dnes je 20.6.2021

Input:

Prohlídky u prací vykonávaných ve zkušebním provozu

13.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.7.8
Prohlídky u prací vykonávaných ve zkušebním provozu

JUDr. Anna Janáková

Povinnost zařazovat práce do kategorií

Jak je vysvětleno v kapitole 2.6. této příručky, je každý zaměstnavatel podle míry výskytu faktorů, které mohou ovlivnit zdraví zaměstnanců, a jejich rizikovosti pro zdraví povinen provést zařazení prací do kategorie druhé a požádat příslušný orgán ochrany veřejného zdraví o zařazení prací do kategorie třetí a čtvrté (vyskytují-li se na jeho pracovištích práce takového charakteru), podle zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcí vyhlášky č. 432/2003 Sb. Ostatní práce na pracovištích zaměstnavatele, které nebyly takto zařazeny, se považují za práce kategorie první. Pracovnělékařské služby se pak poskytují v rozsahu odvozeném od kategorie práce, kterou zaměstnanec vykonává.

Výjimka z povinnosti zařazovat práce do kategorií

Zákon o ochraně veřejného zdraví stanoví (ZoVZ) v § 37 odst. 1 výjimku z povinnosti zařazovat práce do kategorií, a to v případě zkušebního provozu. Stanoví, že „… do kategorie se nezařazují práce prováděné na pracovištích staveb prozatímně užívaných ke zkušebnímu provozu, který nepřekročí jeden rok”.

Zkušební provoz

Při budování nových staveb, provozních hal, instalaci nové techniky = budoucích pracovišť, ve fázi po dokončení stavby a instalace a před zahájením běžného užívání/provozu bývá určitá ověřovací mezifáze – zkušební provoz. Zkušební provoz slouží k ověření:

  • technických parametrů a provozních hodnot,

  • funkčnosti a provozuschopnosti,

  • bezpečnosti a jiných požadovaných vlastností.

Zkušební provoz podle stavebního zákona

Zkušební provoz u staveb definuje stavební zákon. Podle něho se zkušebním provozem stavby se ověřují funkčnost a vlastnosti provedené stavby podle dokumentace či projektové dokumentace.

Stavební úřad povolí zkušební provoz na odůvodněnou žádost stavebníka nebo nařídí na základě požadavku dotčeného orgánu nebo v jiném odůvodněném případě. V rozhodnutí uvede zejména dobu trvání zkušebního provozu stavby, a je-li to nutné, stanoví pro něj podmínky, popřípadě podmínky pro plynulý přechod zkušebního provozu do užívání stavby. Vyhodnocení výsledků zkušebního provozu stavebník připojí k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.

Zkušební provoz lze povolit jen na základě souhlasného závazného stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčeného orgánu. Za doby trvání zkušebního provozu lze bez předchozího řízení vydat nové rozhodnutí o prodloužení doby trvání zkušebního provozu.

Pracovnělékařské prohlídky u prací ve zkušebním provozu

Pracovnělékařské služby, resp. pracovnělékařské prohlídky, jsou koncipovány ve vazbě na zařazení prací do kategorií. Vzhledem k tomu, že se do kategorie nezařazují práce prováděné na pracovištích staveb prozatímně užívaných ke zkušebnímu provozu (pokud nepřekročí jeden rok), nelze se při zajišťování pracovnělékařských služeb o žádnou kategorii opřít.

Zákon věnuje zaměstnancům a uchazečům o práci, kteří pracují nebo budou pracovat na pracovištích zaměstnavatele, jenž pracoviště uvedl do zkušebního provozu podle stavebního zákona, zvláštní úpravu.

V § 54 odst. 4 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, se stanoví, že posuzování zdravotní způsobilosti a pracovnělékařské prohlídky pro práce, které jsou nebo budou vykonávány ve zkušebním provozu podle stavebního zákona, zajišťuje zaměstnavatel u poskytovatele podle § 54 odst. 2 a) ZoSZS, se kterým uzavřel písemnou smlouvu, nebo podle § 54 odst. 2 písm. b), a to:

  • na základě výsledků hodnocení rizik podle zákoníku práce nebo

  • na základě

Nahrávám...
Nahrávám...