dnes je 11.8.2022

Input:

Cestovní náhrady při zahraničních pracovních cestách

7.1.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.2.11.3
Cestovní náhrady při zahraničních pracovních cestách

Ing. Ivan Macháček

Druhy cestovních náhrad při zahraničních pracovních cestách

Při zahraniční pracovní cestě příslušejí zaměstnanci v souladu s § 166 ZP následující náhrady:

jízdních výdajů,

jízdních výdajů k návštěvě člena rodiny, trvá-li zahraniční pracovní cesta déle než 1 měsíc a byla-li návštěva člena rodiny zaměstnavatelem sjednána nebo určena před vysláním zaměstnance na zahraniční pracovní cestu. Jedná se o jízdní výdaje k návštěvě člena rodiny do jeho bydliště nebo do jiného předem dohodnutého místa pobytu člena rodiny a zpět, nejvýše však v částce odpovídající jízdním výdajům do místa výkonu práce nebo pravidelného pracoviště anebo bydliště zaměstnance na území ČR,

výdajů za ubytování, a to bez ohledu na výši ceny, je-li doložena řádným dokladem o ubytování,

stravného v rámci tuzemské části pracovní cesty,

stravovacích výdajů v cizí měně v rámci zahraniční části pracovní cesty,

nutných vedlejších výdajů,

kapesné.

Zahraniční stravné

Při zahraniční pracovní cestě přísluší zaměstnanci i podnikateli stravné v cizí měně, a to podle doby, kterou stráví osoba v zahraničí. Na rozdíl od tuzemské pracovní cesty není při zahraniční pracovní cestě podnikatel omezován při přiznání stravného délkou pracovní cesty 12 hodin.

Výše základních sazeb zahraničního stravného je stanovena prováděcím právním předpisem, pro rok 2022 je to vyhláška č. 462/2021 Sb. Výši zahraničního stravného určí zaměstnavatel ze základní sazby zahraničního stravného sjednané nebo stanovené pro stát, ve kterém zaměstnanec stráví v kalendářním dni nejvíce času.

Postup zaměstnavatele podnikatelské sféry

Zaměstnavatel podnikatelské sféry může sjednat (v kolektivní smlouvě) nebo určit před vysláním zaměstnance na zahraniční pracovní cestu základní sazbu zahraničního stravného nejméně ve výši 75 % základní sazby zahraničního stravného stanovené pro příslušný stát podle vyhlášky č. 462/2021 Sb. Horní hranice zahraničního stravného není limitována, platí však daňové omezení pro zaměstnance i zaměstnavatele, jak je uvedeno v kapitole "Daňové řešení cestovních náhrad".

Postup zaměstnavatele nepodnikatelské sféry

Zaměstnanci nepodnikatelské sféry přísluší za každý kalendářní den zahraniční pracovní cesty zahraniční stravné ve výši základní sazby zahraničního stravného stanoveného vyhláškou č. 462/2021 Sb. Pouze vedoucím organizačních složek státu a jejich zástupcům a statutárním orgánům a jejich zástupcům je možné určit zahraniční stravné až do výše přesahující o 15 % základní sazbu zahraničního stravného.

Zahraniční stravné při různém trvání zahraniční pracovní cesty

Pokud doba strávená zaměstnancem na zahraniční pracovní cestě mimo území ČR trvá v kalendářním dni déle než 18 hodin, přísluší zaměstnanci zahraniční stravné ve výši základní sazby, stanovené, jak je výše uvedeno.

Pokud doba strávená zaměstnancem na zahraniční pracovní cestě mimo území ČR trvá v kalendářním dni déle než 12 hodin, nejvýše však 18 hodin, přísluší zaměstnanci zahraniční stravné ve výši dvou třetin základní sazby zahraničního stravného.

Pokud doba strávená zaměstnancem na zahraniční pracovní cestě mimo území ČR trvá v kalendářním dni 12 hodin a méně, avšak alespoň 1 hodinu, přísluší zaměstnanci zahraniční stravné ve výši jedné třetiny základní sazby zahraničního stravného. Při zahraniční pracovní cestě, která trvá déle než 5 hodin, pokud zaměstnanci vznikne za cestu na území ČR právo na tuzemské stravné, přísluší zahraniční stravné ve výši jedné třetiny základní sazby zahraničního stravného (a to až po 5 hodinách strávených v zahraničí).

Trvá-li doba strávená mimo území ČR méně než 1 hodinu, zahraniční stravné se neposkytuje.

Při vícedenní zahraniční cestě se tuzemské stravné stanoví vždy za každý kalendářní den samostatně.

Snížené zahraniční stravné v podnikatelské sféře

Bylo-li zaměstnanci během zahraniční pracovní cesty poskytnuto bezplatné jídlo, přísluší zaměstnanci podle § 170 odst. 5 ZP zahraniční stravné ve výši základní sazby snížené za každé bezplatné jídlo až o hodnotu:

Zahraniční stravné přísluší Snížení zahraničního stravného za každé bezplatné jídlo až o
ve výši základní sazby 25 %
v dvoutřetinové výši základní sazby 35 %
v třetinové výši základní sazby 70 %

Pokud zaměstnavatel v podnikatelské sféře nesjedná nebo neurčí před vysláním zaměstnance na zahraniční pracovní cestu míru snížení, přísluší zaměstnanci zahraniční stravné snížené o nejvyšší hodnotu výše uvedenou (tedy o 25 %, 35 % resp. 70 % zahraničního stravného) za každé bezplatně poskytnuté jídlo.

Zaměstnavatel v podnikatelské sféře musí vždy snížit zahraniční stravné při bezplatně poskytnutém jídle charakteru snídaně, oběda nebo večeře, ale může se rozhodnout, jakou procentní výši snížení zahraničního stravného určí nebo sjedná.

Příklad – cestovní náhrady při zahraniční pracovní cestě

Lékař je vyslán svým zaměstnavatelem (jedná se o akciovou společnost) na dvoudenní konferenci o klinické biochemii do Bratislavy, přičemž po oba dny strávil zaměstnanec v SR více než 18 hodin. Na hotelovém účtu je uvedena částka, která obsahuje jak výdaj za ubytování, tak za snídani. Oběd i večeři si hradí účastník sám. Doba strávená na tuzemské části zahraniční pracovní cesty je kratší v kalendářním dnu než 5 hodin. Zaměstnavatel má sjednáno ve vnitřním předpise poskytnutí zahraničního stravného ve výši podle vyhlášky č. 462/2021 Sb. a míru snížení stravného ve výši maximálního krácení podle § 170 odst. 5 ZP.

Zaměstnanec má na zahraniční pracovní cestě zajištěno částečné bezplatné stravování, protože je mu poskytnuta druhý den pobytu snídaně v hotelovém zařízení. Zaměstnavatel má proto

Nahrávám...
Nahrávám...