Input:

Přehled daňových úlev poplatníků daně z příjmů souvisejících s koronavirem

8.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.14
Přehled daňových úlev poplatníků daně z příjmů souvisejících s koronavirem

Ing. Ivan Macháček

Vláda České republiky v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s výskytem koronaviru (označovaného jako SARS-CoV-2) na území ČR nouzový stav od 12. 3. 2020 na dobu 30 dnů, přičemž tento termín nouzového stavu byl následně dvojím prodloužením prolongován až do 17. 5. 2020. Z důvodu tohoto ohrožení byla přijata rozhodnutím vlády řada krizových opatření.

Za účelem zmírnění dopadů této mimořádné události na podnikatele i další daňové subjekty byla přijata řada rozhodnutí, obsažených v liberačních balíčcích I, II a III zveřejněných ve Finančním 136/2020 Sb., 137/2020 Sb., 255/2020 Sb., 263/2020 Sb. a 300/2020 Sb. a v zákonu o kompenzačním bonusu č. 159/2020 Sb. s jeho novelizací zákony č. 234/2020 Sb., a č. 262/2020 Sb., přičemž kompenzačnímu bonusu se věnujeme v samostatné kapitole.

Podání daňového přiznání k dani z příjmů za zdaňovací období 2019

Termíny pro podání daňového přiznání k dani z příjmů obsažené v § 136 DŘ (daňového řádu) s následným stanovením výše pokuty za opožděné daňové tvrzení dle § 250 odst. 1 DŘ a úroku z prodlení za neuhrazení splatné daně nejpozději v den její splatnosti dle § 252 DŘ jsou jako celý daňový řád zákonným právním předpisem, schvalovaným v rámci legislativního procesu (Poslanecká sněmovna, Senát a podpis prezidenta ČR). Ministr financí může pouze využít z moci úřední znění § 260 DŘ o hromadném prominutí daně nebo příslušenství daně.

Ministryně financí v této souvislosti rozhodla, že se daňovým subjektům podávajícím daňové přiznání k dani z příjmů nebo vyúčtování daně z příjmů (vyjma vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti vybírané srážkou formou záloh podle § 38j odst. 4 ZDP) automaticky promíjí:

  • pokuta podle § 250 odst. 1 DŘ za opožděné podání daňového přiznání nebo vyúčtování za zdaňovací období roku 2019;

  • úrok z prodlení podle § 252 DŘ a úrok z posečkané částky podle § 157 DŘ na dani z příjmů za zdaňovací období roku 2019, vyjma úroku z prodlení nebo úroku z posečkané částky, které se váží k nedoplatku na dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti odváděné plátcem.

Podmínkou je, že k podání daňového přiznání nebo vyúčtování za zdaňovací období roku 2019 dojde nejpozději dne 18. 8. 2020 (rozhodnutím ministryně financí v rámci III. daňového balíčku byl původně stanovený termín 1. 7. 2020 posunut na 18. 8. 2020). Je tak umožněno podat daňové přiznání k dani z příjmů a uhradit daň později bez sankce (bez pokuty za opožděné podání daňového přiznání a bez úroku z prodlení z důvodu pozdní úhrady nedoplatku na dani). Poplatník, který má připravené daňové přiznání k dani z příjmů za zdaňovací období 2019 a nechce čekat až do 18. 8. 2020, může jej odevzdat jak v zákonném termínu 1. 4. 2020, tak v rozmezí od tohoto data až do 18. 8. 2020 (bez sankcí). Toto se týká i úhrady nedoplatku na dani vypočteného v rámci daňového přiznání.

Podání daňového přiznání a úhrada daně bez sankcí až do 18. 8. 2020 se vztahuje na všechny poplatníky podávající přiznání k dani z příjmů. U fyzických osob jde jak o podnikající fyzické osoby (OSVČ), tak jde o poplatníky, kteří mají pouze příjmy ze závislé činnosti a jsou ze zákona povinni podat daňové přiznání nebo je podávají dobrovolně, nebo mají pouze příjmy z nájmu zdaňované dle § 9 ZDP, popřípadě mají pouze ostatní příjmy zdaňované dle § 10 ZDP, nebo jde o poplatníky, kteří mají výše uvedené příjmy v kombinaci s příjmy z podnikání zdaňovanými dle § 7 ZDP.

Připomínáme, že daňové přiznání je sice možné podat bez sankcí do 18. 8. 2020, ale v případě, že daň nebude uhrazena nejpozději dne 18. 8. 2020, bude muset poplatník uhradit úrok z prodlení již od 1. 4. 2020 ve výši repo sazby stanovené ČNB, zvýšené o čtrnáct procentních bodů (výše repo sazby k 1. 1. 2020 činila 2 % a k 1. 7. 2020 jen 0,25 %) Totéž se týká pokuty za pozdní podání daňového přiznání po 18. 8. 2020. Jako den zaplacení daně je chápán termín, kdy jsou peníze připsány na účet finančního úřadu, nikoli den, kdy je odeslána platba z účtu nebo provedena úhrada složenkou na poště.

Prominutí úroku z prodlení a úroku z posečkané částky

§ 259b odst. 1 DŘ se uvádí, že daňový subjekt je oprávněn požádat správce daně o prominutí úroku z prodlení nebo úroku z posečkané částky, pokud byla uhrazena daň, v důsledku jejíhož neuhrazení úrok vznikl.

Pokud je dle § 156 odst. 1 DŘ správcem daně povoleno posečkání úhrady daně, popřípadě rozložení její úhrady na splátky (na žádost daňového subjektu nebo z moci úřední), pak na základě § 157 odst. 2 DŘ vzniká daňovému subjektu povinnost uhradit úrok z posečkané částky, který odpovídá ročně výši repo sazby stanovené ČNB, zvýšené o 7 procentních bodů, platné pro první den příslušného kalendářního pololetí.

V této souvislosti ministryně financí rozhodla:

  • daňovým subjektům, jimž byl na základě individuální žádosti podle § 259b DŘ alespoň částečně prominut úrok z prodlení z důvodů souvisejících se šířením viru SARS-CoV-2, je automaticky prominuta pokuta za opožděné tvrzení daně podle § 250 DŘ, která je příslušenstvím daně, u níž došlo k tomuto prominutí úroku z prodlení;

  • daňovým subjektům, jimž bylo na základě individuální žádosti podle § 156 DŘ povoleno posečkání úhrady daně nebo rozložení její úhrady na splátky z důvodů souvisejících se šířením viru SARS-CoV-2, je automaticky prominuta pokuta za opožděné tvrzení daně podle § 250 DŘ, která je příslušenstvím daně, u níž došlo k tomuto posečkání úhrady daně nebo rozložení její úhrady na splátky.

Prominutí se aplikuje bez časového omezení a dopadá na veškeré daně spravované orgány podřízenými Ministerstvu financí a na veškeré daňové subjekty; k prominutí pokuty dojde vždy u té daně, u které došlo k prominutí úroku, popř. došlo k posečkání úhrady daně.

Prominutí plátcům DPH v souvislosti s kontrolním hlášením

§ 101h odst. 1 písm. a) ZDPH vyplývá, že pokud plátce nepodá kontrolní hlášení ve stanovené lhůtě, vzniká mu povinnost uhradit pokutu ve výši 1 000 Kč, pokud jej dodatečně podá, aniž by k tomu byl vyzván.

Ministryně financí rozhodla o prominutí pokuty plátcům DPH za nepodání kontrolního hlášení podle § 101h odst. 1 písm. a) ZDPH, pokud povinnost k její úhradě vznikla v období od 1. 3. 2020 do 31. 7. 2020. Tolerance bude platná pro všechny plátce daně a s ohledem na administrativní dopady nebude požadováno prokázání toho, že zpoždění bylo zapříčiněno šířením viru SARS-CoV-2.

Pokyn GFŘ D-44

Ve Finančním zpravodaji Ministerstva financí č. 4/2020 nalezneme pokyn GFŘ D-44, který upravuje postup orgánů Finanční správy ČR při rozhodování o prominutí úroku z prodlení a úroku z posečkané částky a pokuty za nepodání kontrolního hlášení ve výši 10 000 Kč až 50 000 Kč v souvislosti s mimořádnými opatřeními orgánů veřejné moci ČR přijatými k prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění covid-19, způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2.

Pokyn se vztahuje na úroky z prodlení podle § 252 DŘ a úroky z posečkané částky dle § 157 odst. 2 DŘ na všech druzích daně a dále na pokuty za nepodání kontrolního hlášení ve výši 10 000 Kč až 50 000 Kč podle § 101h odst. 1 písm. b) až d) ZDPH. Vztahuje se na případy, kdy vydání výzvy k podání kontrolního hlášení nebo výzvy ke změně, doplnění či potvrzení údajů uvedených v podaném kontrolním hlášení a následné podání souvisejícího kontrolního hlášení nastalo v době od 1. 3. 2020 do 31. 7. 2020.

Zatímco rozhodnutí ministryně financí se týká pokuty ve smyslu § 101h odst. 1 písm. a) ZDPH ve výši 1 000 Kč, v pokynu GFŘ se hovoří o pokutách za nepodání kontrolního hlášení dle § 101h odst. 1 ZDPH ve stanovené lhůtě ve výši:

  • dle písmene b) – 10 000 Kč, pokud kontrolní hlášení podá plátce v náhradní lhůtě poté, co k tomu byl správcem daně vyzván,

  • dle písmene c) – 30 000 Kč, pokud kontrolní hlášení plátce nepodá na základě výzvy ke změně, doplnění či potvrzení údajů uvedených v podaném kontrolním hlášení,

  • dle písmene d) – 50 000 Kč, pokud plátce nepodá kontrolní hlášení ani v náhradní lhůtě.

Při vzniku úroku ve výše uvedených případech může daňový subjekt požádat o prominutí úroku z prodlení a úroku z posečkané částky podle § 259 a násl. DŘ v souladu s pokynem GFŘ D-21 k promíjení příslušenství daně.

Při vzniku pokuty za nepodání kontrolního hlášení ve výši 10 000 Kč až 50 000 Kč může daňový subjekt požádat o prominutí pokuty podle § 101k ZDPH v souladu s pokynem GFŘ D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení.

Pokyn obsahuje průběh posuzování prominutí úroku nebo pokuty za nepodání kontrolního hlášení a vlastní věrohodné prokazování daňového subjektu. V případě prokazování vztahu k mimořádným opatřením lze uvažovat např. o doložení vlivu karanténního opatření, nemoci, souvisejícího pečování o člena domácnosti (týkající se daňového subjektu, jeho zástupce nebo osob klíčových pro činnost daňového subjektu).

V případě prokazování ospravedlnitelného důvodu prodlení souvisejícího s úroky lze dále uvažovat např. o seznamu stornovaných zájezdů/letenek/vstupenek/akcí, porovnání výše obsazenosti či tržeb vůči předchozímu období, prokázání výpadku výroby pro překážky související s mimořádnými opatřeními na straně dodavatele apod.

V pokynu je upozorněno, že prominout úroky z prodlení a úroky z posečkané částky lze až poté, co byla zcela uhrazena daň, k níž se toto příslušenství váže. Úhrada daně je první podmínkou, jejíž splnění správce daně posuzuje. Prominout pokutu za nepodání kontrolního hlášení lze až poté, co související kontrolní hlášení bylo následně podáno. Není-li tato podmínka splněna, nelze přistoupit ani k posuzování věcných důvodů pro prominutí.

Prominutí správních poplatků

V zákoně č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, je v sazebníku (příloha k zákonu) pod položkou 1 odst. 1 písm. c) stanoven poplatek za přijetí žádosti o prominutí příslušenství daně ve výši 1 000 Kč a pod položkou 1 odst. 1 písm. d) stanoven poplatek za přijetí žádosti o povolení posečkání úhrady daně, popřípadě o rozložení její úhrady na splátky, nebo o změnu tohoto rozhodnutí ve výši 400 Kč.

Ministryně financí rozhodla prominout všem daňovým subjektům:

správní poplatek podle položky 1 odst. 1 písm. c) sazebníku za přijetí žádosti o prominutí úroku z prodlení nebo úroku z posečkané částky podle § 259b DŘ a za přijetí žádosti o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení podle § 101k ZDPH, za podmínky, že žádost bude podána od účinnosti tohoto rozhodnutí do dne 31. 7. 2020. Rozhodnutím obsaženým ve Finančním zpravodaji č. 9/2020 dochází k posunu tohoto termínu do 31. 12. 2020, přičemž správní poplatek za přijetí žádosti o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení bude v období od 1. 8. 2020 do 31. 12. 2020 prominut za předpokladu, že k vydání výzvy k podání kontrolního hlášení nebo výzvy ke změně, doplnění či potvrzení údajů uvedených v podaném kontrolním hlášení a následnému podání souvisejícího kontrolního hlášení došlo v době od 1. 3. 2020 do 31. 7. 2020;

správní poplatek podle položky 1 odst. 1 písm. d) sazebníku za přijetí žádosti o povolení posečkání úhrady daně, popřípadě rozložení její úhrady na splátky, nebo o změnu tohoto rozhodnutí za podmínky, že žádost bude podána od účinnosti tohoto rozhodnutí do dne 31. 7. 2020. Rozhodnutím obsaženým ve Finančním zpravodaji č. 9/2020 dochází k posunu tohoto termínu do 31. 12. 2020;

správní poplatek spojený s přijetím žádosti o vrácení daní při dovozu nebo o prominutí celního nedoplatku podle čl. 116 celního kodexu Unie a o prominutí správního poplatku spojeného s přijetím žádosti o povolení úlevy na dani nebo cla podle čl. 110 a 112 celního kodexu Unie. Prominutí se bude vztahovat na období ode dne účinnosti tohoto rozhodnutí do dne 31. 7. 2020. Rozhodnutím obsaženým ve Finančním zpravodaji č. 9/2020 dochází k posunu tohoto termínu do 31. 12. 2020.

Rozhodnutím obsaženým ve Finančním zpravodaji č. 7/2020 dochází k prominutí správního poplatku spojeného s vydáním potvrzení o bezdlužnosti (§ 67 odst. 3 DŘ ve spojení s § 66 odst. 1 DŘ) nebo o stavu osobního daňového účtu (§ 151 DŘ), které se vztahuje na potvrzení vydaná na základě žádostí, které budou podány ode dne účinnosti tohoto rozhodnutí (15. 4. 2020) do dne 31. 7. 2020. Prominutí je omezeno na potvrzení vydávaná správními orgány řízenými ministryní financí, tj. zejména orgány Finanční správy České republiky a Celní správy České republiky. Následným rozhodnutím obsaženým ve Finančním zpravodaji č. 9/2020 dochází k prominutí tohoto správního poplatku za podmínky, že žádost o jeho vydání bude podána v období od 1. 8. 2020 do 31. 12. 2020.

Souvislost s dopady šíření viru SARS-CoV-2 nebude s ohledem na administrativní dopady prokazována.

Podání daňového přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí a úhrada této daně

V § 32 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb. se uvádí, že daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí je poplatník povinen podat nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byl v katastru nemovitostí proveden vklad vlastnického práva k nemovité věci, práva stavby nebo změny spočívající v prodloužení doby, na kterou je toto právo zřízeno, nebo správy svěřenského fondu. Sazba daně z nabytí nemovitých věcí činí 4 %.

Na základě rozhodnutí ministryně financí dochází k prominutí daňovým subjektům:

  • pokuty dle § 250 odst. 1 DŘ za opožděné podání daňového přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí;

  • úroku z prodlení podle § 252 DŘ a úroku z posečkané částky podle § 157 DŘ na této dani nebo na záloze, jejímž prostřednictvím se tato daň platí

a to v případě, že lhůta k podání daňového přiznání uplyne v období od 31. 3. 2020 do 30. 11. 2020 a splatnost daně nebo zálohy nastane ve lhůtě pro podání daňového přiznání v období od 31. 3. 2020 do 30. 11. 2020, za podmínky, že k podání daňového přiznání a k úhradě daně z nabytí nemovitých věcí nebo zálohy na tuto daň dojde nejpozději dne 31. 12. 2020 (rozhodnutím ministryně financí v rámci III. daňového balíčku byl původně stanovený termín 31. 8. 2020 posunut na 31. 12. 2020).

Jako počátek rozhodného období byl stanoven den 31. 3. 2020, neboť k tomuto dni uplyne první lhůta pro podání daňového přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí ode dne vyhlášení nouzového stavu vládou ČR. Uvedené prominutí se vztahuje i na případy, kdy bylo v rozhodném období povoleno posečkání na delší období než do dne 31. 12. 2020, a daňový subjekt přesto daň do 31. 12. 2020 uhradí. V případech, kdy si daňový subjekt požádá a bude mu povoleno posečkání na delší období než do dne 31. 12. 2020 a v této lhůtě předmětné platební povinnosti neuhradí, lze úrok z posečkané částky prominout na základě individuální žádosti podle § 259b DŘ.

Poznámka:

V projednávání je vládní návrh zákona na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí (sněmovní tisk č. 866). V přechodných ustanoveních tohoto zákona se uvádí:

1. Pokud lhůta pro podání daňového přiznání uplynula před 31. březnem 2020, použije se pro daňové povinnosti u daně z nabytí nemovitých věcí vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. K prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání podle daňového řádu se nepřihlíží. Znamená to tedy, že v tomto případě úhrada daně z nabytí nemovitých věcí činí 4 %.

2. Pokud lhůta pro podání daňového přiznání uplyne od 31. března 2020, zaniká daňová povinnost u daně z nabytí nemovitých věcí vzniklá přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. K prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání podle daňového řádu se nepřihlíží. V tomto případě se tedy již daň z nabytí nemovitých věcí neplatí.

Záloha na daň z příjmů

Termíny pro platbu záloh na daň z příjmů vyplývají z § 38a odst. 3 a 4 ZDP. Jedná se o pololetní zálohy splatné k 15. 6. a 15. 12. a o čtvrtletní zálohy splatné k 15. 3., 15. 6., 15. 9. a 15. 12. zdaňovacího období.

Rozhodnutím ministryně financí dochází k prominutí zálohy na daň z příjmů za zdaňovací období kalendářního roku 2020 podle § 38a odst. 3 a 4 ZDP, splatné 15. 6. 2020.

Prominutím zálohy však nedochází k prominutí samotné daně vypočtené v daňovém přiznání za zdaňovací období 2020. Prominutí jedné zálohy řeší předpokládané dopady šíření viru SARS-CoV-2 na omezený dostatek likvidity u nejširšího okruhu daňových subjektů. Hromadné prominutí zálohy se týká fyzických a právnických osob, které mají zdaňovací období kalendářní rok. V ostatních případech (např. pokud je zdaňovacím obdobím hospodářský rok) je nutno postupovat ve smyslu § 174 odst. 5 DŘ, dle kterého správce daně může stanovit zálohy jinak, případně povolit výjimku z povinnosti daň zálohovat na základě žádosti podané daňovým subjektem.

Plátci DPH a daňové přiznání

Plátcům DPH bude v případech, kdy jim bude v souvislosti se šířením viru SARS-CoV-2 na základě individuální žádosti prominuta alespoň částečně pokuta za nepodání kontrolního hlášení podle § 101h odst. 1 písm. b), c) nebo d) ZDPH, automaticky prominuta pokuta za opožděné podání daňového přiznání k DPH za zdaňovací období, které je zcela nebo zčásti shodné s obdobím, za které se podává kontrolní hlášení, u něhož došlo k prominutí této pokuty za nepodání kontrolního hlášení. Pokuta za opožděné podání daňového přiznání bude prominuta za předpokladu, že k podání tohoto přiznání dojde nejpozději v den, kdy bude podáno opožděné kontrolní hlášení.

Při posuzování žádostí o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení správce daně postupuje dle pokynu GFŘ D-44 k promíjení úroku z prodlení, úroku z posečkané částky a pokuty za nepodání kontrolního hlášení.

Změny pro OSVČ ve zdravotním pojištění

Zákonem č. 134/2020 Sb. ze dne 25. 3. 2020 se do zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, vkládá nový § 28c, z něhož vyplývá:

  • Přehled, podle § 24 odst. 2, je osoba samostatně výdělečně činná povinna předložit za rok 2019 všem