Input:

Autorské právo podle zákona č. 121/2000 Sb.

3.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.3.6.1
Autorské právo podle zákona č. 121/2000 Sb.

Ing. Ivan Macháček

Předmět autorského práva

Předmětem autorského práva je podle znění § 2 odst. 1 zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon) literární dílo a jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoliv objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, trvalé nebo dočasné, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam. Za dílo se považuje též počítačový program, je-li původní v tom smyslu, že je autorovým vlastním duševním výtvorem. Databáze, která je způsobem výběru nebo uspořádáním obsahu autorovým vlastním duševním výtvorem a jejíž součásti jsou systematicky nebo metodicky uspořádány a jednotlivě zpřístupněny elektronicky či jiným způsobem, je dílem souborným.

Právo autorské se vztahuje na dílo dokončené, jeho jednotlivé vývojové fáze a části, včetně názvu a jmen postav. Autorem je vždy fyzická osoba, která dílo vytvořila. Autorem díla souborného je fyzická osoba, která je tvůrčím způsobem vybrala nebo uspořádala; tím nejsou dotčena práva autorů děl do souboru zařazených.

Zaměstnanecké dílo

Pokud autor vytvoří dílo v rámci pracovněprávních vztahů, postupuje se podle § 58 odst. 1 autorského zákona. Zde se uvádí, že není-li sjednáno jinak, zaměstnavatel vykonává svým jménem a na svůj účet autorova majetková práva k dílu, které autor vytvořil ke splnění svých povinností