dnes je 12.5.2021

Input:

Charakteristika lékařských prohlídek žáků a studentů

1.4.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.1
Charakteristika lékařských prohlídek žáků a studentů

JUDr. Anna Janáková

Úvod

Je u nás dlouholetou tradicí, že je posuzována zdravotní způsobilost žáků a studentů při výběru studia a volbě povolání. Právní předpisy tuto tradici i po zdravotnické reformě zachovávaly a navázaly na ni.

Nově, po zdravotnické reformě uskutečněné v roce 2011, však byla rozšířena péče o zdravotní stav žáků a studentů středních a vyšších odborných škol i po přijetí ke studiu stanovením nových lékařských prohlídek v průběhu vzdělávání, zejména při lékařských prohlídkách souvisejících se zařazením žáka nebo studenta na praktické vyučování nebo praktickou přípravu. V částech právní úpravy týkajících se žáků a studentů byla právní úprava od té doby již dvakrát novelizována.

V roce 2015 bylo stanoveno, ve kterých případech se posouzení zdravotní způsobilosti žáka nebo studenta před jeho zařazením na praktické vyučování nebo praktickou přípravu neprovede (do té doby to byla povinnost bezvýjimečná).

Novela z roku 2017 stanovila především, kdo je posuzujícím lékařem, a doplnila zmocnění pro Ministerstvo zdravotnictví stanovit náležitosti žádosti o provedení lékařské prohlídky a posouzení zdravotní způsobilosti ke vzdělávání, která, jak se ukázalo, praxi chyběla. Návazná novela prováděcí vyhlášky č. 79/2013, o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče, zakotvila náležitosti o provedení lékařské prohlídky a posouzení zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a průběhu vzdělávání do nového § 15a VoPLS.

Uchazeči o studium

Podmínky zdravotní způsobilosti pro uchazeče o studium na středních školách a vyšších odborných školách stanoví zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, a k němu vydané prováděcí právní předpisy. Součástí přihlášky ke vzdělávání na těchto školách musí být lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání (splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání), který je tak jedním z podkladů pro přijímací řízení. Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, stanoví v příloze č. 1 soustavu oborů vzdělání, jejich návaznost na obory předchozího vzdělání, návaznost oborů vzdělání pro uchazeče přijímané do nástavbového studia a nejvyšší počet žáků ve skupině na jednoho učitele odborného výcviku.

Onemocnění a zdravotní obtíže:

a) které vylučují zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání, se pro jednotlivé obory vzdělání stanoví v příloze č. 1 k nařízení vlády č. 211/2010 Sb.,

b) pro účely stanovení podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání se stanoví v příloze č. 2 k nařízení vlády č. 211/2010 Sb.

Lékařská prohlídka uchazeče o vzdělávání ve střední škole nebo vyšší odborné škole se provádí před podáním přihlášky ke vzdělávání do příslušného oboru vzdělání.

Pro celkový pohled je třeba doplnit, že právní předpisy nestanoví podmínky zdravotní způsobilosti pro uchazeče k základnímu vzdělávání a uchazeče k vysokoškolskému vzdělávání.

V průběhu studia

Posuzování zdravotní způsobilosti žáků a studentů při zařazení na praktické vyučování nebo praktickou přípravu nebylo před zdravotnickou reformou v roce 2011 upraveno.

Při praktickém vyučování a při praktické přípravě se žáci a studenti připravující se na výkon povolání dostávají do prostředí, kde působí rizika práce a pracovního prostředí, která mohou ohrožovat jejich zdraví a životy, stejně jako u zaměstnanců v pracovněprávních vztazích.

Právě lékařské prohlídky žáků a studentů v souvislosti s praktickým vyučováním a praktickou přípravou mohou být prováděny též u poskytovatelů pracovnělékařských služeb, a proto se jim nadále budeme více věnovat.

Praktické vyučování žáků

Žákům na středních školách se

Nahrávám...
Nahrávám...