Input:

Nové průkazy pojištěnců VZP ČR

4.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.8
Nové průkazy pojištěnců VZP ČR

Ing. Antonín Daněk

Nové průkazy pojištěnců VZP

V českém systému veřejného zdravotního pojištění existuje několik typů průkazu pojištěnce zakládajících nárok na poskytnutí příslušného rozsahu hrazených služeb (zdravotní péče). Na průkazu je vždy uvedeno, která z českých zdravotních pojišťoven průkaz svému pojištěnci vydala. Zdravotnická zařízení, stejně jako samotní držitelé průkazu, by vždy měli věnovat pozornost i vyznačené době platnosti průkazu.

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (i ostatní české zdravotní pojišťovny) vystavuje tyto typy průkazů pojištěnce:

a) „Standardní” průkaz pojištěnce

Jedná se o modrý plastový průkaz, který je (kromě českých občanů) vydáván podle evropských směrnic i některým osobám z členských států EU včetně Norska, Islandu, Lichtenštejnska (státy Evropského hospodářského prostoru – EHP) a Švýcarska. Osoby z těchto států se stávají držitelem průkazu české zdravotní pojišťovny (Evropského průkazu zdravotního pojištění – EPZP) typicky v situaci, kdy začnou pouze v ČR vykonávat výdělečnou činnost, tedy zaměstnání nebo samostatnou výdělečnou činnost. Vedle tohoto průkazu se mohou pojištěnci prokázat rovněž Potvrzením dočasně nahrazujícím EPZP, tj. papírovým formulářem vydaným zdravotní pojišťovnou na omezenou dobu. Oba doklady jsou naprosto rovnocenné a opravňují pojištěnce k čerpání hrazených služeb v rozsahu daném zákonem. Český EPZP je na základě dohody s tamními orgány zdravotního pojištění akceptován i v Severní Makedonii a v Srbsku.

b) Průkaz pojištěnce, občana země mimo EU, pracujícího v ČR

Podle české právní úpravy zdravotního pojištění se v některých případech stávají účastníky našeho systému i občané zemí, které nejsou členy EU, EHP a nejsou ze Švýcarska. Vesměs se jedná o cizince ze země mimo působnost koordinačních nařízení EU č. 883/2004 a 987/2009, kteří jsou v ČR pojištěni z titulu zaměstnání u zaměstnavatele se sídlem nebo trvalým pobytem na území České republiky. Tito pojištěnci z tzv. třetích zemí nemají nárok na vydání Evropského průkazu zdravotního pojištění. Jako pojištěncům je jim sice také vydáván plastový průkaz (s obdobným uspořádáním údajů, jako má EHIC - European Health Insurance Card), ale jiné barvy – zelené, platný jen na území ČR, s omezenou dobou platnosti. Na základě tohoto průkazu mají tito pojištěnci po dobu zaměstnání v ČR nárok na poskytnutí plného rozsahu hrazených služeb stejně jako ostatní čeští pojištěnci. OSVČ z těchto „třetích” zemí, podnikající v ČR, se nestávají účastníky českého systému veřejného zdravotního pojištění a řešením jejich situace je sjednání komerčního zdravotního pojištění.

c) Průkaz pojištěnce jiného státu, registrovaného u VZP ČR jako u české výpomocné zdravotní pojišťovny

Výpomocná zdravotní pojišťovna zaujímá postavení prostředníka mezi pojištěncovou kompetentní zdravotní pojišťovnou a poskytovatelem zdravotní péče v místě pobytu nebo bydliště pojištěnce. Protože zastupuje kompetentní instituci, hradí pojištěnci poskytnutou zdravotní péči jejímu poskytovateli. Jedná se o tři varianty žlutých průkazů pojištěnce, které nahradily původně používaná papírová potvrzení o registraci, s uvedením rozsahu hrazených služeb:

  • průkaz pojištěnce bydlícího v ČR s nárokem na plnou péči,

  • průkaz pojištěnce pobývajícího v ČR s nárokem na nezbytnou péči,

  • průkaz pojištěnce pro cizince ze smluvních států s nárokem na nutnou a neodkladnou péči.

Nárok na hrazené služby

Na základě EPZP mají čeští pojištěnci nárok na komplexní (plný) rozsah hrazených služeb na území České republiky, nezbytná zdravotní péče je jim poskytována v zemích Evropské unie, ve