Input:

Poplatník si sám hradí soukromé životní pojištění

10.4.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.2.18.3
Poplatník si sám hradí soukromé životní pojištění

Ing. Ivan Macháček

Vymezení soukromého životního pojištění

Soukromým životním pojištěním pro účely uplatnění daňových úlev podle zákona o daních z příjmů rozumíme pojištění:

  • pro případ dožití (pojištěný se dožije určitého věku nebo dne uvedeného v pojistné smlouvě jako konec pojištění), nebo

  • pro případ smrti nebo dožití (pojištění končí smrtí, nastane-li v průběhu trvání smlouvy, nebo dožitím dne, který je stanoven ve smlouvě jako konec pojištění), nebo

  • na důchodové pojištění (pojištěný se dožije určitého dne uvedeného v pojistné smlouvě jako počátek výplaty důchodu)

a to i při sjednání dřívějšího plnění v případě vzniku nároku na starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně, nebo v případě, stane-li se pojištěný invalidním ve třetím stupni podle zákona o důchodovém pojištění, nebo v případě smrti.

Odpočet od základu daně z příjmů

Podle znění § 15 odst. 6 ZDP si může poplatník daně z příjmů fyzických osob odečíst od základu daně za zdaňovací období poplatníkem zaplacené pojistné ve zdaňovacím období na jeho soukromé životní pojištění podle pojistné smlouvy uzavřené mezi poplatníkem jako pojistníkem a pojištěným v jedné osobě a pojišťovnou, která je oprávněna k provozování pojišťovací činnosti na území ČR, nebo jinou pojišťovnou usazenou na území členského státu EU nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor.

Zákonné podmínky pro uplatnění odpočtu od základu daně jsou v § 15 odst. 6 ZDP vymezeny následovně:

  • výplata pojistného plnění (důchodu nebo jednorázového plnění) je v pojistné smlouvě sjednána až po 60 kalendářních měsících od uzavření smlouvy a současně nejdříve v kalendářním roce, v jehož průběhu dosáhne poplatník věku 60 let (tzv. podmínka 2 x 60);

  • podle podmínek pojistné smlouvy není umožněna výplata jiného příjmu, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy;

  • pojistná smlouva s pevně sjednanou pojistnou částkou pro případ dožití s pojistnou dobou od 5 do 15 let včetně má sjednanou pojistnou částku alespoň na 40 000 Kč a pojistná smlouva s pojistnou dobou nad 15 let má sjednanou pojistnou částku alespoň na 70 000 Kč;

  • (U důchodového pojištění se za sjednanou pojistnou částku považuje odpovídající jednorázové plnění při dožití)

  • maximální částka, kterou lze odečíst počínaje zdaňovacím období 2017 od základu daně činí v úhrnu 24 000 Kč a to i v případě, že poplatník má uzavřeno více smluv s více pojišťovnami.

Zpřísnění podmínek pro uplatnění odpočtu od roku 2015

Počínaje zdaňovacím obdobím roku 2015 došlo zákonem č. 267/2014 Sb. ke zpřísnění podmínek pro uplatnění odpočtu od základu daně za zdaňovací období poplatníkem zaplaceného pojistného na jeho soukromé životní pojištění dle § 15 odst. 6 ZDP. Kromě dosavadních podmínek, že výplata pojistného plnění je v pojistné smlouvě sjednána až po 60 kalendářních měsících od uzavření smlouvy a současně nejdříve v kalendářním roce, v jehož průběhu dosáhne poplatník věku 60 let, byla doplněna další podmínka, a to že podle podmínek pojistné smlouvy není umožněna výplata jiného příjmu, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy. Nová podmínka zákazu průběžného výběru částky z pojistné smlouvy pro účely čerpání daňových výhod (odpočtu od základu daně) se vztahuje i na pojistné smlouvy uzavřené do 31. 12. 2014.

Poplatník (pojištěný) se tak musí při uzavírání smlouvy o soukromém životním pojištění rozhodnout, zda hodlá využívat daňových výhod odpočtu od základu daně a s tím související ustanovení v pojistné smlouvě o nemožnosti čerpání části naspořených prostředků, anebo hodlá čerpat část naspořených prostředků, ale v tomto případě bez možnosti uplatnění daňových výhod odpočtu od základu daně.

Pro uplatnění odpočtu od základu daně zaplaceného pojistného na soukromé životní pojištění počínaje zdaňovacím obdobím roku 2015 musí být v pojistné smlouvě uvedeno, že tato smlouva neumožňuje výplatu jiného příjmu, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy. Pokud smlouva umožňuje výplatu jiného příjmu, pak nelze počínaje zdaňovacím obdobím 2015 uplatnit daňovou výhodu ve formě odpočtu od základu daně zaplaceného pojistného na soukromé životní