Input:

Dodatečné daňové přiznání

27.6.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.1.2.5
Dodatečné daňové přiznání

Ing. Ivan Macháček

Podání dodatečného daňového přiznání na daň vyšší

Pokud daňový subjekt zjistí, že daň má být vyšší než poslední známá daň, je podle ustanovení § 141 odst. 1 DŘ povinen podat do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém to zjistil, dodatečné daňové přiznání a ve stejné lhůtě rozdílnou částku uhradit. Tato povinnost daňovému subjektu trvá, pokud běží lhůta pro stanovení daně podle § 148 DŘ. Pod pojmem poslední známá daň se rozumí výsledná daň ve výši, jak byla správcem daně dosud pravomocně stanovena v dosavadním průběhu daňového řízení o této dani.

Podání dodatečného daňového přiznání na daň nižší

Daňový subjekt je oprávněn podat dodatečné daňové přiznání na daň nižší, než je poslední známá daň, a to do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém to zjistil, jestliže daň byla stanovena v nesprávné výši. V tomto dodatečném daňovém přiznání nelze namítat vady postupu správce daně. Toto dodatečné daňové přiznání na daň nižší, než je poslední známá daň, není přípustné, pokud některé z rozhodnutí, z něhož vyplývá poslední známá daň, bylo učiněno podle pomůcek nebo vydáno na základě sjednání daně.

Daňový subjekt je rovněž oprávněn podat dodatečné daňové přiznání, kterým se nemění poslední známá daň, ale pouze údaje daňovým subjektem dříve tvrzené.

V dodatečném daňovém přiznání uvede daňový subjekt rozdíl oproti poslední známé dani a den jeho zjištění. V případě dodatečného daňového přiznání na daň nižší, než je poslední známá daň, uvede daňový subjekt i důvody pro podání dodatečného daňového přiznání.

Nepřípustnost podání dodatečného daňového přiznání

Dodatečné daňové přiznání není přípustné:

  • k dani, která je předmětem probíhající daňové kontroly,

  • je-li předmětem výzvy podle § 87 odst. 2 DŘ k zahájení daňové kontroly, která byla oznámena daňovému subjektu,

  • je-li o této dani zahájeno řízení o mimořádném opravném prostředku, dozorčím prostředku nebo řízení o žalobě podané proti rozhodnutí správce daně.

Výše uvedené skutečnosti přerušují běh lhůty pro podání dodatečného daňového přiznání. Nová lhůta počne běžet od ukončení daňové kontroly, podle