Input:

Doručování lékařského posudku

1.7.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.6
Doručování lékařského posudku

JUDr. Ivo Krýsa, Ph.D., LL.M.

Lékařský posudek není správním rozhodnutím ani jiným správním úkonem podle správního řádu, proto se na jeho doručování ustanovení správního řádu nevztahují. Z toho důvodu má zákon o specifických zdravotních službách vlastní právní úpravu doručování lékařských posudků. Povinností poskytovatele, který lékařský posudek vydal, je zajistit neprodleně jeho prokazatelné předání posuzované osobě a osobě, která o posouzení zdravotní způsobilosti posuzované osoby za účelem vydání posudku oprávněně požádala, není-li posuzovanou osobou.

Prokazatelné předání lékařského posudku lze provést těmito způsoby:

  • jeho fyzickým předáním a převzetím, které je stvrzeno vlastnoručním podpisem osoby, s uvedením data převzetí, a nejde-li o posuzovanou osobu, uvede se též číslo občanského průkazu nebo jiného dokladu totožnosti a důvod vydání posudku; potvrzení o převzetí lékařského posudku je součástí zdravotnické dokumentace vedené o posuzované osobě,

  • doručením provozovatelem poštovních služeb, přičemž doručení musí být v takovém případě doloženo doručenkou, nebo