dnes je 11.8.2022

Input:

Další sankce podle daňového řádu

15.3.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.1.9.6
Další sankce podle daňového řádu

Ing. Ivan Macháček

Pokuta za porušení povinnosti mlčenlivosti

Podle § 246 DŘ se fyzická osoba, která je vázána povinností mlčenlivosti za podmínek stanovených daňovým zákonem, dopustí přestupku tím, že tuto povinnost poruší; za tento přestupek lze uložit pokutu do výše 500 000 Kč. Povinností mlčenlivosti v daňovém řízení se zabývají § 52 až § 55 DŘ.

Pořádková pokuta

Uložením pořádkové pokuty a pokuty za nesplnění povinností nepeněžité povahy se zabývají § 247 až § 249 DŘ.

Pořádkovou pokutu do 50 000 Kč může správce daně podle § 247 odst. 1 DŘ uložit tomu, kdo při jednání vedeném správcem daně závažně ztěžuje správu daní tím, že:

a) navzdory předchozímu napomenutí ruší pořádek,

b) neuposlechne pokynu úřední osoby, nebo

c) navzdory předchozímu napomenutí se chová urážlivě k úřední osobě nebo osobě zúčastněné na správě daní.

Pořádkovou pokutu podle § 247 odst. 1 DŘ lze uložit i tomu, kdo učiní hrubě urážlivé podání.

Pořádkovou pokutu do 500 000 Kč může podle § 247 odst. 2 DŘ správce daně uložit tomu, kdo závažně ztěžuje nebo maří správu daní tím, že bez dostatečné omluvy nevyhoví ve stanovené lhůtě výzvě ke splnění procesní povinnosti nepeněžité povahy, která mu byla stanovena zákonem nebo správcem daně.

Pokuta za nesplnění povinností nepeněžité povahy

V § 247a DŘ je specifikována pokuta za nesplnění povinností nepeněžité povahy. Pokutu do 500 000 Kč může správce daně uložit tomu, kdo:

a) nesplní registrační, ohlašovací nebo jinou oznamovací povinnost stanovenou daňovým zákonem nebo správcem daně, nebo

b) nesplní záznamní nebo jinou evidenční povinnost stanovenou daňovým zákonem nebo správcem daně. Tomu, kdo na výzvu správce daně neodstraní vadu podání podle § 74 odst. 1 písm. c) nebo d) DŘ, vzniká povinnost uhradit pokutu ve výši 1 000 Kč. Správce daně může rozhodnout o zvýšení této pokuty až na 50 000 Kč, pokud neodstranění vady podání podle § 74 odst. 1 písm. c) nebo d) závažně ztěžuje správu daní.

Z § 74 odst. 1 DŘ vyplývá, že správce daně vyzve podatele, aby ve stanovené lhůtě odstranil vady podání, a) pro které není způsobilé k projednání, b) pro které nemůže mít předpokládané účinky pro správu daní, c) které spočívají ve skutečnosti, že podání nebylo učiněno stanoveným způsobem, a které nejsou současně vadami podle

Nahrávám...
Nahrávám...