dnes je 11.8.2022

Input:

Platby záloh OSVČ - lékaře ve zdravotním pojištění v roce 2022

16.2.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.1.27
Platby záloh OSVČ – lékaře ve zdravotním pojištění v roce 2022

Ing. Antonín Daněk

Lékaři – osoby samostatně výdělečně činné, jako jediná ze skupin plátců, hradí pojistné formou záloh, je-li to ze zákona povinností, a případného doplatku pojistného. Za osoby samostatně výdělečně činné se z pohledu zdravotního pojištění považují osoby vyjmenované v ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Jaké podmínky platí pro OSVČ ve zdravotním pojištění od 1. ledna 2022?

Rozhodné období, minimum a maximum, souběh činností

Rozhodným obdobím pro placení pojistného OSVČ je kalendářní rok, za který se pojistné platí. Nejkratším poměrným obdobím je jeden kalendářní měsíc. Pokud tedy lékař provozuje svoji samostatnou výdělečnou činnost alespoň jeden den v kalendářním měsíci, považuje se z hlediska zdravotního pojištění za OSVČ po celý tento kalendářní měsíc.

Počínaje rozhodným obdobím kalendářního roku 2013 již neplatí ve zdravotním pojištění pro OSVČ (a ani pro zaměstnance a zaměstnavatele) maximální vyměřovací základ. To znamená, že pro lékaře již není omezena horní hranicí ani výše zálohy, ani výše ročního pojistného.

V souvislosti s placením záloh lékařem je především důležité, zda je v rozhodném období kalendářního roku samostatná výdělečná činnost jediným nebo při souběhu se zaměstnáním hlavním či vedlejším zdrojem jeho příjmů. V činnosti zvolené jako hlavní musí být dodrženo zákonné minimum, což je zajištěno buď:

 • odvodem pojistného alespoň z minimálního vyměřovacího základu v zaměstnání, nebo

 • placením alespoň minimálních záloh osobou samostatně výdělečně činnou.

Průměrná mzda

Podle nařízení vlády č. 356/2021 Sb. ze dne 27. 9. 2021 odpovídá výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2020 hodnotě 36 119 Kč. Výše přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu činí 1,0773. Součinem těchto dvou částek dostaneme po zaokrouhlení na celou korunu nahoru průměrnou mzdu pro rok 2022 ve výši 38 911 Kč.

Minimum pro OSVČ a platby "nových" záloh v roce 2022 – podnikání jako jediný zdroj příjmů

Minimální měsíční vyměřovací základ OSVČ pro rok 2022 je určen sazbou 50 % z průměrné mzdy 38 911 Kč, tj. 19 455,50 Kč.

Minimální měsíční výše zálohy OSVČ pro rok 2022 se vypočte jako 13,5 % z částky 19 455,50 Kč, a zvýšila se tak od ledna 2022 na 2 627 Kč. Posledním dnem splatnosti nové minimální zálohy za měsíc leden 2022 ve výši 2 627 Kč (jakož i každé jiné zálohy za tento měsíc) je 8. únor 2022.

Pokud pro lékaře platí po celý kalendářní rok výkonu samostatné výdělečné činnosti povinnost dodržet minimální vyměřovací základ, pak za rok 2022 činí minimální vyměřovací základ 233 466 Kč (12 × 19 455,50) a minimální pojistné 31 518 Kč (0,135 × 233 466).

Od měsíce, ve kterém lékař podá (resp. měl podat) v roce 2022 přehled o výši daňového základu za rok 2021, se na něj vztahuje povinnost platit zálohy na pojistné podle přehledu na základě výsledků samostatné výdělečné činnosti za rozhodné období kalendářního roku 2021, případně za jeho část, následovně:

1) 0 Kč

Zálohy na pojistné není povinen platit:

 • lékař, pro kterého je při souběhu se zaměstnáním jeho samostatná výdělečná činnost vedlejším zdrojem příjmů,

 • v prvním kalendářním roce své samostatné výdělečné činnosti lékař, za kterého je současně plátcem pojistného i stát,

 • lékař, pro kterého neplatí ustanovení o povinnosti placení pojistného alespoň ze zákonného minima od měsíce podání přehledu v situaci, kdy je za předcházející kalendářní rok "v minusu" – například u osoby, za kterou je plátcem pojistného stát.

2) 1 Kč až 2 626 Kč

Zálohy v tomto rozpětí (avšak i vyšší) mohou platit v roce 2022 od měsíce podání přehledu za rok 2021 ti lékaři, kteří nemusejí dodržet minimální vyměřovací základ (viz § 3a odst. 3 zákona č. 592/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů – taktéž se například jedná o osoby, za které je plátcem pojistného i stát).

3) 2 627 Kč a vyšší

Pokud musí lékař dodržet ve zdravotním pojištění zákonné minimum, pak alespoň minimální:

 • zálohu za prosinec 2021 ve výši 2 393 Kč zaplatí nejpozději dne 10. 1. 2022 (8. 1. je v sobotu),

 • zálohu za leden 2022 ve výši 2 627 Kč uhradí nejpozději dne 8. 2. 2022.

Od měsíce podání přehledu za rok 2021 (tedy například od dubna 2022) platí lékař nadále zálohu 2 627 Kč i tehdy, pokud podle daňového základu za rok 2021 matematicky vyjde výše zálohy nižší než 2 627 Kč.

Vždy je třeba dbát na to, aby byly veškeré platby prováděny na správný účet a pod správným variabilním symbolem. Pokud lékař uhradí zálohu na pojistné (příp. doplatek pojistného) jinému subjektu než příslušné zdravotní pojišťovně, považuje se tato platba za neuhrazenou a důsledkem této chyby je vznik dlužného pojistného a návazně penále. Také platí, že jak dlužné pojistné, tak penále jsou zdravotní pojišťovny povinny plošně uplatňovat vůči všem dlužícím subjektům.

Souběh zaměstnání a samostatné výdělečné činnosti

Je-li pro lékaře v daném souběhu samostatná výdělečná činnost hlavním zdrojem jeho příjmů, pak musí splnit zejména tyto povinnosti:

 • platit pravidelné měsíční zálohy na pojistné alespoň v minimální zákonné výši, za příslušný kalendářní měsíc nejpozději do osmého dne následujícího kalendářního měsíce;

 • pokud lékař zahájil svoji samostatnou výdělečnou činnost v roce 2021, případně v letech předcházejících, platí od měsíce podání přehledu v roce 2022 zálohy na pojistné na základě výsledků svojí podnikatelské činnosti dosažených v roce 2021, od ledna 2022 však nejméně v částce 2 627 Kč;

 • jestliže lékař začíná podnikat v roce 2022, přihlásí se do osmi dnů u zdravotní pojišťovny jako osoba samostatně výdělečně činná. U osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění lze tuto povinnost splnit i prostřednictvím centrálního registračního místa obecního živnostenského úřadu, a to vyplněním tiskopisu nazvaného Jednotný registrační formulář. Od měsíce, ve kterém lékař tuto činnost zahájí, platí minimální zálohy 2 627 Kč, pokud si sám nestanoví zálohu vyšší;

 • zahajuje-li lékař svoji samostatnou výdělečnou činnost

Nahrávám...
Nahrávám...