dnes je 11.8.2022

Input:

Prominutí daně nebo příslušenství daně

10.3.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.1.9.7
Prominutí daně nebo příslušenství daně

Ing. Ivan Macháček

Prominutím daně a příslušenstvím daně se zabývá daňový řád v § 259 až § 260 DŘ ve znění zákona č. 283/2020 Sb. K prominutí daně i příslušenství daně může dojít od vzniku daňové povinnosti až do doby uplynutí lhůty pro placení daně, a to i poté, kdy došlo k její úhradě.

Poznamenáváme, že v souvislosti s dlouhodobým trváním pandemie COVID-19 došlo v průběhu roku 2020 a 2021 k řadě prominutí příslušenství daně, a to na základě rozhodnutí ministryně financí, které byly vždy zveřejněny ve Finančním zpravodaji vydávaném Ministerstvem financí ČR.

Prominutí penále podle § 259a DŘ

Daňový subjekt je oprávněn požádat správce daně o prominutí části penále, pokud byla uhrazena daň, v důsledku jejíhož doměření vznikla povinnost uhradit penále; správce daně na základě posouzení rozsahu součinnosti daňového subjektu v rámci postupu vedoucího k doměření daně z moci úřední může podle § 259a odst. 2 DŘ prominout až 75 % penále, přičemž není vázán návrhem daňového subjektu.

Předpokladem prominutí části penále je splnění dvou formálních podmínek: a) podání žádosti o prominutí a b) uhrazení daně, v důsledku jejíhož doměření daň vznikla. Řízení o prominutí penále se zahajuje na návrh (žádost) daňového subjektu. Žádost se podává u správce daně, který rozhodl o povinnosti uhradit penále. Žádost o prominutí penále lze podat nejpozději do 3 měsíců ode dne právní moci platebního výměru, kterým bylo rozhodnuto o povinnosti uhradit penále. Lhůta pro podání žádosti se staví po dobu řízení o posečkání úhrady daně a po dobu posečkání úhrady daně.

Základní podmínkou, jejíž splnění je nezbytné pro prominutí části penále, je úhrada daně, v důsledku jejíhož doměření povinnost uhradit penále vznikla. Zákon se tímto způsobem snaží motivovat daňové subjekty k úhradě hlavního závazku v podobě daně, jejímž doměřením penále vzniklo. Pokud daňový subjekt podá žádost o prominutí penále, aniž by doměřenou daň uhradil, půjde o nepřípustné podání. Správce daně v důsledku toho zastaví řízení podle § 106 odst. 1 písm. b) DŘ.

V § 259a odst. 2 DŘ je uvedeno kritérium, podle kterého správce daně stanoví výši promíjeného penále (resp. to, zda k prominutí vůbec dojde), pokud daňový subjekt naplní formální podmínky pro prominutí penále podle odstavce 1 tohoto ustanovení. Tímto kritériem je míra součinnosti daňového subjektu v rámci postupu vedoucího k doměření daně z moci úřední. Míru spolupráce správce daně posoudí na základě vlastní úvahy při respektování zásady rovnosti (§ 6 DŘ) a legitimního očekávání (§ 8 odst. 2 DŘ). Aby nevznikla nedůvodná nerovnost mezi daňovými subjekty, které řádně plní své povinnosti, a daňovými subjekty, které je řádně neplní, zákon neumožňuje prominutí penále ve výši 100 %. Správce daně je v úvaze, jakou část penále prominout, omezen zákonnou horní hranicí 75 % stanového penále.

Prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně dle § 259aa DŘ

Jedná se o nové ustanovení v daňovém řádu na základě zákona č. 283/2020 Sb. s účinností od 1. 1. 2021. Dle tohoto ustanovení je daňový subjekt oprávněn požádat správce daně o prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně, pokud bylo podáno daňové tvrzení, v důsledku jehož včasného nepodání tato pokuta vznikla, nebo pokud se toto podání stalo bezpředmětným. Přitom správce daně může zcela, nebo zčásti prominout pokutu za opožděné tvrzení daně, pokud k prodlení s podáním daňového tvrzení došlo z důvodu, který lze s přihlédnutím k okolnostem daného případu ospravedlnit. Při tom není vázán návrhem daňového subjektu. Při posouzení rozsahu, ve kterém bude pokuta za opožděné tvrzení daně prominuta, správce daně zohlední skutečnost, zda ekonomické nebo sociální poměry daňového subjektu zakládají tvrdost vzniklé pokuty. Podle bodu 13 Přechodných ustanovení zákona č. 283/2020 Sb. lze žádat o prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně pouze v případě pokuty vzniklé ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Jak vyplývá z důvodové zprávy vládního návrhu zákona č. 283/2020 Sb., je cílem této nově navržené úpravy rozšíření možnosti individuálního promíjení u další ze sankcí vznikající za porušení povinností při správě daní - pokuty za opožděné tvrzení daně (§ 250 DŘ), kterou dosud na rozdíl od penále, pokuty za nepodání kontrolního hlášení, úroku z prodlení či úroku z posečkané částky nelze individuálně promíjet. Předpokladem pro úplné či částečné prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně je splnění dvou formálních podmínek, a sice (i) podání žádosti o prominutí

Nahrávám...
Nahrávám...