dnes je 11.8.2022

Input:

Přerušení lékařské praxe

7.6.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.2.15.3
Přerušení lékařské praxe

Ing. Ivan Macháček

Přerušení činnosti a úprava základu daně

Stejným způsobem, jak je uvedeno pro poplatníky, kteří ukončí svou činnost, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti zdaňované dle § 7 ZDP, nebo ukončí nájem (zdaňovaný dle § 9 ZDP), postupují i poplatníci daně z příjmů fyzických osob, kteří v průběhu zdaňovacího období přeruší činnost, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti, nebo přeruší nájem, a tuto činnost nezahájí opět do termínu pro podání daňového přiznání za příslušné zdaňovací období, ve kterém byla tato samostatná činnost nebo nájem přerušeny. Stanoví to samostatný odst. v § 23 odst. 8 písm. b) ZDP.

Podle znění bodu 1 pokynu GFŘ č. D-22 k § 23 odst. 8 ZDP se za přerušení činnosti považují i případy, kdy poplatník přeruší činnost dle § 7 odst. 1 písm. a) až c) ZDP a podle § 7 odst. 2 ZDP a má příjmy pouze podle § 7 odst. 1 písm. d) ZDP (má pouze podíl společníka na zisku veřejné obchodní společnosti nebo komplementáře komanditní společnosti), a dále případy, kdy je poplatník na mateřské dovolené a činnost nevykonává, a to ani prostřednictvím svých zaměstnanců.

Vzhledem k tomu, že přerušení podnikání má vážný dopad na úpravu základu daně, nutno pečlivě zvažovat o termínu přerušení podnikání zejména s ohledem na výši neuhrazených pohledávek a skladovaných zásob, které zvýší základ daně při přerušení podnikání a jeho neobnovení do termínu pro podání daňového přiznání (ve smyslu znění § 136 odst. 1 a odst. 2 DŘ).

Výše uvedená úprava základu daně z příjmů v důsledku přerušení samostatné činnosti má vliv na výši vyměřovacího základu poplatníka pro stanovení výše pojistného na zdravotní pojištění i na vyměřovací základ poplatníka pro stanovení výše pojistného na sociální pojištění.

Příklad – Přerušení lékařské praxe z důvodu nemoci

Soukromý lékař vážně onemocněl a rozhodl se v srpnu 2022 na 1 rok dočasně přerušit výkon své lékařské praxe. Tuto skutečnost oznámí správci daně a současně na OSSZ a na příslušnou zdravotní pojišťovnu. Lékař vede daňovou evidenci. Dle knihy pohledávek a dluhů má neuhrazené pohledávky ve výši 350 000 Kč a dluhy ve výši 40 000 Kč, skladovaný zdravotnický materiál dle karet má ve výši 30 000 Kč, na inventární kartě rezerv má zůstatek rezervy na opravu ordinace ve výši 69 000 Kč.

Řešení:

Lékař při podání daňového přiznání za zdaňovací období roku 2022 v termínech dle § 136 odst. 1 a odst. 2 DŘ musí upravit rozdíl příjmů a výdajů (základ daně) z titulu přerušení podnikání a jeho nezahájení do termínu pro podání daňového přiznání následovně:

a) zvýšení základu daně:

  • výše pohledávek – 350 000 Kč

  • výše materiálu na skladě – 30 000 Kč

  • výše zůstatku rezerv – 69 000 Kč

b) snížení základu daně:

  • výše dluhů – 40 000 Kč

Celková úprava základu daně činí 449 000 Kč - 40 000 Kč, tedy zvýšení základu daně o 409 000 Kč.

Příklad – Přerušení podnikání a jeho obnovení do termínu podání daňového přiznání

Praktický lékař vede daňovou evidenci a z důvodu dlouhodobé nemoci (hospitalizace v nemocnici, domácí léčba a následná rehabilitace v lázních) dočasně přeruší ke dni 30. 4. 2022 svou podnikatelskou činnost. Předpokládá obnovení podnikání od ledna 2023 po návratu z lázní.

Řešení:

Protože lékař přerušil samostatnou činnost v roce 2022 a tuto činnost obnovil do termínu pro podání daňového přiznání za zdaňovací období roku 2022, nemusí

Nahrávám...
Nahrávám...