dnes je 11.8.2022

Input:

Penále za doměření daně správcem daně

15.3.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.1.9.4
Penále za doměření daně správcem daně

Ing. Ivan Macháček

Podle § 251 DŘ vzniká daňovému subjektu povinnost uhradit penále z částky doměřené daně správcem daně tak, jak byla stanovena oproti poslední známé dani ve výši:

a) 20 %, je-li daň zvyšována,

b) 20 %, je-li snižován daňový odpočet (u DPH),

c) 1 %, je-li snižována daňová ztráta.

Správce daně sníží penále podle písm. a) o penále podle písm. c), pokud povinnost k jeho úhradě vznikla z důvodu uplatnění ztráty v rozsahu snížení daňové ztráty, které bylo penalizováno.

Pokud v rámci jednoho doměřovacího řízení dojde ke změně poslední známé daně tím způsobem, že namísto daňové ztráty je výsledkem doměření daň, pak se uplatní penále v součtu 20 % z doměřené daně a 1 % ze snížení daňové ztráty.

Jde o sankci, o jejíž úhradě správce daně rozhodne v případě, že daň je doměřena na základě zjištění správce daně (např. na základě výsledků daňové kontroly u daňového subjektu). V § 251 odst. 3 DŘ se uvádí, že správce daně rozhodne o povinnosti uhradit penále platebním výměrem. Penále je splatné do 30 dnů ode dne oznámení platebního výměru, nejdříve však ke stejnému dni jako stanovená daň, ze které se toto penále vypočte.

Zvláštní ustanovení o penále nalezneme v § 38p ZDP. Zde se uvádí, že pro účely výpočtu penále se vychází z částky daně tak, jak by byla stanovena oproti poslední známé dani, pokud by nebyly v rámci postupu vedoucího k doměření této daně z moci úřední dodatečně uplatněny vyšší částky odčitatelných položek podle § 34 ZDP.

Příklad – doměření daně na základě daňové kontroly

Nahrávám...
Nahrávám...