Input:

Opravné daňové přiznání

27.6.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.1.2.4
Opravné daňové přiznání

Ing. Ivan Macháček

Podání opravného daňového přiznání

Před uplynutím lhůty k podání daňového přiznání může daňový subjekt podle ustanovení § 138 DŘ nahradit daňové přiznání, které již podal, opravným daňovým přiznáním. Tím je daňovému subjektu dána možnost odstranit před zákonným termínem pro podání daňového tvrzení případné chyby a vady v již podaném řádném daňovém přiznání. V dalším řízení se dále postupuje podle tohoto opravného daňového přiznání a k předchozímu daňovému přiznání se nepřihlíží. Takto lze nahradit i dodatečná daňová přiznání nebo již podaná opravná přiznání.

Vyměření daně

V § 139 DŘ se uvádí, že daň lze vyměřit na základě daňového přiznání nebo vyúčtování, anebo z moci úřední (správcem daně). Podle výsledků vyměřovacího řízení správce daně vyměří daň, kterou předepíše do evidence daní. Je-li daň vyměřená správcem daně vyšší než daň tvrzená daňovým subjektem, je rozdíl splatný v náhradní lhůtě do 15 dnů ode dne právní moci platebního