dnes je 26.9.2022

Použití osobního automobilu podnikatele na pracovní cestuGarance

15.9.2022, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Při použití automobilu zahrnutého do obchodního majetku nebo pořizovaného na finanční leasing, v případě najatého automobilu, resp. v případě automobilu užívaného na základě smlouvy o výpůjčce uzavřené s věřitelem na dobu zajištění dluhu převodem vlastnického…

Cestovní náhrady při tuzemských pracovních cestáchGarance

14.9.2022, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnanci vyslanému na pracovní cestu je zaměstnavatel v souladu s § 156 ZP povinen poskytnout následující náhrady:

Aktuální rizika spojená s nerespektováním povinností zapisovat údaje o provedených očkováních do elektronického očkovacího průkazuGarance

24.8.2022, Mgr. Bc. Martin Kůs, Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnost zapisovat údaje o provedených očkováních do elektronického očkovacího průkazu vzbuzuje již od svého uzákonění poměrně bouřlivé reakce ze stran lékařů i odborné…

Novela vyhlášky o činnostech zdravotnických pracovníkůGarance

19.8.2022, Mgr. Bc. Martin Kůs, advokát v Praze, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 1. července 2022 nabyla účinnosti vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 158/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen…

Média pro zálohování a archivaci datGarance

1.7.2022, RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D., České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství, Kladno, Zdroj: Verlag Dashöfer

V této části jsou shrnuty informace o možnostech médií pro zálohování s ohledem spíše na jednotlivého uživatele. Ceny jsou uváděny ilustrativní, podle kvality média nebo podle materiálu se mohou velmi lišit, navíc cena může kolísat nahoru i dolů, nejen trvale…

Úmrtí lékařeGarance

8.6.2022, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dědickým právem se zabývá § 1475 až § 1720 NOZ. Dědické právo je právo na pozůstalost nebo na poměrný podíl z ní. Dědí se na základě dědické smlouvy, ze závěti nebo ze zákona, přičemž tyto důvody mohou působit i vedle sebe. Dědické právo vzniká smrtí…

Ukončení soukromé lékařské praxeGarance

7.6.2022, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Důvody ukončení soukromé lékařské praxe mohou být různé, buď lékař odchází do starobního důchodu a nechce již dále podnikat, nebo je dlouhodobě nemocen a nemoc mu brání v podnikání, popř. má jiné rodinné či ekonomické důvody pro ukončení podnikání, resp.…

Přerušení lékařské praxeGarance

7.6.2022, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stejným způsobem, jak je uvedeno pro poplatníky, kteří ukončí svou činnost, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti zdaňované dle § 7 ZDP, nebo ukončí nájem (zdaňovaný dle § 9 ZDP), postupují i poplatníci daně z příjmů fyzických osob, kteří v průběhu…

Ukončení soukromé lékařské praxe a vyměřovací základ pojistnéhoGarance

7.6.2022, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle znění § 3a odst. 1 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, je stanoveno, že vyměřovacím základem osoby samostatně výdělečně činné je 50 % daňového základu; daňovým základem se pro účely tohoto zákona rozumí dílčí základ daně z…

Přehled daňového řešení vybraných zaměstnaneckých benefitůGarance

4.6.2022, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přehled vybraných nepeněžních a peněžních plnění zaměstnavatele s uvedením jejich osvobození či zdanění u zaměstnance

Příklady poskytování zaměstnaneckých benefitůGarance

3.6.2022, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

V následujících příkladech uvedeme některé další případy poskytování zaměstnaneckých benefitů a jejich daňové řešení u zaměstnance a u zaměstnavatele.

Poskytování zaměstnaneckých benefitů z hlediska pojistného na sociální zabezpečení a na zdravotní pojištěníGarance

3.6.2022, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyměřovacím základem zaměstnance pro pojistné na důchodové pojištění a pojistné na veřejné zdravotní pojištění je úhrn příjmů ze závislé činnosti, které jsou (nebo by byly, pokud by podléhaly zdanění v ČR) předmětem daně z příjmů fyzických osob podle zákona o…

Poskytování zaměstnaneckých benefitů z hlediska zákoníku práceGarance

3.6.2022, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákoník práce, založený na filozofii „co není zakázáno, je dovoleno”, umožňuje zaměstnavateli poskytovat nadlimitní plnění zaměstnancům a různá plnění ve formě zaměstnaneckých…

Zaměstnanecké benefity versus naturální mzdaGarance

2.6.2022, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

V § 109 odst. 2 ZP se uvádí, že mzda je peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci. Naturální mzdu lze poskytovat za podmínek uvedených v § 119 ZP. Jako naturální mzda mohou být poskytovány…

Benefity a jejich zdaněníGarance

2.6.2022, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Směrování zaměstnaneckých benefitůGarance

2.6.2022, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zdroje pro poskytování benefitůGarance

2.6.2022, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnanecké benefity může zaměstnavatel poskytovat z různých zdrojů:

Srovnání benefitu a zvýšení mzdyGarance

2.6.2022, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Správně zvolené zaměstnanecké benefity mohou být jak u zaměstnance, tak u zaměstnavatele výhodnější než vlastní zvýšení mzdy o stejnou částku. Uvedeme si to na příkladu, kdy ve variantě A zaměstnavatel (právnická osoba) zaměstnanci vyplatí mimořádnou odměnu ve…

Přehled hlavních benefitůGarance

1.6.2022, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnanecké benefityGarance

1.6.2022, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poskytování různých zaměstnaneckých benefitů ve formě peněžitých a nepeněžitých plnění zaměstnancům je nezbytným nástrojem v oblasti řízení lidských zdrojů. Správně zvolený systém zaměstnaneckých výhod spolu s optimálně zvoleným systémem odměňování zaměstnanců…

Bezpečnost informačního systému: hrozby, rizika, útoky a havarijní plánGarance

17.5.2022, RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D., České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství, Kladno, Zdroj: Verlag Dashöfer

Informační technologie hrají v dnešní společnosti stále větší roli, urychlují pokrok a usnadňují práci jednotlivým uživatelům informačních systémů. Avšak právě dnešní informační trendy a nejnovější technologie v oblasti výpočetní techniky a elektronické…

Neplacené volno a neomluvená absence ve zdravotním pojištěníGarance

20.4.2022, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

V oblasti neplaceného volna (a také neomluvené absence) došlo ve zdravotním pojištění k zásadní změně k datu 1. 1. 2015, kdy byly novelizovány zákony č. 592/1992 Sb. a 48/1997 Sb. v ustanoveních řešících tuto problematiku. V této souvislosti lze konstatovat,…

OSVČ a opravný Přehled ve zdravotním pojištěníGarance

19.4.2022, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Do konce roku 2021 byly ve výčtu osob samostatně výdělečně činných uvedeny v ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 48/1997 Sb. například osoby podnikající v zemědělství nebo společníci veřejných obchodních společností a komplementáři komanditních…

Nejčastější chyby zaměstnavatele ve zdravotním pojištěníGarance

14.4.2022, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Chybu může udělat každý. Pochybení je skutečným přínosem tehdy, pokud se chybující dostatečně poučí a konkrétní chybu již neopakuje. Je-li však člověk v oboru své působnosti dostatečně znalý, pak k omylům dochází spíše výjimečně. Důsledkem chyby při placení…

Specifické případy nástupu zaměstnance do zaměstnání a zdravotní pojištěníGarance

13.4.2022, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zdravotní pojišťovny svou kontrolní činností u zaměstnavatelů stále zjišťují spoustu nedostatků, kterých se tito plátci pojistného dopouštějí v souvislosti se zaměstnáváním zaměstnanců, a to i při nástupu zaměstnance do zaměstnání.…

Značení odpadů ze zdravotní a veterinární péčeGarance

5.4.2022, Ing. Petr Šulc, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyhláška č. 273/2021 Sb., ve svém § 72 odst. 2 písm. e) stanovuje povinnost označení odpadů ze zdravotní a veterinární péče časem vzniku odpadu, konkrétním oddělením, kde odpad vznikl, jménem osoby zodpovědné za nakládání a označení, údajem o hmotnosti odpadu a…

Aktuálně ke zdanění výdělečně činných důchodcůGarance

20.3.2022, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Řada občanů pobírajících starobní důchod má další příjmy z výdělečné činnosti. Může jít jednak o příjmy dosahované v rámci pracovněprávního vztahu (pracovní poměr, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr), dále o příjmy ze samostatné činnosti, o příjmy z…

Úrok z prodlení za pozdní platbu daněGarance

15.3.2022, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Společným ustanovením o úrocích je znění § 251a DŘ, z něhož vyplývá:

Úrok z posečkané částky daněGarance

15.3.2022, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na žádost daňového subjektu nebo z moci úřední může správce daně povolit posečkání úhrady daně, popřípadě rozložení její úhrady na splátky v následujících případech uvedených v § 156 odst. 1…

Penále za doměření daně správcem daněGarance

15.3.2022, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle § 251 DŘ vzniká daňovému subjektu povinnost uhradit penále z částky doměřené daně správcem daně tak, jak byla stanovena oproti poslední známé dani ve výši:

Další sankce podle daňového řáduGarance

15.3.2022, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle § 246 DŘ se fyzická osoba, která je vázána povinností mlčenlivosti za podmínek stanovených daňovým zákonem, dopustí přestupku tím, že tuto povinnost poruší; za tento přestupek lze uložit pokutu do výše 500 000 Kč. Povinností mlčenlivosti v daňovém řízení…

Sankce vyplývající z dodatečného daňového přiznáníGarance

10.3.2022, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dodatečné daňové přiznání je součástí doměřovacího řízení. Přitom může být podáno dodatečné daňové přiznání na daň vyšší anebo na daň nižší, než je poslední známá daň. V daňovém řádu nalezneme podmínky pro podání dodatečného daňového přiznání v § 141…

Pokuta za opožděné daňové přiznáníGarance

10.3.2022, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Daňové přiznání u daní vyměřovaných za zdaňovací období, které činí nejméně 12 měsíců, se podává podle § 136 odst. 1 DŘ nejpozději do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období. V § 136 odst. 2 DŘ se uvádí, že lhůta pro podání daňového přiznání podle odstavce 1…

Sankce v daňovém řízeníGarance

10.3.2022, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle § 25 odst. 1 písm. f) ZDP jsou daňově neuznatelným výdajem (nákladem) veškeré penále, úroky z prodlení a pokuty s výjimkou uvedenou v § 24 odst. 2 písm. zi) ZDP, úroky z posečkané částky a dále přirážky k pojistnému na sociální zabezpečení a příspěvku na…

Pokuta za neoznámení osvobozeného příjmuGarance

10.3.2022, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

V § 38v ZDP je stanovena povinnost oznámení o osvobozených příjmech fyzických osob správci daně. Pokud poplatník daně z příjmů fyzických osob obdrží příjem, který je od daně z příjmů fyzických osob osvobozen a je vyšší než 5 000 000 Kč, je povinen oznámit…

Prominutí daně nebo příslušenství daněGarance

10.3.2022, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prominutím daně a příslušenstvím daně se zabývá daňový řád v § 259 až § 260 DŘ ve znění zákona č. 283/2020 Sb. K prominutí daně i příslušenství daně může dojít od vzniku daňové povinnosti až do doby uplynutí lhůty pro placení daně, a to i poté, kdy došlo k její…

Kdy lékaři neplatí v roce 2022 zdravotní pojištění?Garance

26.2.2022, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Lékaři jako osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) jako jediná ze skupin plátců ve zdravotním pojištění platí pojistné formou záloh, je-li to povinností OSVČ, a případného doplatku pojistného. Pokud se však u lékaře jedná o samostatnou výdělečnou činnost jako…

Ošetřování a otcovská v souvislostech zdravotního pojištění po změnách k 1. 1. 2022Garance

18.2.2022, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

U dvou dávek nemocenského pojištění se s účinností od 1. ledna 2022 změnily podmínky.

Zaměstnavatelé v sektoru zdravotnictví - změny k 1. 1. 2022Garance

16.2.2022, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavateli jsou ve zdravotnictví například nemocnice, lékárny anebo třeba také lékaři s jedním zaměstnancem. Pro všechny činné subjekty vyplývají povinnosti z dané právní úpravy zdravotního pojištění.…

Platby záloh OSVČ - lékaře ve zdravotním pojištění v roce 2022Garance

16.2.2022, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Lékaři – osoby samostatně výdělečně činné, jako jediná ze skupin plátců, hradí pojistné formou záloh, je-li to ze zákona povinností, a případného doplatku pojistného. Za osoby samostatně výdělečně činné se z pohledu zdravotního pojištění považují osoby…

Dlouhodobé ošetřovné ve zdravotním pojištěníGarance

15.2.2022, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podmínky poskytování dlouhodobého ošetřovného jsou upraveny v § 41a až 41f zákona č. 187/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kdy tento nárok mají osoby pečující o osobu blízkou od června 2018.…

Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro - novela právní regulaceGarance

14.1.2022, Dr. Ing. Tomáš Honc, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 5. dubna 2017 bylo přijato NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2017/746, o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro (dále jen „nařízení”). Aktuální covidová pandemie a související důsledky pro oblast zdrojů a zajištění účinného boje proti…

Sleva na dani za umístění dítěte v předškolním zařízeníGarance

10.1.2022, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Sleva na dani za umístění dítěte vyplývá z § 35ba odst. 1 písm. g) ZDP, přičemž podmínky pro uplatnění této slevy jsou stanoveny v § 35bb ZDP a pro její prokazování v § 38l odst. 2 písm. f) ZDP. Touto slevou rozumíme slevu na dani související s umístěním…

Slevy na dani u poplatníkaGarance

10.1.2022, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Z vypočtené daně z příjmů fyzických a právnických osob lze uplatnit následující možné slevy na dani:

Použití soukromého vozidla zaměstnanceGarance

9.1.2022, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákoník práce (ZP) rozeznává v § 157 ZP dva případy použití silničního motorového vozidla, s výjimkou vozidla poskytnutého zaměstnavatelem, k pracovní cestě zaměstnance. Jde o následující…

Cestovní náhrady při zahraničních pracovních cestáchGarance

7.1.2022, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Při zahraniční pracovní cestě příslušejí zaměstnanci v souladu s § 166 ZP následující náhrady:

Základní otázky související s pracovní cestouGarance

7.1.2022, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právním předpisem pro poskytování cestovních náhrad při tuzemských a zahraničních pracovních cestách je zákoník práce vydaný zákonem č. 262/2006 Sb. V zákonu je poskytování cestovních náhrad rozděleno…

Zahájení a ukončení činnosti lékaře a zdravotní pojištěníGarance

6.1.2022, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

V této části se zaměříme na postup lékaře v situaci, kdy začne, resp. ukončí výkon samostatné výdělečné činnosti, přesněji řečeno, když se stane nebo přestane být ve zdravotním pojištění osobou samostatně výdělečně činnou…

Nahrávám...
Nahrávám...