytovatel, který posudek vydává a který je nositelem právní zodpovědnosti i za další část pracovnělékařských služeb, jež zajišťuje na smluvním základě pro jiného poskytovatele těchto služeb.

Obsahové náležitosti smlouvy uzavřené mezi poskytovateli PLS

Smlouva uzavřená mezi poskytovateli pracovnělékařských služeb [shora pod písm. c)] stanoví zejména:

 • součást pracovnělékařských služeb, kterou bude jiný poskytovatel provádět,

 • místo poskytování pracovnělékařských služeb,

 • způsob vzájemného předávání informací o poskytovaných pracovnělékařských službách,

 • způsob, jakým bude poskytovatel pracovnělékařských služeb, jehož prostřednictvím se součást pracovnělékařské služby zajišťuje, seznámen s pracovními podmínkami a riziky na pracovišti před zahájením poskytování pracovnělékařských služeb a vždy při změně pracovních podmínek nebo rizik na pracovišti.

Důvodová zpráva k novému § 57a ZoSZS uvádí, že je vhodné, aby poskytovatel (resp. pověřený poskytovatel), který bude provádět lékařské prohlídky, pracoviště znal a před zahájením činnosti se s podmínkami na pracovišti osobně seznámil; rovněž je vhodné, aby se s nimi seznámil v případě, kdy dojde k jejich změně, např. v důsledku změny technologie, neboť nedílnou součástí hodnocení zdravotní způsobilosti k práci je i znalost náročnosti vykonávané práce.

Forma smlouvy

Ustanovení § 57a odst. 1 uvádí, že smlouva mezi poskytovateli musí být písemná. Další podmínky formy smlouvy stanoveny nejsou.

Náležitosti smlouvy podle ZoSZS

Základní náležitosti smlouvy jsou patrné z § 57a odst. 2 ZoSZS, ve kterém je uveden demonstrativní výčet náležitostí. Mezi tyto náležitosti patří:

1. Rozsah pracovnělékařských služeb, které bude pověřený poskytovatel provádět podle § 53 odst. 1 ZoSZS a kterými mohou být: zdravotní služby preventivní, jejichž součástí je hodnocení vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví, provádění pracovnělékařských prohlídek, které jsou preventivními prohlídkami, a hodnocení zdravotního stavu za účelem posuzování zdravotní způsobilosti k práci, poradenství zaměřené na ochranu zdraví při práci a ochranu před pracovními úrazy, nemocemi z povolání a nemocemi souvisejícími s prací, školení v poskytování první pomoci a pravidelný dohled na pracovištích a nad výkonem práce. V tomto bodě doporučujeme vycházet přímo ze smlouvy o poskytování služeb uzavřené mezi zaměstnavatelem a poskytovatelem, kdy pouze vyselektujeme služby, které budeme chtít ve smlouvě zakotvit, a ve stejném znění je vložíme do této smlouvy, samozřejmě s možnými odchylkami, co se týče místa výkonu apod. Tím bude postaveno právně najisto, které služby má pověřený poskytovatel provádět, jakým způsobem, jak často, na jakých pracovištích apod.

2. Místo poskytování těchto služeb, tedy určení místa ordinace zejména pro provádění preventivních prohlídek, hodnocení pracovního stavu či poradenství, včetně určení ordinačních hodin pro zaměstnance.

3. Způsob, jakým si budou poskytovatel a pověřený poskytovatel vzájemně předávat informace o poskytovaných službách, může být stanoven zcela podle uvážení smluvních stran. Doporučujeme stanovit periodické (např. měsíční) zasílání informací elektronicky či písemně (podle způsobu vedení zdravotnické dokumentace) a také stanovit předání informací tak, aby potřebné informace byly poskytnuty včas též zaměstnavateli podle jeho dohody s poskytovatelem.

4. Způsob seznámení pověřeného poskytovatele s pracovními podmínkami a riziky na pracovišti zaměstnavatele před zahájením poskytování pracovnělékařských služeb a vždy při změně pracovních podmínek nebo rizik na pracovišti.

Další náležitosti smlouvy

Nedílnou součástí bude též cena jednotlivých úkonů za pracovnělékařské služby poskytnuté pověřeným poskytovatelem a způsob jejího vyplacení, kdy je vhodné ceník služeb přiložit ke smlouvě jako přílohu a vycházet z ceníku, který je stanoven v hlavní smlouvě mezi zaměstnavatelem a poskytovatelem. Též periodicita vyúčtování by měla být upravena tak, aby se slučovala s vyúčtováním mezi poskytovatelem a zaměstnavatelem. Rovněž tato úprava tudíž bude záležet zejména na konkrétní smlouvě mezi poskytovatelem a zaměstnavatelem a také na tom, jaké služby bude pověřený poskytovatel poskytovat.

Ve smlouvě je vhodné uvést i specifikaci ordinačních hodin pověřeného poskytovatele, včetně zastoupení v případě dlouhodobé nepřítomnosti.

Obecnými náležitostmi, které je vhodné ve smlouvě stanovit, jsou dále: doba trvání smlouvy, možnost výpovědi / odstoupení od smlouvy smluvními stranami, smluvní pokuty v případě neplnění povinností, úrok z prodlení a vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, včetně specifikací spolupráce, které by měly odrážet práva a povinnosti stanovené v hlavní smlouvě mezi poskytovatelem a zaměstnavatelem, jak již bylo řečeno výše. Tedy povinnosti pověřeného poskytovatele mají odrážet povinnosti poskytovatele pracovnělékařských služeb a též se na něj zákonné povinnosti vztahují.

SMLOUVA
vzor

Smluvní strany:

název (jedná-li se o PO) / jméno: …..………

se sídlem (jedná-li se o PO) / adresa poskytování služeb: …..………

IČO: …..………

vedená u …..……… soudu v …..………, pod sp. zn …..……… (jedná-li se o PO)

zastoupená: …..……… (jedná-li se o PO)

bankovní spojení: č. ú. …..………, vedený u …..………

telefon: …..……… (vhodné uvést pro případ nutnosti kontaktovat neprodleně druhou smluvní stranu)

e-mail: …..………

(dále jen ,,poskytovatel‚‚)

a

název (jedná-li se o PO) / jméno: …..………

se sídlem (jedná-li se o PO) / adresa poskytování služeb: …..………

IČO: …..………

vedená u …..……… soudu v …..………, pod sp. zn …..……… (jedná-li se o PO)

zastoupená: …..……… (jedná-li se o PO)

bankovní spojení: č. ú. …..………, vedený u …..………

telefon: …..……… vhodné uvést pro případ nutnosti kontaktovat neprodleně druhou smluvní stranu

e-mail: …..………

(dále jen ,,pověřený poskytovatel‚‚)

(poskytovatel a pověřený poskytovatel společně dále jako „smluvní strany” a každý z nich samostatně jako „smluvní strana”)

uzavřeli v souladu s § 57a zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZoSZS‚‚), a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský zákoník‚‚), níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

smlouvu o zajištění pracovnělékařských služeb pověřeným poskytovatelem

(dále jen ,,smlouva‚‚)

Článek I
Předmět smlouvy

1.1 Předmětem této smlouvy je závazek pověřeného poskytovatele poskytovat pracovnělékařské služby podle čl. II této smlouvy pro zaměstnance zaměstnavatele …..……… (např. společnost ABC s.r.o.,), s místem výkonu práce: …..……… (např. Roudná nad Labem; podle počtu pracovišť je vhodné podrobně specifikovat, která pracoviště budou spadat pod toho kterého poskytovatele), a závazek poskytovatele a poskytování těchto služeb peněžní úhradu podle ceníku v příloze této smlouvy, to vše za podmínek v této smlouvě stanovených.

1.2 Pověřený poskytovatel tímto potvrzuje, že je odborně způsobilý k poskytování zdravotních služeb v oboru pracovního lékařství, / všeobecného praktického lékařství, a zavazuje se zajišťovat pracovnělékařské služby podle právních předpisů, zejména podle ZoSZS a vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče, a podle dalších souvisejících právních předpisů.

Článek II
Rozsah poskytování služeb

2.1 Pověřený poskytovatel se zavazuje poskytovat v souladu s touto smlouvu tyto pracovnělékařské služby (zde záleží na dohodě stran, jaký rozsah služeb si upraví, uvádíme zde veškeré služby podle § 53 odst. 1 ZoSZS):

 1. hodnocení vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví,
 2. provádění pracovnělékařských prohlídek, které jsou preventivními prohlídkami,
 3. hodnocení zdravotního stavu za účelem posuzování
Nahrávám...
Nahrávám...