Input:

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr a pojištění

27.6.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.3.7.2
Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr a pojištění

Ing. Ivan Macháček

Dohody a nemocenské pojištění

Z bodu 5 § 5 písm. a) zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění (dále „ZNP”), vyplývá, že nemocenského pojištění jsou účastni zaměstnanci činní na základě dohody o pracovní činnosti a zaměstnanci činní na základě dohody o provedení práce, přičemž pro účast těchto zaměstnanců na nemocenském pojištění platí následující podmínky:

  • Pro účast zaměstnanců činných na základě dohody o pracovní činnosti platí podmínka minimálního příjmu podle § 6 odst. 1 písm. b) ZNP. Účast na nemocenském pojištění zakládá zaměstnání od vstupu do jeho skončení, v němž sjednaná částka započitatelného příjmu činí za kalendářní měsíc aspoň částku rozhodnou pro účast na pojištění (tzv. rozhodný příjem). Na základě sdělení MPSV č. 236/2018 Sb. činí od 1. 1. 2019 částka rozhodná pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění 3 000 Kč.

  • U zaměstnanců činných na základě dohody o provedení práce jsou stanoveny speciální podmínky v § 7a ZNP. Tito zaměstnanci jsou účastni pojištění, jestliže splňují podmínku uvedenou v § 6 odst. 1 písm. a) ZNP a byl jim zúčtován započitatelný příjem (odměna z dohody) v částce vyšší než 10 000 Kč, přičemž jsou účastni pojištění jen v těch kalendářních měsících po dobu trvání této dohody, do nichž jim byl zúčtován zaměstnavatelem započitatelný příjem z dohody o provedení práce v částce vyšší než 10 000 Kč. Zaměstnanec činný na základě dohody o provedení práce je rovněž účasten pojištění, jestliže vykonával v kalendářním měsíci u téhož zaměstnavatele více dohod o provedení práce a úhrn započitatelných příjmů z těchto dohod dosáhl v kalendářním měsíci aspoň částku 10 000 Kč. Započitatelný příjem zúčtovaný zaměstnavatelem až po skončení zaměstnání se považuje pro účely účasti na pojištění za příjem zúčtovaný do kalendářního měsíce, v němž zaměstnání skončilo. Za téhož zaměstnavatele se přitom považuje též právní nástupce zaměstnavatele.

Pojištění vzniká zaměstnanci činnému na základě dohod dnem, ve kterém začal vykonávat práci pro zaměstnavatele, a zaniká dnem skončení doby zaměstnání. Pokud je např. uzavřena dohoda o provedení práce na jednorázovou činnost