dnes je 3.12.2021

Input:

Lékaři a formuláře Evropské unie

21.10.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.5
Lékaři a formuláře Evropské unie

Ing. Antonín Daněk

Členstvím České republiky v Evropské unii se otevírá široký prostor pro volný pohyb našich občanů v rámci unie, jakož i států Evropského hospodářského prostoru (Norsko, Island, Lichtenštejnsko),  Švýcarska a Spojeného království. Pro všechny tyto státy, na které se vztahuje režim dále uvedených koordinačních nařízení, budeme používat pojem „členský stát”.

Pokud se občan České republiky rozhodne vycestovat do některého z členských států, jsou průvodním jevem tohoto pohybu i určité povinnosti v oblasti sociálního zabezpečení, tedy včetně zdravotního pojištění. Obdobně při návratu do České republiky je rovněž nutno splnit určité povinnosti ve vztahu k českým institucím sociálního zabezpečení.

Sociální zabezpečení těchto osob upravují na evropské úrovni dva základní právní předpisy:

1. nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a

2. nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení č. 883/2004 (dále jen nařízení).

S účinností od 1. 4. 2012 se tato nařízení vztahují na občany a instituce ze Švýcarska a od 1. 6. 2012 jsou aplikována i vůči Norsku, Islandu a Lichtenštejnsku.

Podmínky platné po Brexitu

Protože bylo koncem roku 2020 dosaženo dohody mezi Spojeným královstvím a Evropskou unií o obchodu a spolupráci, nedošlo od roku 2021 ve zdravotním pojištění z pohledu pojištěnce k zásadním změnám.

Dohoda obsahuje i protokol o sociálním zabezpečení, který zahrnuje i pravidla pro zdravotní pojištění a poskytování zdravotních služeb, která prakticky nemění nařízení o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, aplikovaná ještě po přechodné období roku 2020.

Lze tak konstatovat, že veškeré běžné situace jsou upraveny stejným způsobem, jakoby Spojené království z EU nevystoupilo. Nadále je tak možné používat ve vztahu ke Spojenému království Evropské průkazy zdravotního pojištění pro čerpání příslušného rozsahu (tj. nezbytné) zdravotní péče. Evropské průkazy, vystavené britskými institucemi do konce roku 2020, zůstávají v platnosti, a to do data uvedeného na průkazu. I v dalším období bude možné poskytovat plnou péči pacientům, kteří mají žluté karty pojištěnce.

K určení aplikovatelné legislativy tak bude nadále používán formulář A1 a na základě formuláře S1 je možné čerpat plnou péči v situaci, kdy osoba bydlí mimo stát pojištění.

V této kapitole se zaměříme na praktické fungování vybraných formulářů s důrazem na výkon výdělečné činnosti, takže nebudeme řešit například cílené vycestování našeho občana do členského státu za poskytnutím zdravotní péče.

Zaměstnáním resp. samostatnou výdělečnou činností rozumíme v daném kontextu každou činnost nebo obdobnou situaci, která je za takovou považována pro účely právních předpisů sociálního zabezpečení členského státu, v němž taková činnost nebo obdobná situace existuje.

Aplikace právních předpisů jednoho státu

Prostřednictvím tohoto důležitého principu je určována příslušnost k právním předpisům sociálního zabezpečení určeného státu. Sociální zabezpečení se přitom rozumí v celé jeho šíři, tedy včetně všech podsystémů – v České republice například i pojištění zaměstnavatelů pro případ pracovních úrazů a nemocí z povolání. Při praktické aplikaci příslušných ustanovení nařízení nemůže dojít k situaci, že by byla osoba pojištěna ve více zemích nebo naopak v žádné z nich.

Z hlediska určení příslušnosti platí, že osoba podléhá právním předpisům státu, ve kterém jako zaměstnaná nebo samostatně výdělečně činná vykonává svou výdělečnou činnost, bez ohledu na místo (stát) bydliště.

Základním kritériem pro určení příslušnosti je výkon výdělečné činnosti. V této souvislosti platí, že na zaměstnance nebo osobu samostatně výdělečně činnou se ve smyslu výše uvedených nařízení vztahují právní předpisy státu, na jehož území je vykonávána výdělečná činnost. Tyto osoby tak podléhají všem systémům sociálního zabezpečení tohoto státu a nemohou si vybrat, že například zdravotně a nemocensky chtějí být pojištěny v jedné zemi a důchodově v jiné zemi. Obdobně si příslušnost k pojištění nemohou vybrat ani nezaopatření rodinní příslušníci takové osoby, kteří jsou povinně účastni všech systémů sociálního zabezpečení v zemi pojištění živitele.

O formulářích

Formuláře, nebo také přenositelné (přenosné) dokumenty, nahrazují mnohé dřívější evropské formuláře řady „E”, některé z nich se však aktuálně stále používají (viz dále). Každý dokument obsahuje údaje o dané osobě (v některých případech i o rodinných příslušnících), jeho jméno a další identifikační údaje. Je opatřen podpisem a razítkem úřadu sociálního zabezpečení, který tento dokument vydal. Formuláře platí pro osoby, které se legálně zdržují na území některého z členských států, bez ohledu na jejich státní příslušnost. Formuláře vystavuje na základě žádosti příslušná instituce sociálního zabezpečení v daném státě, například správa sociálního zabezpečení nebo zdravotní pojišťovna. Časem by měly být tyto tištěné formuláře nahrazeny elektronickou komunikací.

S některými formuláři, jakož i s průkazy pojištěnce, se mohou setkat jak zaměstnavatelé, tak lékaři.

Formulář A1

Tento formulář deklaruje příslušnost ke všem systémům sociálního zabezpečení státu, který jej vystavil, což znamená, že jeho držitel je účasten všech systémů sociálního zabezpečení daného členského státu.

Formulář A1 je většinou určen pro vyslané pracovníky nebo pro osoby pracující současně ve více členských státech. Za účelem ochrany svého pracovního trhu provádějí příslušné orgány v některých členských státech kontroly osob vykonávajících práci na jejich území, kdy vyžadují doložení příslušnosti k právním předpisům jiného státu. Skutečnost, že pro pracovníka jsou příslušné právní předpisy sociálního zabezpečení státu, ze kterého byl vyslán (v našem případě tedy z České republiky), se v případě potřeby prokazuje právě českým formulářem A1. Pro daný účel by měla postačovat kopie, originál by měl mít zaměstnavatel založen ve mzdové evidenci zaměstnance.

Doba platnosti je na formuláři vyznačena. Formulář se vystavuje na časově omezenou dobu proto, aby mohla být po čase znovu posouzena situace dotyčné osoby.

V této souvislosti upozorňujeme, že osoba je povinna informovat příslušnou instituci ve státě výkonu výdělečné činnosti i v místě bydliště o jakékoliv změně situace významné z hlediska příslušnosti, resp. nároku podle nařízení. Za nesplnění této povinnosti může být udělena sankce podle národních právních předpisů.

Formulář A1 odpovídá dřívějšímu formuláři E101, případně E 102, popř. E 103.

Souběžná zaměstnání v duchu nařízení

Má-li zaměstnavatel se sídlem nebo trvalým pobytem na území ČR v úmyslu zaměstnávat zaměstnance – občany z členských států, musí nejprve zjistit, zda tento zaměstnanec nemá současně další příjmy ze zaměstnání v jiné zemi (zemích). V případě, že má další zaměstnání (většinou se jedná o stát, kde má tato osoba trvalé bydliště), musí tento zaměstnanec v rámci možností co nejdříve předložit českému zaměstnavateli formulář A1, deklarující skutečnost, že zaměstnanec nadále podléhá právním předpisům příslušného státu, tedy včetně zdravotního pojištění. Zjednodušeně řečeno, zaměstnává-li český zaměstnavatel občana Rakouska s trvalým pobytem na území Rakouska a tento zaměstnanec předloží českému zaměstnavateli

Nahrávám...
Nahrávám...